وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی ( مطالعه موردی کارکنان شهرک های صنعتی شهر بندرعباس)

۲۲,۰۰۰ تومان

توضیحات

در این پایان نامه به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ومسئولیت پذیری اجتماعی پرداخته می شود .

چکیده

فرهنگ یک سازمان( فرهنگ سازمانی )، موجب اجتماعی شدن کارکنان می شود. امروزه اصول اخلاقی یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی می باشد. بنابراین فرهنگ یک سازمان بر روی روشی تاثیر گذار خواهد بود که با آن، سازمان عملکرد های مسئولیت پذیری اجتماعی اش را تحقق بخشد. در تحقیق به بررسی  تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس پرداخته شده است. بعد از بررسی پیشینه تحقیق، مدل تحقیق طراحی و فرضیه های تحقیق تدوین گردید. در نهایت جهت بررسی فرهنگ سازمانی از مدل هافستد و همچنین جهت بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی از مدل چهار بخشی کارول استفاده شده است.

فهرست مطالب 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- اهداف مشخص تحقيق………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۱- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-۲- هدف فرعی:……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵-۱- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۲- سوال فرعی…………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶- فرضیات تحقیق:………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۱- فرضیه ی اصلی:…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-۲- فرضیه ی فرعی:…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷- تعریف متغیرها و اصطلاحات………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۱- مسئولیت پذیری اجتماعی:………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۲- فرهنگ سازمانی:………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-۲-۱- فاصله ی قدرت:……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-۲-۲- اجتناب از عدم اطمینان:………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۲-۳- فرد گرایی-گروه گرایی:…………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷-۲-۴- مرد سالاری-زن سالاری:……………………………………………………………………………. ۹

۱-۷-۲-۵- جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت:………………………………………………………………. ۹

۱-۸- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۹- قلمرو ی مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۱۰- قلمرو ی زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۱۱- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱- مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

بخش اول………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

مسئولیت پذیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۲- تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی…………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۳- نظریات مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۳-۱- هس مر (۱۹۹۵)………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۳-۲-  هیلد در سال۲۰۰۴…………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۴- تاریخچه مسئولیت پذیری اجتماعی……………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۵- آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان……………………………… ۴۰

۲-۲-۶- عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت اجتماعی…………………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۷- حوزه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی……………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۸- شرکت های برتر در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح جهان…………………………. ۴۷

۲-۲-۹- مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی……………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۹-۱- فلمینگ در سال ۲۰۰۲ مسئولیت اجتماعی را دارای ۴ بعد دانسته است که شامل:………….. ۴۹

مدل دنیسون……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۲-۹-۱۱-  مدل چامیلا پریرا……………………………………………………………………………………. ۵۷

بخش دوم………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۳-۲- تعاریف مختلف پیرامون فرهنگ سازمانی……………………………………………………………. ۶۱

۲-۳-۳- تاریخچه  فرهنگ سازمانی:…………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۳-۴- ویژگی ها و کارکرد های فرهنگ سازمانی………………………………………………………….. ۷۵

۲-۳-۴-۲- کارکرد های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………… ۷۸

۲-۳-۵- آثار فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۳-۶- مفروضات فرهنگ سازمانی:……………………………………………………………………………. ۸۰

بخش سوم……………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی……………………………………………………………. ۹۰

مقالات بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی………………………………………… ۹۱

مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۳-۲- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۳-۳- جامعه و نمونه ‌آماری…………………………………………………………………………………………. ۹۸

۳-۳-۱- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………. ۹۸

۳-۴- روش ها و ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………….. ۱۰۱

۳-۵- مختصات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۳-۵- روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….. ۱۰۶

۳-۵-۱- روایی………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۳-۵-۲- پایایی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۳-۵-۳- روش های اطمینان از روایی و پایایی ابزار……………………………………………………………. ۱۰۸

۳-۶- مشخصات واحد پژوهش……………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………….. ۱۱۳

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

نتایج…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۲- بخش اول: آمار توصیفی…………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۲-۱- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۲-۲- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی :………………………………………. ۱۲۵

۴-۲-۳- آمار توصیفی متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۳- بخش دوم: آمار استنباطي…………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۳-۱- بررسی و آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………. ۱۲۸

۴-۳-۱-۱- بررسی فرضیه ی اصلی تحقیق………………………………………………………………………. ۱۳۰

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۵-۱- مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

۵-۴- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیقاتی……………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۶-۵- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

منابع فارسی:…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

منابع غیر فارسی:……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)