وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر بندر عباس)

۲۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه  تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري   (مطالعه موردي شهر بندر عباس)

تعداد صفحات :230 صفحه

فرمت : word

فهرست مطالب : دارد

فهرست جداول : دارد

توسعه پایدار شهری

 

 

توضیحات

پایان نامه  تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري   (مطالعه موردي شهر بندر عباس)

تعداد صفحات :۲۳۰ صفحه

فرمت : word

فهرست مطالب : دارد

فهرست جداول : دارد

توسعه پایدار شهری

فهرست مطالب

فصل اول:

کليات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲-بيان مسئله:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق: …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-سوالات تحقيق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۵-قلمرو تحقيق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۶-اهداف تحقيق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۷-فرضيات تحقيق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم:

پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱- مقدمه: ۱۶………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۱- مطالعات داخلي:……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۲- مطالعات خارجي:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲- شناسايي مفهوم و ابعاد سرمايه اجتماعي:………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱- تاريخچه سرمايه اجتماعي:………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۲- سطوح مختلف سرمايه اجتماعی: سطح کلان……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۳- ابعاد سرمايه اجتماعي:……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۳- ديدگاه هاي نظري مربوط به سرمايه اجتماعي:…………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۳-۱- پير بورديو: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۲- جيمز کلمن : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۳- رابرت پانتام:………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۳-۴- فرانسيس فوکوياما: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۴- شناسايي مفهوم و ابعاد توسعه پايدار شهري:……………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۴-۱- مفاهيم توسعه پايدار:……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۴-۲-انواع توسعه پايدار:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۴-۲-۱- ديدگاه پرنشيب و آزار دهنده توسعه پايدار:…………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۴-۲-۲-توسعه پايدار ضيعف: ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۴-۲-۳- توسعه پايدار قوي: …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۴-۲-۴- مدل ايده آل توسعه پايدار:…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۵-اصول و مباني طراحي مدل پايدار شهري:………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۵-۱-نکاتي چند در ارتباط با طراحي شهري :……………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۵-۲-تاثير عوامل اجتماعي و طبيعي و اقليمي در طراحي هاي شهر:…………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۶- ديدگاه هاي نو در توسعه پايدار شهري : ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۲-۶-۱- نظريه قطب رشد: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۲-۶-۲- توسعه اگروپليتن:…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۲-۶-۳- رشد شهرهاي کوچک و متوسط:……………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۷-شهر پايدار :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۸-نگرش اجتماعي به پايداري شهر :…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۲-۹-پايداري و عدالت اجتماعي:…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۲-۱۰-خاستگاه بوم –شهر :…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۲-۱۱-مفهوم بوم شهر پايدار:………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۲-۱۲- اطلاعات بندر عباس:……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۲-۱۲-۱- تاريخچه بندر عباس:…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۲-۱۲-۲-موقعيت جغرافيايي و وسعت:…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۲-۱۲-۳-آب و هوا:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۱۲-۴-ويژگيهاي طبيعي:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۲-۱۲-۷-آب و هواي هرمزگان:………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۲-۱۱-۸-ويژگي هاي اجتماعي :………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۲-۱۲-۹-سابقه تاريخي: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۲-۱۳-چارچوب نظري: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

فصل سوم:

روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۱-۳-مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۲-شرح واژه ها و اصطلاحات: ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۳-۲-۱-تعاريف نظري:………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۳-۲-۱-۱-سرمايه اجتماعي:………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۳-۲-۱-۲- اعتماد:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۳-۲-۱-۳- مسئوليت اجتماعي:……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۲-۱-۴- آگاهي عمومي :………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۲-۱-۵- مشارکت: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۳-۲-۱-۶- پايداري :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۳-۲-۱-۷- پايداري شهري: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۳-۲-۱-۷-۱-شاخص هاي توسعه شهري :……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۳-۲-۱-۸- توسعه پايدار: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۳-۲-۱-۹- توسعه پايدار شهري :………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۳-۳-تعریف عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

۳-۴- نوع پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۳-۵-جامعه آماري:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۳-۶-نمونه آماري حجم نمونه مورد پژوهش : ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۳-۷-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۳-۸- اعتبار و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۳-۹- ابزار جمع آوري داده ها:…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

۳-۱۰- روش جمع آوري داده ها:………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۴-۲- اطلاعات توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۴-۳-تجزیه و تحلیل :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

۴-۳-۱-آزمون فرضیات:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۲

۴-۴-تجزیه و تحلیل چند متغیره……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۵

۴-۴-۱-تحلیل چند متغییره (رگرسیون) :…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۵

فصل پنجم:

نتیجه گیری و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۷

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸

۵-۲- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۸

۵-۳-تفسیر روابط متغيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۰

۵-۴-استنتاج آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۲

۵-۵-استنتاج تئوریکی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۷

۵-۶-محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۷

۵-۷-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۸