وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه اثرات زیست محیطی سدسازی

۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 67 صفحه فهرست مطالب : دارد فهرست اشکال : دارد  

 

توضیحات

پایان نامه اثرات زیست محیطی سدسازی

در فصل اول به معرفی:

 مفهوم سد و سدسازی ، تاریخچه صنعت سدسازی در ایران ، انواع سدها ، طبقه بندی سدها فواید و مضرات سد

در فصل دوم :

اثرات فیزیکی و شیمیایی سد ، اثرات سدسازی بر جانوران آن منطقه ، تاثير سدها بر اكوسيستم موجودات آبزي ، تاثيرسد بر آلودگي صوتي ، اثرات سد بر آبهای زیرزمینی ، اثرات سد بر اقلیم و کیفیت هوای منطقه  ، اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (محیط انسانی)سد  ، تاثیرات سدها بر حیات اکوسیستم رودخانه

در فصل سوم :

اثرات بیولوژیکی سدها ، مراحل ارزیابی زیست محیطی سدها ، تعریف ارزیابی زیست محیطی سد  

پرداخته می شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                  ۱                                                                           

مقدمه                                                                                                                   ۲                                                               

فصل اول : کلیات

۱-۱- صنعت سدسازی                                                                                               ۵

۱-۲- تعریف سد                                                                                                      ۶

۱-۲-۱- سدهای قوسی                                                                                               ۶         

۱-۲-۲- سدهای وزنی                                                                                                ۷

۱-۲-۳- سدهای خاکی                                                                                               ۷

۱-۲-۴- سدهای معروف جهان                                                                                     ۷

۱-۲-۵- سدهای تاریخی                                                                                             ۸

۱-۲-۶- فوايد سدها                                                                                                  ۸

۱-۲-۷- معايب سدها                                                                                                 ۹

۱-۳- تاریخچه سد سازی در ایران                                                                                ۱۳

۱-۳-۱- سدسازي در ايران باستان                                                                                ۱۵

۱-۳-۱-۱- سدسازی تا قبل از هخامنشیان                                                                       ۱۵

۱-۳-۱-۲- سدسازی از دوره هخامنشیان تا قبل از اسلام                                                     ۱۶

۱-۴- اهداف سدسازي                                                                                              ۱۸

۱-۵- طبقه بندي انواع سدها                                                                                       ۲۰ 

۱-۵-۱- سدهای خاکی                                                                                             ۲۰

۱-۵-۲- سدهای سنگریز                                                                                           ۲۱

۱-۵-۳- سدهای بتنی وزنی                                                                                        ۲۱

۱-۵-۴- سدهای بتنی قوسی                                                                                       ۲۲

۱-۵-۵- سدهای بتنی پشت بند دار                                                                               ۲۲

۱-۵-۶- سدهای لاستیکی                                                                                          ۲۲    

۱-۶- انواع سدها از نظر کاربرد                                                                                    ۲۴

۱-۷- انواع سدهای بتنی                                                                                            ۲۵

۱-۸- انتخاب نوع سد مناسب براي ساختگاه                                                                    ۲۹  

۱-۹- مطالعه، تحليل و بررسي انواع سدها                                                                       ۳۲       

فصل دوم : روش بررسی

۲-۱- روش بررسی                                                                                                  ۳۴

فصل سوم : یافته ها

۳-۱- تعریف ارزیابی زیست محیطی سد                                                                        ۳۶

۳-۱-۱- مراحل ارزیابی زیست محیطی سدها                                                                   ۳۶

۳-۱-۲- لزوم ارزیابی زیست محیطی قبل از اجرای پروژه                                                    ۳۷ 

۳-۲- اثرات زیست محیطی سد                                                                                   ۳۸ 

۳-۲-۱- اثرات فیزیکی و شیمیایی احداث سد                                                                  ۳۹

۳-۲-۲- اثرات بیولوژیکی سدها                                                                                   ۴۰     

۳-۲-۳- اثرات بهداشتی                                                                                            ۴۰

۳-۲-۴- تاثیرات سدها بر حیات اکوسیستم رودخانه                                                           ۴۱

۳-۲-۵- سدها و فعالیت هاي لرزه خیزي                                                                        ۴۴

۳-۲-۶- اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (محیط انسانی)                                                ۴۴

۳-۲-۷- اثرات و تغییرات در مخزن سد                                                                          ۴۵

۳-۲-۸- اثرات بر اقلیم و کیفیت هوای منطقه                                                                   ۴۵  

۳-۲-۹- اثرات بر آبهای زیرزمینی                                                                                 ۴۵

۳-۲-۱۰- اثرات بر جانوران                                                                                        ۴۶

۳-۲-۱۱- اثرات بر گیاهان                                                                                         ۴۶ 

۳-۲-۱۲- تأثيرات سدها بر سيستم هيدروليكي                                                                 ۴۷

۳-۲-۱۳- تاثير بر آلودگي صوتي                                                                                  ۴۹

۳-۲-۱۴- تاثير سدها بر اكوسيستم موجودات آبزي                                                            ۴۹

۳-۲-۱۵- تاثير سدها بر زندگي بشر                                                                              ۵۰

فصل چهارم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه گیری                                                                                          ۵۳

منابع                                                                                                                    ۵۷

 

