بررسی بوم سازگان منطقه حفاظت شده کرایی

۲۴,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 92 صفحه   فرمت : ورد (word)  فهرست مطالب : دارد

توضیحات

پایان نامه بررسی بوم سازگان منطقه حفاظت شده کرایی

فهرست مطالب و چکیده

چکیده

مناطق حفاظت شده، محیط های مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهش های زیست محیطی به شمار می آیند. انجام فعالیت های گردشگری و بهره برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است

منطقه كرائي در سال ۱۳۷۶ به عنوان منطقه شكار ممنوع تحت حفاظت قرار گرفت. اين منطقه در ۳۵ كيلومتري جنوب شرقي شهرستان شوشتر و ۲۵ كيلومتري جنوب شهرستان مسجد سليمان به مساحت ۳۹۳۵۳ هكتار و شامل رشته كوه سياه مي باشد. وسعت این منطقه ۳۹۰۰۰ هكتار اعلام گردیده است.

پوشش منطقه بطور كلي مرتعي و بسيار متنوع است كه دامنه هاي شمالي از پوشش مناسب و خوب و دامنه هاي جنوبي داراي مراتعي فقير است وجود بازمانده هايي از كنارستان در منطقه و تك درختان انجير كوهي، بادام كوهي و كلخنگ نشان از تراكم و تنوع بسيار بالاي گياهي و جنگلي در گذشته داشته است. از ديگر درختچه هاي منطقه ميتوان به رمليك، سريم و گز بصورت تك درخت اشاره كرد پوشش مرتعي از تيره كاسني، لگومينور،گرامينه تشكيل شده بطور كلي بيش از ۸۶ گونه گياهي در منطقه شناسايي شده كه تعداد زياد گونه دارويي از جمله گل گاوزبان، بارهنگ،بومادران،پونه در ميان آنها به چشم مي‌خورد. عمده جامعه گياهي و شاخص پوشش گياهي را درخت كنار تشكيل مي‌دهد.

بررسي محيط‌هاي اكولوژيك منطقه مورد مطالعه نشان دهنده ۵۸ گونه پرنده، ۱۷ گونه پستاندار، ۱۴ گونه خزنده و ۴ گونه دوزيست در منطقه بوده است. مهمترين و شاخص ترين گونه جانوري منطقه گونه قوچ و ميش وحشي Ovis orientalis مي‌باشد كه در ارتفاعات كوهستاني منطقه كرائي زيست مي‌كند

کلمات کلیدی: منطقه حفاظت شده، خوزستان، کرائی و…

                                                                               فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 

فصل اول : کلیات

۱-۱ استان خوزستان…………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۱-۱ تاریخ وفرهنگ………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۱-۲ جغرافیای طبیعی استان خوزستان………………………………………………………………………………..۶

۱-۱-۳ دشت های استان خوزستان………………………………………………………………………………………..۷

۱-۱-۴ رودخانه های استان خوزستان…………………………………………………………………………………….۸

۱-۲- بوم سازگان یا اکوسیستم…………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۲-۱ تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۲-۲ از دیدگاه سیاسی………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۲-۳ دیدگاه اکولوژیست‌های جمعیتی……………………………………………………………………………….۱۰

۱-۲-۴ مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۲-۵ انواع اکوسیستم از نظر ناقص یا کامل بودن چرخه مواد………………………………………………..۱۱

۱-۲-۶ مکانیسم روند تولید در اکوسیستم……………………………………………………………………………..۱۲

۱-۲-۷ مکانیسم روند مصرف در اکوسیستم…………………………………………………………………………..۱۲

۱-۲-۸ زنجیر غذایی و شبکه غذایی در اکوسیستم………………………………………………………………….۱۲

۱-۲-۹ هرمهای اکوسیستم…………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۲-۱۰ اکوسیستم آب………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۲-۱۱ اکوسیستمهای خشکی……………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۳ مناطق حفاظت شده………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۳-۱ اصول طراحي منظر در مناطق حفاظت شده………………………………………………………………..۱۷

۱-۳-۲ منطق چهارگانه استان خوزستان………………………………………………………………………………..۳۱

 

فصل دوم : مواد و روش‌ها

۲-۱- روش شناسایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۴

 

فصل سوم : یافته‌ها

۳-۱ منطقه حفاظت شده كرايي…………………………………………………………………………………………………۳۶

۳-۱-۱ سازمان های مدیریت………………………………………………………………………………………………۳۶

۳-۱-۲ تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تا کنون…………………………………………………………………………..۳۶

۳-۱-۳ موقعیت عمومی منطقه…………………………………………………………………………………………….۳۶

۳-۱-۴ راههاي دسترسي…………………………………………………………………………………………………….۳۶

۳-۱-۵ جاذبه هاي گياهي……………………………………………………………………………………………………۳۶

۳-۱-۶ جاذبه هاي جانوري…………………………………………………………………………………………………۳۷

۳-۱-۷ وسعت منطقه………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۳-۱-۸ محل هاي تجمع حيات وحش………………………………………………………………………………….۳۷

۳-۱-۹ راههاي دسترسي جهت مشاهده حيات وحش…………………………………………………………….۳۷

۳-۱-۱۰ آثار تاريخي – فرهنگي و مذهبي…………………………………………………………………………….۳۸

۳-۱-۱۱ ویژگی و سیمای عمومی منطقه……………………………………………………………………………….۳۸

۳-۱-۱۲ مدیریت……………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۳-۱-۱۳ حيات وحش………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۱-۱۳-۱ پستانداران كرائي…………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۱-۱۳-۲ خزندگان منطقه…………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۱-۱۳-۳ پرندگان منطقه………………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۱-۱۴ جاذبه های اکوتوریستی………………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۱-۱۵ وضعیت عمومی اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………………………۶۲

۳-۱-۱۶ گیاهان منطقه حفاظت شده کرایی……………………………………………………………………………۶۳

 

فصل چهارم : بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

 

 فهرست جداول و نمودار

جدول۱-۱ گروه های مختلف مناطق حفاظت شده……………………………………………………………………..۲۰

جدول۱-۲ اصول طراحی منظر پایدار در مناطق حفاظت شده……………………………………………………….۲۴

جدول۱-۳ لیست مناطق حفاظت شده ایران……………………………………………………………………………….۲۵

جدول۱-۴ لیست پارکهای ملی ایران…………………………………………………………………………………………۳۱

جدول۱-۵ لیست پناهگاههای حیات وحش ایران……………………………………………………………………….۳۱

جدول۱-۶ لیست مناطق حفاظت شده ایران……………………………………………………………………………….۳۱

جدول۳-۱ فهرست پستانداران منطقه حفاظت شده کرایی…………………………………………………………….۴۰

جدول۳-۲ فهرست خزندگان منطقه حفاظت شده کرایی………………………………………………………………۴۷

جدول۳-۳ فهرست پرندگان منطقه حفاظت شده کرایی……………………………………………………………….۵۰

نمودار۱-۱ مناطق حفاظت شده، با حفاظت از ارزش‌های فرهنگی، محیط زیستی، معنوی و اجتماعی بستر، موجبات احیای مناظر طبیعی را فراهم می‌آورند………………………………………………………………….۱۹

نمودار۱-۲ درصد گروه‌هاي مختلف مناطق حفاظت شده ثبت شده در  ………………………………..۲۱

نمودار۱-۳ فرایند طراحی و مداخله در مناظر طبیعی……………………………………………………………………۲۲