وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه بررسی آلودگی آب ناشی از پساب حشره کش ها و ارائه راهکارهای مدیریتی

۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 75 صفحه 

 

 

توضیحات

چکیده پایان نامه بررسی آلودگی آب ناشی از پساب حشره کش ها و ارائه راهکارهای مدیریتی

لزوم مبارزه با آفت‌هاي نباتي به منظور جلوگيري از كاهش مقدار فرآورده‌هاي كشاورزي و لزوم استفاده از كودهاي شيميايي به منظور تقويت خاك ۲ عامل عمده‌اي است كه سبب آلوده شدن منبع‌هاي آبي مي‌شود كه در نهايت به دريا منتقل مي‌شوند برخي از حشره‌كش‌ها مانند ددت وقتي در آب وارد و جذب بدن ماهيان مي‌شوند تمايل ماهي‌ها را به زندگي در جايي كه آب گرم‌تر است زياد مي‌‌كنند و سبب كوچ ماهي به جاهاي گرم‌تر مي‌شود برخي ديگر از حشره‌كش‌ها در بافت چربي بدن ماهيها به ويژه بچه ماهي‌ها جمع و سبب نابودي آنها مي‌شود اين جمع شدن حشره‌كش در بافت چربي ماهي‌ها گاهي در حدي است كه اگر انسان يا پرنده از اين نوع ماهي‌هاي آفت زده استفاده كند دچار نوعي بيماري مي‌‌شود كه بر اثر آن آنزيم‌هاي كلسيم سازي بدن مختل مي‌شود در نتيجه در پرندگان سبب نازك شدن يا شكسته شدن لايه آهكي تخم آنها و بروز اشكال‌هايي در تخم‌گذاري و توليد مثل آنها مي‌شود بررسي‌هايي كه در دهه نخست سال ۱۹۶۰ انجام گرفت روشن ساخت كه تعداد مرگ و مير ماهي‌ها بر اثر آلودگي آب ناشي از حشره‌كش‌ها بسيار بيشتر و حدود ۲ برابر مرگ و مير ماهي‌ها بر اثر آلودگي آب ناشي از فاضلاب‌هاي شهري و پسابهاي صنعتي بود.كودهاي شيميايي نيز جذب گياهان آبزي به ويژه جلبك‌ها و خزه‌ها مي‌شود و در نقش ماده غذايي بسيار مناسب و مفيد سبب رشد سريع و بي‌رويه آنها و كمبود شديد اكسيژن محلول در آب و مرگ و مير ماهي‌ها مي‌شود. حشره‌كش‌ها در گروه‌هاي كلردار و فسفردار طبقه‌بندي شده‌اند كه از ميان آنها انواع فسفردار مسمويت شديدتري در بدن انسان و آبزيان ايجاد مي‌نمايند.

 

کلمات کلیدی:آفت ها، حشره کش ها، آلودگی آب، ددت و… 

                                 

                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                                   ۱

مقدمه                                                                                                                    ۲

فصل اول : کلیات

۱-۱- تعريف آلودگي آب                                                                                            ۵

۱-۱-۲- تاریخچه آلودگی آب                                                                                       ۵

۱-۱-۳- پارامترهاي مشخص کننده آب سالم                                                                            ۷

۱-۱-۴- طبقه بندی آلودگی آب                                                                                     ۸

۱-۱-۵- رابطه تامين انرژي و غذا و آلودگي آب                                                                ۱۱

۱-۱-۶- کیفیت آب                                                                                                 ۱۲

۱-۱-۷- علل آلودگی آب                                                                                           ۱۳

۱-۲- انواع اصلي آلاينده ها                                                                                        ۱۴

۱-۲-۱- منابع آلودگي آب                                                                                          ۱۸

۱-۲-۲- منابع شیمیایی آلودگی آب                                                                               ۲۰

۱-۲-۳- طبقه بندي آلوده كننده هاي آب                                                                        ۲۳

۱-۲-۴- راه هاي كنترل آلودگی آب                                                                              ۲۷

