وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه بررسي عوامل مؤثر در انگيزش شغلي كارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه كشور

۱۱,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات  : 53 صفحه 

فهرست مطالب : دارد 

 

توضیحات

چكيده تحقيق

چكيده بررسي حاضر تحت عنوان « كارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه كشور بر اساس نظرية سلسله مراتبي نيازهاي مازلو، در سال ۷۷-۱۳۷۶» به شرح زير است:

در مباحث مربوط به مديريت، بحث‌های مديريت نيروي انساني و انگيزش كاركنان جايگاه ویژه‌ای  دارند. مديريت در كنار ساير كاركردهاي خود ضمن بكارگيري روشهاي براي جذب مناسب ترين افراد براي مناسب ترين كارها، بخشي از كاركرد خود را مصروف نگهداري نيروي جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آن‌ها می‌کند كه اين امر بدون شناخت از انگیزه‌ها و علايق افراد سازمان ميسر نخواهد بود. چون با بازشناخت علايق و انگیزه‌ها و همچنين عواملي كه باعث نارضايتي كاركنان می‌شود بهتر می‌توان كاركنان را به تلاش بيشتر درجه‌ات تحقق اهداف سازمان ترغيب و تشويق نمود و بدین‌وسیله به كار آيي و ثمربخشی  آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه كشور كه از عمده‌ترین عوامل تصميم گير براي تحقق اهداف سازمان برنامه‌وبودجه كشور می‌باشند نيز موارد فوق صدق می‌کند.

در اين بررسي روش تحقيق توصيفي است كه از فراواني و در صد استفاده‌شده است، و براي تجزیه‌وتحلیل داده ها در آمار استنباطي از روش مجذورخي (X2  )  بهره گرفته شده است. جامعة آماري اين پوشش عبارتست از : « كليه كارشناسان رسمي كه در سازمان برنامه‌وبودجه كشور واقع در شهر تهران، ميدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان ۶۵۰ نفر مي باشد. همچنين حجم نمونه مورد بررسي پس از محاسبه ، ۸۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گيري در پژوهش حاضر پرسشنامه اي است كه بر اساس پرسشنامة نگرش سنجي ليكرت تهيه و تنظيم شده و از ۳۰ سئوال تشكيل شده است.

                                                فهرست مطالب

چكيده تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول      مقدمه پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۳

مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

سئوالات تحقيق»…………………………………………………………………………………………………………… ۵

هدف تحقيق»……………………………………………………………………………………………………………… ۶

اهميت موضوع تحقيق»…………………………………………………………………………………………………….. ۶

فرضيه هاي تحقيق»…………………………………………………………………………………………………………. ۷

تعاريف عملياتي اصطلاحات تحقيق»……………………………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم    تعريف و تعيين جامعه…………………………………………………………………………………………… ۱۲

تعريف و تعيين جامعه………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

نمونه و روش نمونه گيري»…………………………………………………………………………………………………. ۱۳

حجم نمونه:……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

ابزار اندازه گيري»…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

اعتبار يا پايايي پرسشنامه»…………………………………………………………………………………………………… ۱۴

تفسير اندازه ضريب آلفاي كربناخ:………………………………………………………………………………………….. ۱۶

روش تحقيق:………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

روش آماري:……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

فصل سوم  « تحليل توصيفي داده ها»………………………………………………………………………………………… ۱۷

« تحليل توصيفي داده ها»………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

فصل چهارم:  « تجزیه‌وتحلیل استنباطي داده ها»………………………………………………………………………………. ۲۷

آزمون فعلي دار بودن فرضيه اول……………………………………………………………………………………………. ۲۷

آزمون معني داربودن فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………. ۲۸

آزمون معني دار بودن فرضيه سوم:………………………………………………………………………………………….. ۲۹

آزمون معني دار بودن فرضيه پنجم:………………………………………………………………………………………….. ۳۰

آزمون معني دار بودن فرضيه ششم:………………………………………………………………………………………….. ۳۰

آرمون معني داربودن فرضيه هفتم…………………………………………………………………………………………… ۳۱

فصل پنجم  بحث ونتيجه گيري……………………………………………………………………………………………… ۳۲

بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

 محدوديتهاي تحقيق»………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

پيشنهادات»……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

اعتبار يا پاياني پرسشنامه از روش محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه ميزان آن عبارتست از : ۸۰/۰=a =r11 ، كه با توجه به ضريب بدست آمده می‌توان پيش بيني گروهي و پایان نامه تي انفرادي دقيقي نمود.

پس از تجزیه‌وتحلیل استنباطي داده ها، نتايج زير بدست آمد:

فرضيه اول در سطح ۰۱/۰=a خطا تأييد شد و نتيجه شد كه :‌ بين ميزان تأمين نيازهاي فيزيو لوژيكي با انگيزش  شغلي نمونه مورد پژوهش رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه سوم در سطح ۰۱/۰= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان استقرار ارشديت در سازمان با انگيزش شغلي نمونه مورد پژوهش رابطة معني داري وجود دارد.

فرضية چهارم، با قبول ۰۱/۰= a خطا تأييد گرديد و نتيجه شد كه: بين ميزان تأمين مزاياي جانبي غير رسمي ( شامل بيمه از كار افتادگي و بيمه بيكاري، بيمه درماني و…) نمونه مورد پژوهش با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.

پس از آزمون فرضيه پنجم، اين فرضيه در سطح ۰۱/۰= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه: بين ميزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهاي گروهي داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.

فرضيه ششم با قبول ۰۱/۰= a خطا تآييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان پذيرش اجتماعي نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.

فرضيه هفتم در سطح ۰۱/۰= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : بين ميزان آزادي و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعاليهاي سازماني با انگيزش شغلي آن‌ها رابطة معني داري وجود دارد.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)