وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

مدیریت پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان امام خمینی شهرستان رامهرمز )

۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 104 

توضیحات

مدیریت زباله های بیمارستانی – مطالعه موردی – شامل تعریف های و مفاهیم با انواع زباله های بیمارستانی و روشهای مدیریت  آنها می باشد 

زباله های بیمارستانی بدون شک یکی از منابع آلوده کننده محیط زیست به شمار می رود. به همین علت یکی از مسائل اساسی مدیریت در بیمارستان چگونگی جمع آوری ، نقل و انتقال و نگهداری موقت و دفع نهایی زباله های بیمارستانی می باشد به نحوی که خطری افراد عادی را تهدید نمی کند.پیرو همین اصل مطالعه ای بر نحوه ی مدیریت پسماندها و زباله های بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی در شهر رامهرمز در درزمستان و بهار ۱۳۹۲-۱۳۹۱انجام گرفت.

در این مطالعه سعی شد کلیه موارد مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله نحو ه ی جمع آوری اولیه در بخشها ، انتقال به جایگاه موقت، وضعیت جایگاه ،نحوی انتقال به محل دفع نهایی و وزن زباله های تولید شده زباله های تولیدی به ازای هر تخت در یک شبانه روز، درصد های هر نوع زباله به تفکیک بررسی شود.طی بررسی های انجام شده متاسفانه با وجود یک کارشناس بهداشت محیط ،مدیریت زباله ها رضایت بخش نبود.به طوری که در همه مراحل مربوط به زباله ها نقایصی مشاهده شد. زباله سوز بیمارستان هم فعال بوده ولی شرایط استاندارد را از نظر محل ، حرارت و دودکش ندارد و حتی فاقد ارتفاع استاندارد و فیلتر می باشد و در اثر احتراق ناقص دودو ذرات معلق در فضا بخش شده که با توجه به مسکونی بودن منطقه بسیار خطرناک است جایگاه موقت جمع آوری نیز وضعیت مشابهی داردو قابل توجه اینکه مامورین شهرداری درهمین محل وبدون هیچ پوشش حفاظتی اقدام به جداسازی زباله هامی کنند.علاوه بر وضعیت زباله های بیمارستانی ، بهداشت محیط عمومی بیمارستان نیز در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار نداردو نیازمند بازنگری های جدی می باشد.

زباله بیمارستانی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                   صفحه            

چکیده                                                                                                           ۱

مقدمه                                                                                                            ۲

                                                            فصل اول : کلیات

۱-۱-تعاریف                                                                                                      ۵

۱-۲-زباله های بیمارستانی                                                                                  ۶

۱-۳-زباله های خطرناک                                                                                       ۶

۱-۴-زباله های بخش های مختلف بیمارستان ها                                                      ۹

۱-۵-مواد زاید عفونی                                                                                         ۱۰

۱-۶-طبقه بندی موادزاید عفونی طبق نظريه Lib e r m  a n                                     ۱۱

۱-۷-طبقه بندي هاي مواد زايد عفوني توسط( C D C  ‌)                                            ۱۴

۱-۸-انواع بیمارستان                                                                                         ۱۶

۱- ۹- بیماری های ناشی اززباله های بیمارستانی                                                   ۱۹

۱-۱۰-هفت مسیرکه برای بررسی بیماری های فوق مدنظرقرارمی گیرد                        ۲۰

۱-۱۱-اصول راهبردي                                                                                        ۲۲

۱-۱۲-زائدات بيمارستان ها                                                                                 ۲۴

۱-۱۳-پسماندهاي بيمارستاني سهم کيست؟                                                         ۳۰

۱-۱۴-جمع‌آوري، انتقال و نگهداري موقت موادزايد در محل                                         ۳۵

۱-۱۵-شيوه هاي مديريت و روشهاي دفع و بي خطر سازي پسماندهاي بهداشتي و درماني    ۴۶

۱-۱۶-خلاصه مزايا و معايب گزينه هاي تصفيه و دفع پسماندهاي بيمارستاني                   ۴۹

۱-۱۷-روش هاي معمول براي دفع نهايي مواد زايد بيمارستاني                                     ۶۱

۱-۱۸-فاكتورهاي مهم در انتخاب محل دفن                                                            ۶۲

۱-۱۹-قوانین ومقررات دررابطه با مدیریت پسماندها                                                   ۶۵

 

فصل دوم : روش بررسی

مواد و روش ها                                                                                               ۸۲

فصل سوم : یافته ها

۳-۱-یافته های پژوهش                                                                                   ۸۵

۳-۲-مشکلات قبل از نصب دستگاه بی‌خطر ساز زباله در بیمارستان                              ۹۳

۳-۳-جایگاه موقت بیمارستان امام خمینی رامهرمز                                                  ۹۵

 

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری                                                                                               ۱۰۰

پيشنهادات                                                                                                 ۱۰۲

 منابع                                                                                                        ۱۰۷

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)