فراشناخت ، خود کنترلی و شیوه های فرزندپروری والدین معتاد

امتیاز: 0 از 0
۲۵,۰۰۰ تومان
  • فرمت : ورد 
  • تعداد صفحات  :128 صفحه 
  • فهرست مطالب : دارد 
  • فهرست جداول : دارد 

توضیحات

فراشناخت ، خود کنترلی و شیوه های فرزندپروری والدین معتاد

در این مقاله به بررسی مفهوم فراشناخت ، خودکنترلی  و فرزندپروری والدین معتاد پرداخته می شود و هر کدام از مفاهیم و ارتباط آنها را با هم مورد بررسی قرار می دهیم .

چکیده

هدف از پژوهش حاضر  بررسی رابطه باورهای فراشناختی و خود کنترلی و شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر سوسنگرد بود. نمونه شامل۲۰۰ نفر از دانش آموزان بود که به روش  نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های باورهای فراشناختی ولز(۱۹۹۷)، خود کنترلی تانجی(۲۰۰۴)، ديانا بامريند(۱۹۶۷)، گرایش به مواد قربانی(۱۳۸۰) استفاده گردید. . پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده ونتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه نشان داد بين باورهای فرا شناختی با گرایش به مواد رابطه مثبت معنا دار و بین خود کنترلی با گرایش به مواد رابطه منفی معنادار و نیز بین شیوه های مستبدانه و سهل گیرانه با گرایش به مواد رابطه مثبت معنادار و بین شیوه مقتدرانه و گرایش به مواد رابطه منفی معناداری وجود دارد. رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که متغيرهای باورهای فرا شناختی ، خود کنترلی و نیز شیوه فرزند پروری( استبدادی ، مقتدرانه ، سهل گیرانه) به ترتیب پيش بينی کننده گرایش به مواد دانش آموزان پسر می باشند.

 کلید واژه ها : باورهای فراشناختی ، خودکنترلی، شیوه های فرزندپروری، گرایش به مواد مخدر

دانلود فهرست مطالب فراشناخت ، خود کنترلی و شیوه های فرزندپروری والدین معتاد