وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

عوارض کلر و بیماری های تماس با آن و (مطالعه موردی نیروگاه رامین )

۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 81 صفحه 

فهزست مطالب : دارد 

فهرست اشکال  : دارد 

فرمت : ورد (word)

توضیحات

پایان نامه عوارض کلر 

تاریخچه کلر :

 گاز کلر  حدود ۵/۲ قرن پیش در سوئد کشف گردید نخستین بار در سال ۱۸۹۶ گاز کلر در مصرف گندزدایی در تصفیه آب آشامیدنی استفاده شد ومخصوصا در سال ۱۸۹۷ به دلیل شیوع بیمار ی تیفوئید در انگلستان بود که کلر برای استریل نمودن خطوط انتقال آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفت .

در سال ۱۹۱۵ در جنگ جهانی اول به عنوان سلاح  شیمیایی نوسط نازیها مورد استفاده قرار گرفت.

خواص شیمیایی و فیزیکی کلر:

کلر به دو صورت گاز و مایع وجود دارد .درشرایط محیط به صورت گاز بوده ورنگ سبزمتمایل به زرد می باشد . کلر به خودی خود غیر قابل اشتعال است اما چون اکسید کننده قوی است میتوانند در معرض بعضی از مواد باعث اشتعال گردد.

بوی تند وتحریک کننده دارد وحلالیت آن در اب ۰٫۶۴گرم در۱۰۰ آب است وزن مخصوص آن ۳٫۲۱ گرم بر لیتر است. (این فاکتور در مورد هوا ۱٫۲۹ میباشد)

گاز کلر  اکر خشک باشد در دمای کمتر از ۱۰۰درجه سانتی گراد بر روی آهن وبرنج تاثیر زیادی ندارد ،بنابر این جهت نگهداری و انتقال آن از مخازن و لوله های فولادی و اتصالات فشار قوی برنجی استفاده میشود .

فهرست

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………۳

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۱-خواص فیزیکی و شیمیایی کلر………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲-رابطه حجم کلر مایع و گاز کلر………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳- واکنش با آب………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴- روش های تولید……………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵-موارد مصرف…………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۶- تأثیرات نشت کلر……………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۷-کمک های اولیه………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۸-الف) استنشاق…………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۹-انواع سیلندرهای کلر مایع…………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۱۰- مخزن یک تنی……………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۱-۱-پوشش های حفاظتی مورد نیاز……………………………………………………………………………۸

۱-۲-۱- منابع و نحوه مسمومیت با کلر……………………………………………………………………………۸

۱-۲-۲- علایم مسمومیت با کلر و نحوه تشخیص آن………………………………………………………..۹

۱-۲-۳- نحوه برخورد با بیمار مسموم……………………………………………………………………………۱۱

۱-۲-۴-درمان مسمومیت با کلر…………………………………………………………………………………….۱۱

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-اهداف و دامنه کاربرد………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲- فضاهای تشکیل دهنده واحد کلر زنی گازی………………………………………………………………………۱۶

۲-۳- اصول و ضوابط طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی……………………………………….۱۸

۲-۴-نکات ایمنی سیلندرهای گاز کلر……………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۵- ضوابط نگهداری و انبار سیلندرهای گاز کلر………………………………………………………………………۲۵

۲-۶- ضوابط حمل و نقل سیلندرهای گاز کلر……………………………………………………………………………۲۶

۲-۷- روش های تشخیص نشت گاز کلر و مقابله با آن………………………………………………………………۲۷

۲-۸- اقدامات بهداشت و امداد در هنگام بروز خطر نشت گاز…………………………………………………….۲۸

۲-۹-تجهیزات و وسایل حفاظت فردی……………………………………………………………………………………۳۰

۲-۱۰- تجهیزات و اتصالات کلرزنهای گازی…………………………………………………………………………..۳۰

راهنمای بالینی خدمات به مصدومان حوادث شیمیایی گاز کلر و مشتقات آن……………………..۳۴

۲-۲-۱- مشخصات اختصاصی گاز کلر……………………………………………………………………….۳۴

۲-۲-۲- پاتوفیزیولوژی……………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۳- علایم بالینی به ترتیب شیوع………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۴- در معاینه…………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۵- تشخیصات افتراقی……………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۶- اقدام درمانی………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۷- اقدامات EMS در صورت نبودن تیم حلال احمر و آتش نشانی………………………..۳۷

