وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

توسعه‌ی پایدار و ارزیابی شاخص‌های شهر اکولوژیک

۳۲,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 74 

فهرست مطالب دارد 

فهرست اشکال دارد 

فهرست منابع دارد 

صفحه بندی دارد 

 

توضیحات

مفهوم توسعه‌ی پایدار

مفهوم توسعه‌ی پایدار مفهومی در حال تحول و بحث برانگیز می‌باشد. رایج ترین تعریف از توسعه‌ی پایدار را چنین تعریف می کند:” توسعه ای که نیازهای نسل امروز را بدون محدود کردن امکانات نسل های آینده برای رفع نیازهایشان پاسخ گو باشد.”

همان گونه که در تعریف نیز دیده می شود، این نوع از توسعه دربرگیرنده ی دو مفهوم کلیدی است:
– مفهوم نیازها وبرآوردن آن ها به ویژه نیازهای ضروری اقشارمحروم که واجد اولویت هستند
– تفکر در مورد محدودیت محیط زیست و فشار وارد شده برآن هابرای پاسخ گویی به نیازهای حال وآینده.
درهمین رابطه یعنی  توجه به نیازهای نسل حاضر با در نظر گرفتن نسل های آینده، چوگول این گونه اظهارنظر می کند: توسعه ی پایدار به حداقل رساندن مصرف منابع غیرقابل تجدید را در رأس اهداف خود قرار می دهد و در این راستا بهره برداری پایدار از منابع تجدیدشونده ، جذب ظرفیت های محلی و پاسخ گویی به نیازهای بشر را مدنظر قرار می دهد.

سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۹۱ توسعه ی پایدار را چنین تعریف کرده است: سیاست توسعه ی پایدار چنان سیاستی است که در نتیجه ی اعمال آن منافع مثبت حاصل ازمصرف منابع طبیعی بتواند برای زمان های قابل پیش بینی در آینده ادامه و دوام داشته باشد.

علاوه بر جنبه های زیست محیطی دوبعد اقتصادی واجتماعی نیز از مقولات مهم در توسعه ی پایدار محسوب می شوند.امروزه نیز برنامه ی اجرایی مطرح شده در دستورکار۲۱ کاربرد دارد چرا که تأمین سه نیاز ضروری عصرما را در نظرگرفته اسست:

۱- نیاز به حفاظت زیست محیطی از آب،خاک و تنوع زیستی که حیات به آن ها وابسته است.

۲- نیاز به توسعه ی اقتصادی برای غلبه برفقر

۳- نیاز به عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی درجهت آن که اجتماعات محلی در بیان ارزش هایشان برای حل مسائل توانمند گردند

بعد زیست محیطی نقطه ی توجه غالب در توسعه ی پایدار واز ارکان توسعه ی انسانی محسوب می شود. این بحث عمدتا در جهت استفاده از منابع طبیعی-محیطی مطرح می گردد و از آن جا که مسائل مربوط به این حوزه در قالب تحقیقات کمی قابل پیگیری هستند.می توان گفت مباحث زیست محیطی چالش برانگیز ترین حوزه ی توسعه ی پایدار را تشکیل می‌دهند .

پیشینه و تاریخچه توسعه پایدار

واژه توسعه پایدار از اواسط دهه ۷۰ میلادی و پس از بحران نفتی ۱۹۷۳ بسیار به کار گرفته است امروزه بحث توسعه پایدار یکی از بحث‌های بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی است. سازمان ها و نهادهای محیط زیست در جهان و همچنین سازمان ملل از مهمترین ارگان های دخیل در این امر هستند . به منظور حل مشکلات متعددی در محیط زیست د راوایل دهه ۷۰ شورای اجتماعی – اقتصادی سازمان ملل متحد با عنوان این مطلب که سلامت محیط‌زیست در گرو توسعه پایدار می باشد . بر محل تلاقی محیط زیست و توسعه پایدار توجه و تاکید نمود . اولین اجلاس در سال ۱۹۷۲ در استکهلم با عنوان انسان و محیط برگزار گردید . راهنماها و توصیه های این اجلاس برای شناخت بستر محیط ، کنترل آلودگی ها ، آموزش و پژوهش برای فراهم نمودن محیط مناسب برای زندگی انسان ها بود و سابقه اصطلاح توسعه پایدار به گزارش براتلند باز می گردد. در سال ۱۹۸۷ در چهل و دومین نشست اجلاس عمومی سازمان ملل متحد کمیسیون جهانی در زمینه محیط زیست و توسعه تحت نظارت سازمان ملل به ریاست خانم براتلند گزارش باعنوان «آینده مشترک ما»تسلیم کرد که مفهوم نوین «توسعه قابل حفظ و تداوم » را معرفی می‌کرد. این  مفهوم شرایط انسانی و طبیعی را در فعالیتهای توسعه ای در نظر می‌گرفت. اگرچه مفهوم «توسعه پایدار »را نخستین بار اتحادیه حفاظت جهانی در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد تا زمان گزارش براتلند یعنی هفت سال بعد از این اصطلاح عمومیت نیافت. براساس این گزارش «توسعه پایدار» نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل‌های بعدی برای برآوردن نیازهایشان تامین می کند. این مفهوم بر رهیافتی بلند مدت دلالت دارد که علاوه بر مسائل زیست محیطی، منابع انسانی و عوامل فرهنگی عرضه مواد غذایی، انرژی، صنعت و توسعه شهری را مد نظر قرار می‌دهد. به طور خلاصه زمینه های پیدایش و رواج اصطلاح توسعه پایدار را میتوان به این صورت بیان کرد. فعالیت های جنبشهای حفاظت محیط زیست در نیمه قرن نوزدهم میلادی، طرح موضوع پایداری بعنوان یک سیاست حفاظتی در اتحادیه حفاظت جهانی در سال ۱۹۸۰ گسترش ترویج آن پس از انتشار گزارش براتلند در سال ۱۹۸۷ گسترش بحث پایداری در سطح جهانی براساس همایش زمین در سال ۱۹۹۲ در دستور کار ۲۱ شناسایی گردشگری بعنوان یک جزء اقتصادی نیازمند توسعه پایدار در دومین همایش زمین به سال ۱۹۹۷ در نیویورک .

