وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی
27%

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 53 صفحه دارای فهرست مطالب فرمت : ورد (word)

توضیحات

بررسي عوامل مؤثر در انگيزش شغلي کارکنان 

چكيده تحقيق

چكيده بررسي حاضر تحت عنوان « بررسي عوامل مؤثر در انگيزش شغلي كارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه كشور بر اساس نظرية سلسله مراتبي نيازهاي مازلو، در سال ۷۷-۱۳۷۶» به شرح زير است:

در مباحث مربوط به مديريت، بحث‌های مديريت نيروي انساني و انگيزش كاركنان جايگاه ویژه‌ای  دارند. مديريت در كنار ساير كاركردهاي خود ضمن بكارگيري روشهاي براي جذب مناسب ترين افراد براي مناسب ترين كارها، بخشي از كاركرد خود را مصروف نگهداري نيروي جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آن‌ها می‌کند كه اين امر بدون شناخت از انگیزه‌ها و علايق افراد سازمان ميسر نخواهد بود. چون با بازشناخت علايق و انگیزه‌ها و همچنين عواملي كه باعث نارضايتي كاركنان می‌شود بهتر می‌توان كاركنان را به تلاش بيشتر درجه‌ات تحقق اهداف سازمان ترغيب و تشويق نمود و بدین‌وسیله به كار آيي و ثمربخشی  آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه كشور كه از عمده‌ترین عوامل تصميم گير براي تحقق اهداف سازمان برنامه‌وبودجه كشور می‌باشند نيز موارد فوق صدق می‌کند.

 فهرست مطالب 

چكيده تحقيق…………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول      مقدمه پژوهش………………………………………………………………………………………… ۳

مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………… ۴

بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………. ۵

« سئوالات تحقيق»……………………………………………………………………………………………………. ۵

« هدف تحقيق»……………………………………………………………………………………………………….. ۶

« اهميت موضوع تحقيق»…………………………………………………………………………………………….. ۶

« فرضيه هاي تحقيق»…………………………………………………………………………………………………. ۷

« تعاريف عملياتي اصطلاحات تحقيق»…………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم    تعريف و تعيين جامعه…………………………………………………………………………………. ۱۲

« تعريف و تعيين جامعه»…………………………………………………………………………………………….. ۱۳

« نمونه و روش نمونه گيري»……………………………………………………………………………………….. ۱۳

حجم نمونه:……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

« ابزار اندازه گيري»………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

« اعتبار يا پايايي پرسشنامه»…………………………………………………………………………………………. ۱۴

تفسير اندازه ضريب آلفاي كربناخ:……………………………………………………………………………….. ۱۶

روش تحقيق:………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

روش آماري:………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

فصل سوم  « تحليل توصيفي داده ها»……………………………………………………………………………… ۱۷

« تحليل توصيفي داده ها»……………………………………………………………………………………………. ۱۸

فصل چهارم:  « تجزیه‌وتحلیل استنباطي داده ها»………………………………………………………………… ۲۷

آزمون فعلي دار بودن فرضيه اول…………………………………………………………………………………… ۲۷

آزمون معني داربودن فرضيه دوم…………………………………………………………………………………… ۲۸

آزمون معني دار بودن فرضيه سوم:………………………………………………………………………………… ۲۹

آزمون معني دار بودن فرضيه پنجم:……………………………………………………………………………….. ۳۰

آزمون معني دار بودن فرضيه ششم:……………………………………………………………………………….. ۳۰

آرمون معني داربودن فرضيه هفتم………………………………………………………………………………….. ۳۱

فصل پنجم  بحث ونتيجه گيري……………………………………………………………………………………. ۳۲

بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

« محدوديتهاي تحقيق»……………………………………………………………………………………………….. ۳۶

«پيشنهادات»……………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

 

انگیزش شغلی در کارکنان

در اين بررسي روش تحقيق توصيفي است كه از فراواني و در صد استفاده‌شده است، و براي تجزیه‌وتحلیل داده ها در آمار استنباطي از روش مجذورخي (X2  )  بهره گرفته شده است. جامعة آماري اين پوشش عبارتست از : « كليه كارشناسان رسمي كه در سازمان برنامه‌وبودجه كشور واقع در شهر تهران، ميدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان ۶۵۰ نفر مي باشد. همچنين حجم نمونه مورد بررسي پس از محاسبه ، ۸۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گيري در پژوهش حاضر پرسشنامه اي است كه بر اساس پرسشنامة نگرش سنجي ليكرت تهيه و تنظيم شده و از ۳۰ سئوال تشكيل شده است.

