وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پرندگان فضای سبز شهراهواز -بررسی گونه های ساکن در پارک های شهر اهواز

۳۵,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 118 صفحه   فرمت : ورد (word)

توضیحات

در این پایان نامه به موارد ذیل پرداخته می شود :

بررسی گونه های پرندگان اهواز  ساکن در پارک های شهری اهواز 

معرفی گونه های پرندگان اهواز

مفاهیم پارک شهری

شناسایی پرندگان در فضای سبز شهری اهواز 

چکیده

حفاظت از تنوع زیستی در محیط های شهری یکی از مهم ترین مسائل تحقیقاتی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پارک های درون شهری محیط زیست مأمن بسیاری از پرندگان می باشند و نقش مهمی را در دوام و حفاظت از این موجودات با ارزش ایفا می کنند.

حفاظت از تنوع زیستی در محیط های شهری یکی از مهم ترین مسائل تحقیقاتی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. وجود پرندگان به عنوان یک عامل متعادل کننده در یک اکوسیستم با ارزش های آموزشی، تفریحی، اقتصادی، زیباشناختی موجب شده که این گروه از موجودات در محیط های شهری بسیار مورد توجه قرار گیرند. لذا حفظ و بهره برداری پایدار از این نعمت خدادادی با هدف حفظ سلامتی اکوسیستم های طبیعی مهم می باشد. با توجه به با اهمیت بودن پرندگان به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده پارک های شهری، در راستای این تحقیق به بررسی و شناسایی پرندگان در فضای سبز شهری و پارک های شهر اهواز پرداختیم.

پارک های درون شهری، محیط زیست، پرندگان اهواز ، حفاظت زیست اهواز

                                                فهرست مطالب

  عنوان                          صفحه                                                

چکیده                                                                                                           ۱

مقدمه                                                                                                           ۲

                                     فصل اول : کلیات

۱-۱- تعریف پرنده                                                                                            ۵             

۱-۲- پرنده‌شناسی                                                                                            ۸ 

۱-۲-۱- فرگشت پرندگان                                                                                   ۹

۱-۲-۲- تاریخچه                                                                                             ۹

۱-۲-۳- روشهای مطالعه                                                                                   ۱۰

۱-۲-۴-  مقدمه ای بر کلیات پرنده شناسی                                                            ۱۰

۱-۲-۵-  تکامل پرندگان                                                                                   ۱۳

۱-۲-۵-۱-  مفهوم تکامل                                                                                  ۱۳

۱-۳- رده‌بندی پرندگان                                                                                    ۱۷

۱-۴- راسته‌های پرندگان ایران                                                                           ۲۰

۱-۴-۱-  وضعيت زيستي و حمايتي پرندگان                                                          ۲۷

۱-۴-۲-  اکولوژی پرندگان                                                                                ۲۸

۱-۴-۳- پراکندگی و فراوانی پرندگان                                                                   ۲۹

۱-۵- اندام‌شناسی پرندگان                                                                               ۳۰

۱-۵-۱- کالبدشناسی ظاهری یک پرنده                                                               ۳۳

۱-۵-۲- استخوان بندی                                                                                   ۳۴

۱-۵-۳- پا                                                                                                    ۳۴

۱-۵-۴-  تولک رفتن                                                                                       ۳۵

۱-۵-۵- دستگاه گوارش                                                                                   ۳۶

۱-۵-۶- دستگاه گردش خون                                                                             ۳۸

۱-۵-۷- دستگاه تنفس                                                                                    ۳۹

۱-۵-۸-  مکانیسم پرواز                                                                                   ۴۱

۱-۵-۹-  منقار                                                                                              ۴۴

۱-۶-  نقش پرندگان                                                                                       ۴۵

۱-۶-۱- جنبه های اقتصادی و اجتماعی پرندگان                                                    ۴۵

۱-۶-۲- نقش پرندگان و تاثیر آنها بر آفات و بیماریها                                               ۴۸

۱-۶-۳- رابطه انسان و پرندگان                                                                         ۵۰

۱-۷- پارک ها و انواع آن                                                                                 ۵۲

۱-۷-۱- تعریف پارک                                                                                     ۵۲ 

۱-۷-۲- انواع پارک‌ها                                                                                     ۵۳

۱-۷-۳- طبقه بندی پارک ها بر اساس گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور      ۵۳

۱-۷-۴- انواع فضای سبز                                                                                 ۶۰

۱-۷-۵- کمبود پارکها                                                                                    ۶۳

۱-۷-۶- استانداردهای فضای سبز                                                                      ۶۴

۱-۷-۷- بررسی سرانه فضای سبز در کشورهای مختلف دنیا                                      ۶۶

۱-۷-۸- فلسفه وجودی پارک های جنگلی و شهری                                                ۶۶

                                     فصل دوم : روش تحقیق

۲-۱- مواد و روش ها                                                                                      ۷۳

فصل سوم : یافته ها

۳-۱- گونه های درختی و درختچه ای در پارک های اهواز                                        ۷۵

