تصفیه فاضلاب با گیاهان آبزی

امتیاز: 0 از 0
فهرست مطالب

دارد

فروش
1
  • تعداد صفحات :58 صفحه
  • فهرست مطالب : دارد
  • منابع: دارد

توضیحات

تصفيه فاضلاب و آب های آلوده

تصفیه فاضلاب

آلودگي آبها به مواد زايد صنعتي و كشاورزي از خطرات مهم زيست محيط به شمار مي رود كمبود منابع آب در مصارف كشاورزي توجه به استفاده از پسابها را افزايش داده

است ازا ين رو تصفيه فاضلاب از آلاينده هاي صنعتي و شهري ضروري به نظر مي رسد فلزات سنگين از رايج ترين آلايند ه هاي آب و خاك هستند .

بسياري از فناوري هاي متداول در تصفيه فاضلاب پرهزينه اند و آسيب هايي را بر محيط زيست وارد ميكنند استفاده از جاذب هاي زيستي از جمله گياهان راهكاري مناسب

در حذف آلاينده ها و پاكسازي آبهای آلوده و تصفيه فاضلاب است.

گستره متنوعي ازگياهاني مانند ني لويي، عدسك ابي، سنبل آبي و برخي سرخسهاي ابزي به عنوان جاذبهاي زيستي عمل ميكنند ريشه بسياري از گياهان قادر به حذف

فلزاتي مانند كادميم، سرب، روي نيكل و ديگر فلزات سنگين از آبهای آلوده هستند اكسيژن حاصل از فتوسنتز گياهان در تصفيه زيستي پساب هاو تصفيه فاضلاب موثر هستند.

 

 

دانلود فهرست مطالب تصفیه فاضلاب با گیاهان آبزی

مقدمه

تغيير شرايط اقليمي تحت تأثير آلودگي هاي مختلف ، زندگي انسان را به مخاطره انداخته است .از جمله آلودگي هاي مهم، آلودگي آب و فاضلاب است كه با توجه به كمبود

آب شيرين، اثر مستقيمي بر توسعه يك كشور دارد .

بنابراين  تصفیه فاضلاب و تصفیه آب هاي آلوده در جهان از اهميت خاصي برخوردار است و هزينه ي زيادي را به شهرها و كشورها تحميل مي كند.

لذا انتخاب فن اوري مناسب  برای  تصفيه فاضلاب با توجه به شرايط آب و هوايي، اقتصادي و اجتماعي هر منطقه حايز اهميت فراوان است.

روش طبيعي  تصفیه فاضلاب و  آب هاي آلوده ي شهري به وسيله ي نيزارها ، علاوه بر هزينه ي كم، راهبري ساده، فن اوري پايين مورد نياز و مصرف انرژي كم و در

مقايسه با روش هاي معمول تصفیه فاضلاب ، روشي مناسب براي حذف آلايند ه ها از آب بوده كه در اصلاح و بهبود محيط زيست نيز موثر است

فناوري هاي يكي دو قرن اخير در رشته هاي مختلف دانش بشري با انواع آلاينده ها، موجب آلودگي محيط زيست (آب و هوا و خاك ) و باعث تغييرات اقليمي زمين

گرديدهاست .

از جمله آلودگي آب را مي توان نام برد .

کلمات کلیدی :   آلودگي آبها , تصفيه پساب , جاذب هاي زيستي , فلزات سنگين