۱-۲-۵- بیماریهای ناشی از آلودگی آب به مواد شیمیایی                                                      ۳۰

۱-۳- آشنایی با آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات                                                           ۳۲ 

۱-۳-۱- بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی                                                                      ۳۳

۱-۳-۲- تاریخچه آفت کش ها                                                                                    ۳۳

۱-۳-۳- خصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آل                                                          ۳۴

۱-۳-۴- نامهای مختلف آفت کش ها                                                                            ۳۵  

۱-۳-۵- فرمولاسیون آفت کشها                                                                                   ۳۵

۱-۳-۶- جایگاه مبارزه شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات                                                     ۳۶

۱-۳-۷- استفاده از آفت کش های انتخابی یا کاربرد انتخابی آفت کشها                                    ۳۶

۱-۳-۸- عوامل موثر در بازدهی مبارزه شیمیایی با آفات                                                      ۳۷

۱-۴- طبقه بندی سموم                                                                                             ۳۸

۱-۴-۱- طبقه بندی بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت                                                    ۳۸

۱-۴-۲- طبقه بندی بر اساس نحوه حرکت در گیاه                                                            ۳۹

۱-۴-۳- طبقه بندی سموم بر اساس نحوه ورود به بدن انسان                                                ۳۹

۱-۴-۴- طبقه بندی سموم بر اساس میزان دوام و پایداری                                                    ۴۰

۱-۴-۵- طبقه بندی سموم از لحاظ نوع موجودات زنده تحت تاثیر                                         ۴۰

۱-۴-۶- طبقه بندی سموم بر اساس نحوه اثر در بدن موجودات                                             ۴۰

۱-۴-۷- طبقه بندی سموم بر اساس ساختار شیمیایی                                                          ۴۱

۱-۵-  انواع مختلف حشره کش‌ها                                                                                ۴۱

۱-۵-۱- خطرات استفاده از حشره کشها                                                                         ۴۲

۱-۵-۲- حشره کش های آلی فسفره                                                                             ۴۳

۱-۵-۳- طرز تأثیر سموم فسفره آلی در بدن                                                                     ۴۳

فصل دوم : روش بررسی                                                                                        ۴۵

فصل سوم : یافته ها

۳-۱- اثرات آفت کش ها بر چرخه غذایی                                                                       ۵۰

۳-۱-۱- ورود سموم کشاورزی به منابع آبی                                                                    ۵۰

۳-۱-۲- تاثیر بر خاک                                                                                               ۵۱

۳-۱-۳- اثر آفت کش ها بر روی اکوسیستم ها                                                                 ۵۱

۳-۱-۴- اثرآفت کش ها بر سلامت انسان                                                                        ۵۴  

۳-۲- روش های ورود میکرواورگانیسم ها به چرخه غذای انسان                                           ۵۶

۳-۲-۱- آب‌هاي سطحي                                                                                           ۵۶

۳-۲-۲- محصولات كشاورزي                                                                                    ۵۷

۳-۲-۳- ورود به آبهاي زيرزميني                                                                                 ۵۷

۳-۳- آفت کش ها و خطرات زيست محيطی آن ها                                                            ۵۸

۳-۳-۱- راه هاي ورود آفت كش ها به محيط زيست                                                          ۵۹

۳-۴- بعضي از اثرات نا مطلوب کاربرد سموم شيميايي بر روي انسان و محيط زيست                   ۶۰

۳-۵- اثرات آفت کش ها روی محیط زیست                                                                   ۶۱

۳-۶- راه های ورود آفت کشها به منابع آب                                                                     ۶۶

۳-۷- اثر بر روی اکوسیستم آبی                                                                                   ۶۷

۳-۸- آلودگي ناشي از پساب‌هاي كشاورزي(حشره‌كش‌ها) و تأثيرات آن ها روي آبزيان                 ۶۷

فصل چهارم : بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه گیری                                                                                          ۷۰

۴-۲- پیشنهادات                                                                                                     ۷۰

منابع                                                                                                           ۷۵

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)