وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر بندر عباس)

۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات :230 صفحه

فهرست مطالب : دارد

فهرست جداول : دارد

 

 

 

توضیحات

پایان نامه  تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري   (مطالعه موردي شهر بندر عباس)

 

فهرست مطالب

فصل اول:

کليات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲-بيان مسئله:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق: …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-سوالات تحقيق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۵-قلمرو تحقيق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۶-اهداف تحقيق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۷-فرضيات تحقيق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم:

پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱- مقدمه: ۱۶………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۱- مطالعات داخلي:……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۲- مطالعات خارجي:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲- شناسايي مفهوم و ابعاد سرمايه اجتماعي:………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱- تاريخچه سرمايه اجتماعي:………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۲- سطوح مختلف سرمايه اجتماعی: سطح کلان……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۳- ابعاد سرمايه اجتماعي:……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۳- ديدگاه هاي نظري مربوط به سرمايه اجتماعي:…………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۳-۱- پير بورديو: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۲- جيمز کلمن : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۳- رابرت پانتام:………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۳-۴- فرانسيس فوکوياما: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۴- شناسايي مفهوم و ابعاد توسعه پايدار شهري:……………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۴-۱- مفاهيم توسعه پايدار:……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۴-۲-انواع توسعه پايدار:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۴-۲-۱- ديدگاه پرنشيب و آزار دهنده توسعه پايدار:…………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۴-۲-۲-توسعه پايدار ضيعف: ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۴-۲-۳- توسعه پايدار قوي: …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۴-۲-۴- مدل ايده آل توسعه پايدار:…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۵-اصول و مباني طراحي مدل پايدار شهري:………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۵-۱-نکاتي چند در ارتباط با طراحي شهري :……………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۵-۲-تاثير عوامل اجتماعي و طبيعي و اقليمي در طراحي هاي شهر:…………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۶- ديدگاه هاي نو در توسعه پايدار شهري : ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۲-۶-۱- نظريه قطب رشد: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۲-۶-۲- توسعه اگروپليتن:…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۲-۶-۳- رشد شهرهاي کوچک و متوسط:……………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۷-شهر پايدار :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۸-نگرش اجتماعي به پايداري شهر :…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۲-۹-پايداري و عدالت اجتماعي:…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۲-۱۰-خاستگاه بوم –شهر :…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۲-۱۱-مفهوم بوم شهر پايدار:………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۲-۱۲- اطلاعات بندر عباس:……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۲-۱۲-۱- تاريخچه بندر عباس:…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۲-۱۲-۲-موقعيت جغرافيايي و وسعت:…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۲-۱۲-۳-آب و هوا:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۱۲-۴-ويژگيهاي طبيعي:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۲-۱۲-۷-آب و هواي هرمزگان:………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۲-۱۱-۸-ويژگي هاي اجتماعي :………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۲-۱۲-۹-سابقه تاريخي: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۲-۱۳-چارچوب نظري: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

فصل سوم:

روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۱-۳-مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۲-شرح واژه ها و اصطلاحات: ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۳-۲-۱-تعاريف نظري:………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۳-۲-۱-۱-سرمايه اجتماعي:………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۳-۲-۱-۲- اعتماد:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۳-۲-۱-۳- مسئوليت اجتماعي:……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۲-۱-۴- آگاهي عمومي :………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۲-۱-۵- مشارکت: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۳-۲-۱-۶- پايداري :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۳-۲-۱-۷- پايداري شهري: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۳-۲-۱-۷-۱-شاخص هاي توسعه شهري :……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۳-۲-۱-۸- توسعه پايدار: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۳-۲-۱-۹- توسعه پايدار شهري :………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۳-۳-تعریف عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

۳-۴- نوع پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۳-۵-جامعه آماري:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۳-۶-نمونه آماري حجم نمونه مورد پژوهش : ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۳-۷-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۳-۸- اعتبار و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۳-۹- ابزار جمع آوري داده ها:…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

۳-۱۰- روش جمع آوري داده ها:………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۴-۲- اطلاعات توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۴-۳-تجزیه و تحلیل :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

۴-۳-۱-آزمون فرضیات:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۲

۴-۴-تجزیه و تحلیل چند متغیره……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۵

۴-۴-۱-تحلیل چند متغییره (رگرسیون) :…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۵

فصل پنجم:

نتیجه گیری و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۷

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸

۵-۲- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۸

۵-۳-تفسیر روابط متغيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۰

۵-۴-استنتاج آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۲

۵-۵-استنتاج تئوریکی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۷

۵-۶-محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۷

۵-۷-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۸

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)