چکیده

 سدها يكي از سازه هاي مهم در سيستم هاي انتقال و منابع آب مي باشند. اين سازه ها از زمان هاي قديم بدون دستيابي به اطلاعات كامل هيدرولوژيكي، هيدروليكي، هيدرومكانيكي و … ساخته شده اند. سدها داراي اثرات مثبت و منفي برروي محيط زيست مي باشند. از جمله مزاياي آن را مي توان كنترل رژيم جريان در نتيجه جلوگيري از وقوع سيلاب، تأمين آب كشاورزي و مصارف شهري از طريق ذخيره آب و توليد انرژي عنوان كرد. با احداث يك سد در يك منطقه، نتايج اكولوژيكي نسبتا يكساني حاصل مي شود. اثرات زيست محيطي سدها مي تواند بر اساس معيارهاي مختلفي بر طبق اثرات كوتاه مدت و دراز مدت، اثرات بر سطح منطقه و نواحي كه تحت تأثير تأسيسات سد قرار دارد و اثرات اجتماعي و مزايا و خسارات طبقه بندي شود. اين اثرات ممكن است بر وضعيت و رفتار هواشناسي، زيست شناسي، فرهنگ، آثار باستاني و غيره تأثير گذاشته و به شدت موجب تغيير و پيچيدگي آن شود. درنتيجه با توجه به اهميت اثرات مثبت احداث سدها، لازم است اثرات منفي زيست محيطي سد جهت توسعه پايدار به حداقل رسانده شود. در اين مقاله اثرات مورد نظر و راه كار هاي آن در تأثير بر ارزيابي زيست محيطي احداث سدها مورد بررسي و ارائه شده است.

واژگان كليدي:  سد، محيط زيست، منابع آب، اثرات زیست محیطی و..

 

مقدمه

با توجه به نقش حياتي آب، در تمامي ادوار زندگي بشر و گسترش روز افزون جمعيت، بحران كم آبي قابل پيش بيني بوده و همواره كارشناسان را بر آن داشته تا با ارائه طرح ها و شيوه هاي مهار آب، تلفات آن را كاهش داده و به سهولت در دسترس عموم قرار دهند. سال هاست كه احداث سدها به عنوان مانعي در برابر حركت آب و ذخيره كردن آن در مخازن عظيم، كنترل سيلاب و توليد انرژي و … يكي از راهكارهاي اساسي به شمار رفته است. علاوه بر آن، سدهاي بزرگ نمادهاي غرور ملي و استيلاي نبوغ انساني بر طبيعت، تامين كننده برق، آب و غذا، مهاركننده سيلاب ها، آبادكننده بيابا نها، و تضمين كننده استقلال ملي هر كشور بوده است. هر چند احداث سدهاي بزرگ به واسطه مزاياي اجتماعي و هزينه هاي زياد آنها و با وجود منافع زياد آن، مضراتي را نيز به همراه داشته كه در پاره اي از موارد جبران ناپذير هستند. گرچه تاثيرات آب بر زندگي بشر و گسترش تمدنها در سراسر جهان شناخته شده است اما ادعا شده كه مزاياي اقتصادي مورد نظر، از پروژه هايي كه براي بهره برداري از منابع آب طراحي شده، حاصل نشده و همچنين پيش بيني هاي ضروري براي كاهش مضرات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي به درستي انجام نشده اند. حتي برخي سازمان هاي بين المللي، مطالعاتي به منظور متوقف كردن پروژه هاي تامين آب در كشورهاي در حال توسعه انجام داده اند. به همين دليل در مديريت منابع آب، توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مورد توجه قرار گرفته و تاثيرات زيست محيطي كه حاصل اين مطالعات است اهميت روز افزون يافته است.

امروزه در مطالعات طراحي كه بر اساس يافته هاي جديد انجام مي شوند، همان طور كه مسائل اقتصادي و تكنيكي مورد توجه قرار مي گيرند، ارزش هاي زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي نيز بايد مورد توجه قرار گيرند.در اين زمينه انواع سدها از جمله سدهاي زيرزميني نيز موجب آلودگي هايي نظير آلودگي نيتروژني برروي آب هاي زيرزميني خواهد شد.

امروزه تصويب نهايي يك طرح منوط به مثبت بودن نتايج ارزيابي زيست محيطي آن طرح مي باشد. بنابر اين درادامه به تعريف ارزيابي زيست محيطي و روش هاي آن پرداخته و سپس اثرات مثبت و منفي احداث سدها را بررسي نموده و راهكارهاي ارائه شده جهت تقليل اثرات منفي در برخي پروژه ذكر ميشود.

 

بطور كلي ارزيابي زيست محيطي عبارت است از فرآيند و جريان بررسي و مطالعات رسمي جهت پيش بيني اثرات فعاليت ها و عملكردهاي يك پروژه بر محيط زيست، سلامت انسان ها و رفاه اجتماعي و يا به عبارت ديگر شناسايي و ارزيابي سيستماتيك پيامدهاي پروژه ها، برنامه ها و طرح ها بر اجزاء فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي محيط زيست مي باشد. بنابراين در اين مقاله جهت ارزيابي اثرات زيست محيطي به عنوان يك ابزار برنامه ريزي ابتدا به استخراج اثرات مثبت و منفي يك پروژه احداث سد بر روي محيط زيست بصورت جمع آوري منابع به روش كتابخانه اي پرداخته شده سپس به بررسي سدهاي احداث شده در كشور و همچنين سدهاي احداث شده در ساير كشورها پرداخته شده و اثرات مثبت و منفي آن تشريح شده است.

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)