بررسي ميزان آفلاتوكسينM1 در ماست‌های سنتی و صنعتی مصرفی در استان خوزستان

امتیاز: 0 از 0
۳۵,۰۰۰ تومان
فروش
1
  • تعداد صفحات : 81  صفحه 
  • فرمت : ورد (قابل ویرایش)
  • فهرست مطالب : دارد 
  • فهرست اشکال : دارد 
  • پرپوزال : دارد 

توضیحات

 چكيده

آفلاتوکسین ها سموم قارچی هستند که دارای اثر سرطان زایی، جهش سلولی و ناقص الخلقه زایی می‌باشد. آفلاتوکسین M1  به حرارت پاستوریزاسیون، اتوکلاو و دیگر روش های سالم سازی مواد غذایی مقاوم می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان آفلاتوکسین M1   در ماست های صنعتی و سنتی استان خوزستان می باشد. مطالعه به روش توصیفی- مقطعی انجام گردید. از ماستهای ۵ کارخانه استان خوزستان به مدت تقریبا ۳ ماه از هر شرکت ۹ نمونه، مجموعاً ۴۵ نمونه گرفته شد. ماست های سنتی از ۵ شهر استان خوزستان از هر شهر ۹ نمونه (شوشتر۸ نمونه)، مجموعاً ۴۴ نمونه جمع آوری گردید. غلظت آفلاتوکسینM1 با روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. میانگین غلظت ها و مقایسه آنها بوسیله نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مقایسه کلیه ماستهای صنعتی شرکتهای مختلف نشان داد که اختلاف معني داري بين نمونه­ها وجود ندارد (۰۵/۰<p)، همچنین مقایسه میزان آفلاتوکسین در موارد سنتی نشان داد که  اختلاف معني داري بين نمونه­ها وجود ندارد (۰۵/۰<p)، علاوه بر اين مقايسه نمونه­ها با هم نشان داد که اختلاف معني داري بين نمونه­ها وجود دارد (۰۵/۰˂p). با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که ماستهای صنعتی هر ۵ شرکت مورد مطالعه فاقد آلودگی مضر هستند و برای مصرف هیچ مشکلی ندارند. نتایج نشان داد که میزان آفلاتوکسین ماستهای سنتی در شهرهای اهواز، آبادان و دزفول بیش از حدمجاز ng/l 100 و به ترتیب ۱۰۵٫۷۶ ، ۱۴۷٫۴۶ و ۱۰۴٫۳۰ ng/l می باشد که در مجموع ۹۸% از ماست های سنتی بررسی شده آلوده به آفلاتوکسین M1 بیش از حد مجاز هستند. مراقبت از خوراك دام جهت جلوگيري از آلودگي و پايش مداوم شير و لبنيات از نظر ميزان آفلاتوكسين جهت كنترل آلودگي توصيه مي گردد.

کلمات کلیدی: آفلاتوکسینM1  – ماست صنعتی و سنتی- الیزا

برای دانلود فهرست پایان نامه  بررسي ميزان آفلاتوكسينM1 در ماست‌های سنتی و صنعتی مصرفی در استان خوزستان کلیک کنید