                                                          فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مفهوم توسعه…………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲- مفهوم توسعه‌ی پایدار………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۲-۱- پیشینه و تاریخچه توسعه پایدار……………………………………………………………………………………..۷

۱-۲-۲- دیدگاه توسعه‌ی پایدار………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۳- نگرش توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۲-۴- اصول و مبانی توسعه پایدار………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۲-۵- شاخص‌های توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۲-۶- دیدگاههای نظری در خصوص توسعه پایدار…………………………………………………………………۱۷

۱-۲-۷- شاخص‌های پایداری توسعه در جهان…………………………………………………………………………..۲۴

۱-۳- مفهوم توسعه‌ی شهری پایدار…………………………………………………………………………………………..۳۰

۱-۳-۱- راهبردهای توسعه‌ی شهری پایدار………………………………………………………………………………..۳۰

۱-۳-۲- پيش فرض‌هاي توسعه پايدار شهري…………………………………………………………………………….۳۱

۱-۳-۳- طراحي پايدار در ساختار شهري بر ميناي سه اصل اساسي شكل مي‌گيرد………………………….۳۲

۱-۳-۴- دسته بندی نظری دیدگاه های توسعه شهری…………………………………………………………………۳۲

۱-۳-۵- ديدگاههاي جديد در توسعه پايدار شهري…………………………………………………………………….۳۷

۱-۳-۶- مفاهیم و تعاریف و نظریات توسعه پایدار شهری……………………………………………………………۴۱

۱-۳-۷- شهر نشینی پایدار……………………………………………………………………………………………………….۴۳

۱-۳-۸- پایداری شهری………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۱-۳-۹- شهرپایدار…………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۱-۳-۹-۱- ویژگی‌های شهر پایدار……………………………………………………………………………………………۴۶

۱-۳-۱۰- وضع آینده مدیریت واحد شهری……………………………………………………………………………….۴۸

فصل دوم : مواد و روش‌ها

۲-۱- روش شناسایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۵۰

 

فصل سوم: یافته‌ها

۳-۱- شهر اکولوژیک و توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………..۵۲

۳-۲- اصول بنیادی ساخت شهر اکولوژیک………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۳- عناصر اصلی ساخت و ساز شهر اکولوژیکی……………………………………………………………………..۵۲

۳-۴- منطقه بندی عملکرد اکولوژیکی اقتصاد شهری…………………………………………………………………..۵۳

۳-۵- اکولوژی شهری،اکوسیستم‌های شهری………………………………………………………………………………۵۴

۳-۵-۱- شهر بعنوان يك نظام………………………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۵-۲- جريان انرژي و مواد در شهر……………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۵-۳- شهر بعنوان يك محيط زيست و ارتباط آن با طراحي شهري………………………………………………………۵۶

۳-۵-۴- آلودگي شهر……………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۵-۵- اقليم در شهرها………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۵-۶- آب در محيط شهري………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۵-۷- خاك در شهرها…………………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۵-۸- آلودگي و شهر…………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۵-۹- آوردن طبيعت به شهرها……………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۵-۱۰- پوشش گياهي در شهرها…………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۶- اثر انسان بر محيط زيست شهر………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۷- كليات شرايط اكولوژيك بستر طبيعي شهرها…………………………………………………………………………۶۲

۳-۸- پايداري زيست بوم و هدايت فضاهاي طبيعي شهر………………………………………………………………….۶۳

۳-۸-۱- پايداري فضاهاي طبيعي……………………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۸-۲- راه حل پايداري زيست بوم…………………………………………………………………………………………۶۴

۳-۹- نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS )در توسعه پایدار شهری………………………………………….۶۵

 

فصل‌چهارم : بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………..۶۷

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)