۲-۲-۸- اقدامات EMS در خارج از منطقه داغ……………………………………………………………۳۷

۲-۲-۹- در صورت آلودگی چشم و یا تاری دید………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۱۰-نحوه خارج کردن لباس ها…………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱۱- اقدامات بخش اورژانس……………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۲-در صورت بروز برونکواسپاسم اقدامات زیر انجام شود……………………………………۳۹

۲-۲-۱۳- درمان آرامبخشی………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۴-توجهات ویژه……………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲-۱۵- صفحه HOTZONE (منطقه خطر) …………………………………………………………..۴۲

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱-بهره برداری از تجهیزات پس از پایان تعمیرات……………………………………………………………………۴۵

۳-۲- اشکالات عمده و حالات اضطراری و روش های کنترل………………………………………………………۴۶

۳-۳- استانداردهای ایمنی کار با گاز کلر…………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۴- کار در اتاق واحد کلرزنی…………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۲-۱-کلر زنی واحدهای ۴-۱……………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۱- شات اوف ولو الکتریکی………………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۲- مخازن و سیلندرهای گاز کلر…………………………………………………………………………………………..۶۱

۳-۳- نحوه استقرار شات اوف ولو……………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۴-محل تزریق گاز کلر…………………………………………………………………………………………………………۶۳٫

۳-۵- سنسور و تابلوی الکتریکی سیستم قطع کن……………………………………………………………………….۶۴

۳-۶- کلیدهای اتوماتیک و دستی الکترونیکی……………………………………………………………………………..۶۵

۳-۷- اگزوز فن ،مخزن خنثی ساز…………………………………………………………………………………………….۶۶

۳-۸- آژیر و چراغ های اعلام نشت گاز…………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۹- کارت شارژ……………………………………………………………………………………………………………………۶۸

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۱-لوزی خطر………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۲-دستورالعمل و روش اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی و مواد شیمیایی معدنی سمی در آب آشامیدنی………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱۲-۱- کلر……………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۲-۲- نمونه برداری و اندازه گیری…………………………………………………………………………….۷۱

۴-۲-۳- معرف ها………………………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۲-۴- روش آزمون………………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۲-۵-محاسبه………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۳-برگه های MSDS…………………………………………………………………………………………………………74

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

 

فهرست شکل ها

۲-۱- دیاگرام ارتباطی عناصر تشکیل دهنده واحد کلرزنی……………………………………………………………..۱۸

۲-۲- نقشه استقرار کپسول های واحد کلرزنی……………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳- صفحه HOT ZONE منطقه خطر…………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۱- شات اوف ولو الکتریکی………………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۲- مخازن و سیلندرهای گاز کلر……………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۳- نحوه استقرار شات اوف ولو……………………………………………………………………………………………..۶۳

۳-۴- محل تزریق گاز کلر…………………………………………………………………………………………………………۶۴

۳-۵- سنسور و تابلوی الکتریکی سیستم قطع کن…………………………………………………………………………۶۵

۳-۶- کلیدهای اتوماتیک و دستی الکتریکی…………………………………………………………………………………۶۶

۳-۷- اگزوز فن، مخزن خنثی ساز………………………………………………………………………………………………۶۷

۳-۸- آژیر و چراغ های اعلام نشت گاز……………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۹- کارت شارژ…………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

 

فهرست جداول

۲-۱- مواد مناسب در بهره برداری از کلرزن های گازی……………………………………………………………….۳۳

۳-۲-اشکالات عمده و حالت های اضطراری و روش های کنترل…………………………………………………۴۶

۴-۱- لوزی خطر……………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۳- برگه های ۷۴……………………………………………………………………………………………………….۷۴

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)