وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

بررسی فیتوپلانکتون‌ها و زئوپلانکتون‌های فصل تابستان و زمستان رودخانه بهمنشیر

۲۸,۵۰۰ تومان

تعداد صفحات :74 صفحه فرمت : ورد (word)

توضیحات

چکیده

میکروزئوپلانکتون‌ها نقش مهمی را در زنجیره غذایی اکوسیستم های آبی دارند که به عنوان حلقه ی واسطه زنجیره غذایی بین فیتوپلانکتون‌ها و سطوح غذایی بالاتر عمل می‌کنند. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت اکولوژیک آبهای بهمنشیر بر اساس محاسبه شاخص‌های تنوع زیستی است. در این تحقیق شاخص‌های زیستی زئوپلانکتونی در منطقه بهمنشیر مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری به صورت فصلی در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ به وسیله تور پلانکتون گیری (با قطر دهانه ۴۵ سانتی متر و چشمه ۱۰۰  میکرون)صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین شاخص تنوع شانون در طول سال (۱۵/۲) و برای شاخص غنای گونه ای مارگالف (۵۳/۱) بود. بیشترین میزان هر دو شاخص تنوع در فصل تابستان و کمترین میزان آنها نیز در فصل پاییز محاسبه شد. میانگین شاخص ترازی زیستی هیل در طول سال (۸۳/۰) محاسبه شد که بیشترین مقدار آن در فصل تابستان و کمترین میزان آن در فصل بهار به دست آمد و اندازه گیری شاخص غالبیت سیمپسون نشان داد که بیشترین میزان این شاخص در فصل پاییز (۸۹/۰) و کمترین مقدار آن در فصل تابستان (۸۰/۰) بود. این نتایج در اعمال حفاظت زیست محیطی در آب های بهمنشیر نقش مهمی دارند.

کلمات کلیدی: فیتوپلانکتون‌ها، زئوپلانکتون‌ها، بهمنشیر و…

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- استان خوزستان……………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۱-۱- تاریخ وفرهنگ……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۱-۲- جغرافیای طبیعی استان خوزستان………………………………………………………………………………۹

۱-۱-۳- دشت های استان خوزستان…………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۱-۴- رودخانه های استان خوزستان…………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱-۵- تالاب استان خوزستان……………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۲- رودخانه بهمنشیر……………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۲-۱- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۲-۲- پیشینه نام بهمنشیر…………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۳- پلانکتون‌ها……………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۳-۱- رده بندی پلانکتونها………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۳-۲- فواید پلانکتونها…………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۳-۳- پلانکتونها سربازان کوچک……………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۴- فیتوپلانکتون‌ها………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۴-۱- شاخصهای گسترش فیتوپلانکتونها…………………………………………………………………………..۲۱

۱-۴-۲- گروههای اصلی فیتوپلانکتونها………………………………………………………………………………..۲۱

۱-۴-۲-۱- دیاتومه ها……………………………………………………………………………………………………۲۲

۱-۴-۲-۲- جلبکهای قهوه‌ای………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۴-۲-۳- جلبکهای سبز………………………………………………………………………………………………۲۶

۱-۴-۲-۴- جلبکهای آبی- سبز………………………………………………………………………………………۳۰

۱-۴-۲-۵- دینوفلاژلاتها………………………………………………………………………………………………..۳۰

۱-۵- زئوپلانکتونها…………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۱-۵-۱- تقسیم بندی زئوپلانکتونها از نظر اندازه……………………………………………………………………۳۴

۱-۵-۲- شاخص‌های گسترش زئوپلانکتونها…………………………………………………………………………۳۴

۱-۵-۳- گروههای مهم میکروزئوپلاکتون ها…………………………………………………………………………۳۵

 فصل دوم : مواد و روش‌ها

۲-۱- روش شناسایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۴۴

 فصل سوم : یافته‌ها

۳-۱- پراکنش فيتوپلانکتونهاي رودخانه جزر و مدي بهمنشير………………………………………………………۴۶

۳-۲- بررسی مقایسه ای تغییرات تنوع زیستی فیتوپلانکتون ها……………………………………………………..۴۶

۳-۳- اهمیت میکروزئوپلانکتون ها به عنوان نشانگر زیستی…………………………………………………………۴۷

۳-۴- کاربرد شاخص های میکروزئوپلانکتون ها در تعیین وضعیت زیست محیطی رودخانه بهمنشیر..۴۷