اعتبار يا پاياني پرسشنامه از روش محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه ميزان آن عبارتست از : ۸۰/۰=a =r11 ، كه با توجه به ضريب بدست آمده می‌توان پيش بيني گروهي و حتي انفرادي دقيقي نمود.

پس از تجزیه‌وتحلیل استنباطي داده ها، نتايج زير بدست آمد:

فرضيه اول در سطح ۰۱/۰=a خطا تأييد شد و نتيجه شد كه :‌ بين ميزان تأمين نيازهاي فيزيو لوژيكي با انگيزش  شغلي نمونه مورد پژوهش رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه سوم در سطح ۰۱/۰= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان استقرار ارشديت در سازمان با انگيزش شغلي نمونه مورد پژوهش رابطة معني داري وجود دارد.

فرضية چهارم، با قبول ۰۱/۰= a خطا تأييد گرديد و نتيجه شد كه: بين ميزان تأمين مزاياي جانبي غير رسمي ( شامل بيمه از كار افتادگي و بيمه بيكاري، بيمه درماني و…) نمونه مورد پژوهش با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.

پس از آزمون فرضيه پنجم، اين فرضيه در سطح ۰۱/۰= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه: بين ميزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهاي گروهي داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.

فرضيه ششم با قبول ۰۱/۰= a خطا تآييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان پذيرش اجتماعي نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.

فرضيه هفتم در سطح ۰۱/۰= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : بين ميزان آزادي و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعاليهاي سازماني با انگيزش شغلي آن‌ها رابطة معني داري وجود دارد.

مقدمه:

براي هر مديري در سازمان آگاهي از مسئله انگيزش كاركنان ، كه در واقع پي جويي  علت و سبب حركت و رفتارهاي اعضا و افراد سازمان است ضرورت نام دارد. كنكاش ور انگيزش پاسخ چراهاي رفتار آدمي است. چرا انسان در سازمان كار می‌کند چرا بعضي افراد بسيار فعال و برخي كم كارند علت علاقه به شغل و بي علاقگي به كار چيست؟

اين سئوالات و بسياري ديگر همه با موضوع انگيزش در ارتباط هستند و پاسخ به آن‌ها در انگيزش و انگیزه‌هاي كاركنان خلاصه می‌شود. از اين رو مديران با احاطه به نحوه انگيزش كاركنان و انگیزه‌هاي آنان می‌توانند در تحقيق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام ساير وظايف خود نيز موفق باشند.

بررسی-انگیزش-شغلی-کارکنان

از اين رو جلب رضايت كاركنان و علاقه مند كردن بيشتر آن‌ها به شغل  مورد تصدي و در نتيجه بر آورده شدن اهداف سازماني از اهميت خاصي برخوردار است اگر علل و يا عدم رضايت آن‌ها نسبت به كارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرايط كار و نيز جلب رضايت بيشتر آن‌ها می‌توان تلاشهاي اساسي تري مبذول داشت چرا كه وقتي انسان از شغل خود احساس خشنودي نمايد ناخود آگاه مسئوليت خويش را با دقت بيشتري به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد

بررسي و شناخت انگيزش و ايجاد آن در كاركنان در قلب هر سازماني جاي دارد و هر سازماني موفقيتش در گروي ايجاد انگيزه در كاركنان از طريق مدير و رهبر آن مي باشد.

حال با توجه به اهميت انگيزش شغلي در بالا بردن اثر بخشي سازمان برنامه‌وبودجه كشور، محقق سعي دارد تحقيقي را تحت عنوان « بررسي عوامل موثر در انگيزش شغلي كارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه كشور به مبناي سلسله مراتب نيازهاي مازلو» انجام دهد. اين تحقيق تلاشي است براي جواب دادن به سئوال فوق به اميد آنكه نتايج اين تحقيق در نهايت موجب رشد و اثر بخشي سازمان برنامه‌وبودجه كشور گردد

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)