۳-۲- طبقه بندی پرندگان از نظر نوع زیستگاه در اهواز                                            ۸۴

۳-۳- گونه پرندگان مشاهده شده در فضای سبز شهر اهواز در فصل بهار و تابستان          ۹۵

۳-۴- فراوانی پرندگان در تراکم مختلف پوشش گیاهی پارک                                    ۹۸

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

۴-۱- نتایج بررسی از پارک های اهواز                                                              ۱۰۲

۴-۲- نتیجه‌گیری                                                                                      ۱۰۳

۴-۳- ارائه راهکارها                                                                                    ۱۰۹

فهرست منابع                                                                                                     ۱۱۱                                                                                    

پرندگان اهواز

مقدمه 

پرندگان گروه عظيمي از جانوران مهره‌دار را تشكيل مي دهند، به طور تقريب از ۸۷۰۰ گونه پرنده شناخته شده در جهان ۴۹۱ گونه آن در ايران شناسايي شده اند، كه از اين تعداد حدود ۲۲۵ گونه در سرزمين ما زندگي و زاد و ولد مي كنند. اين گونه ها در سطح وسيعي از مناطق خشك و بياباني، نواحي جنگلي، سواحل، جزاير و درياچه هاي كشور پراكنده اند ، تنها با توجه به نقش پرندگان در طبيعت است كه مي توان به ارزش وجودي و اهميت واقعي آنها پي برد . گسترش مطالعات اكولوژيك زمينه و امكانات بسياري براي آشنايي با نقش ويژه و با اهميت پرندگان فراهم كرده است، مطالعه در زمينه كنترل بيماريها و آفات كشاورزي توسط پرندگان اهميت آنها را دوچندان كرده زيرا بطوريكه آشكار شده، پرندگان در زمره مهم‌ترين عوامل كنترل كننده آفات نباتي قرار دارند و نمونه هاي خوبي براي آزمايش و تهيه واكسن مي باشند، همانطور كه پاستور در سال ۱۸۸۰ موفق به تهيه واكسن هايي از طريق مرغ خانگي گرديد. پرندگان علاوه بر دانه خواري و نتيجتا كنترل علفهاي هرز ناقلين بيماريها و بسياري از حشرات مضر را نيز كنترل مي كنند. ذكر اين موضوع ضروري است كه بسياري از پرندگان دانه‌خوار خساراتي هم به مزارع وارد مي كنند ولي بر خلاف تصور عموم حتي اگر شواهد متعددي در مورد نقش زيانبار پرندگان براي محصولات زراعي بيش از آنچه كه موجود است در دست باشد ، باز هم نمي توان از ارزشهاي بيشمار آنها چشم پوشيد . جنبه هاي مختلف اهميت پرندگان باعث شده كه پرنده شناسان و برنامه ريزان منابع طبيعي بكوشند تا اطلاعات خود را در زمينه هاي علمي ، آموزشي و تفريحي پرندگان هرچه كاملتر كنند تا بتوانند به نحو مطلوب‌تري از اين ارزشها به نفع جوامع انساني بهره‌برداري نمايند.

گسترش فضای سبز در شهرها و مناطق پیرامونی آن برای ایجاد چشم اندازهای مناسب، بهبود کیفیت هوا، کاهش آلودگی صدا، جلوگیری از گسترش بی رویه و آثار دیگری که دارد یکی از نخستین اقداماتی است که برای طبیعی تر کردن محیط زندگی انسان به انجام می رسد. این  فعالیت ها به ویژه در بستر بیابانی و خشک کشور ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

پارک های درون شهری، اگر چه عمدتاً به صورت طبیعی نبوده، مصنوع و دست کاشت انسان ها می باشند اما تنها مأمن و نفسگاه مردم دودزده شهرها می باشند. تجسم شهرهای امروزی بدون فضای سبز چه به صورت پارک و بلوار و یا جنگلکاری ممکن نیست اما اگر این مجموعه دارای مجموعه ای از پرندگان باشد، چقدر متفاوت می شود در عین حالی که فقدان پرندگان در یک پارک خبر از رکود، سکونت بی تفاوتی انسان ها در برابر شاخسارانی ساکت و پابرجاست. در واقع فضای سبز شهرها به جز جنبه های خنثی کننده آلودگی های صنعتی و شهری، محیطزیست و جایگاه پرندگان بسیاری چون سهره ها، چرخ ریسک ها، سسک ها، کلاغ ها، گنجشک ها و توکاها و …می باشد. اگر این مختصر تعداد پرندگان، در پارک ها نیز نتوانند دوام بیاورند و در پارک ها وجود نداشته باشند، دیگر کجا می توان آنها را دید. علیرغم این ویژگی و اهمیت حضور پرندگان در فضاهای سبز شهری، متأسفانه هنوز اطلاعات گردآوری شده در مورد انواع، تعداد ویژگی های رفتاری و ارزش حضور آنها بسیار کم و در بسیاری از قسمت ها ناشناخته است.

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)