۳-۵- میکروزئوپلانکتون های شناسایی شده………………………………………………………………………………۴۹

۳-۵-۱- پاروپایان شناسایی شده………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۵-۲- گردان تنان شناسایی شده……………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۵-۳- کلادوسرای شناسایی شده………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۵-۴- مژه داران شناسایی شده…………………………………………………………………………………………۵۴

 فصل چهارم : بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۲- پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

مقدمه

خلیج فارس دریای حاشیه ای و نیمه بسته، از زیر حوضه های شمال غربی اقیانوس هند است و در محدوده جغرافیایی زیر استوایی قرار دارد. رودخانه بهمنشیر یکی از شاخه های کارون با طول تقریبی ۷۸  کیلومتر می‌باشد که از محل اتصال کارون به حفار و بهمنشیر شروع و تا دهانه خلیج فارس ادامه می‌یابد. این منطقه از نظر توپوگرافی سرزمینی بسیار هموار محسوب می‌شود. از ویژگی های این رودخانه می‌توان به عمق کم، ورودی آب شیرین از کارون و کدورت زیاد اشاره کرد. از قسمت بالا دست رودخانه آب شرب منطقه تامین می‌شود. بندر چوئبده که از پرترددترین بنادر کشور می‌باشد در این منطقه قرار گرفته است. تردد زیاد لنج ها، شناورهای کوچک و قایق ها، ورود فاضلاب های شهری و فعالیت های کشاورزی زیاد در این منطقه سبب شده تا این منطقه در معرض خطر قرار گیرد. مطالعه اکوسیستم های دریایی از آن جهت که فعالیت های انسانی نقش مهمی در تغییرات آنها دارد حائز اهمیت است.

 میکروزئوپلانکتون ها اندازه بین ۷۰ تا ۱۰۰ میکرون دارند و عمده ترین گروه های آنها شامل پاروپایان (copepod) cladocera ، مژه‌داران (ciliophora) گردان‌تنان (Rotifer) می‌باشد. اهمیت اکولوژیکی میکروزئوپلانکتون ها در اکوسیستم های آبی دنیا مشهود است و بخش مهمی از اکوسیستم های دریایی را جوامع پلانکتونی تشکیل می‌دهند. به علت اندازه ی کوچک، این موجودات از چراکنندگان اصلی فیتوپلانکتون ها محسوب می شوند و نقش مهمی در تروفی و تقویت نوترینت ها دارند.

میکروزئوپلانکتون ها منابع غذایی خوبی برای لارو ماهی ها و دیگر موجودات آبزی بوده و به علت نقشی که در تغذیه لارو ماهیان دارند مطالعه آنها به سیستم مدیریت ماهی گیری کمک می کند. فاکتورهای محیطی مانند شوری، دمای آب و نوترینت ها بر جمعیت میکروزئوپلانکتون ها اثر گذار هستند و هرگونه تغییری در این فاکتورها باعث تغییر در جمعیت میکروزئوپلانکتون ها و در نتیجه کل اکوسیستم می‌شود. از طرفی میکروزئوپلانکتون ها چون بسیار سریع به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند نشان گرهای زیستی خوبی به شمار می‌روند. روش های گوناگونی برای درک این تغییرات شکل گرفته است که یکی از آنها استفاده از شاخص های زیستی می باشد. مطالعه میکروزئوپلانکتون ها در اکوسیستم های آبی به پیش بینی وضع اکوسیستم در دراز مدت کمک می‌کند. یکی از متدوال ترین راه ها برای ارزیابی وضعیت اکولوژیک استفاده از شاخص های تنوع زیستی می باشد. از طرفی افزایش فعالیت های انسانی در دریاها و بهره برداری زیاد از منابع آبی، باعث ایجاد تغییرات زیادی در تنوع زیستی این مناطق شده و نیاز به ارزیابی سلامت اکوسیستم و حفاظت از این مناطق را افزایش داده است، بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت اکولوژیک آب‌های بهمنشیر بر مبنای محاسبه شاخص های تنوع زیستی می باشد.

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)