بررسی آلودگی صوتی فرودگاه اهواز و تاثیر آن بر شهروندان مجاور

۲۲,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات  :84صفحه  فرمت  : WORD   فهرست مطالب :  دارد   منابع ، صفحه بندی ، پاورقی و  فهرست اشکال  و اندازه فونت 14 می باشد

توضیحات

چکیده

 پيشرفت تكنولوژی و استفاده بيشتر از ماشين آلات مختلف به جای ابزار دستی باعث آسان كردن كارها، افزايش توليد و كاهش بهای تمام شده اجناس مي گردد . صنعتی شدن سبب گرديده تا نيروی انسانی شاغل در تماس هميشگی با ماشين آلات و تجهيزات قرار گيرد. به طور كلی صنايع يكی از اركان پيشرفت در جامعه محسوب مي شود و نيروی متخصص در پيشبرد اين امر نقش مهمی را ايفا می كند. تكنولوژی علاوه بر تمامی مزايا دارای معايبی نيز می باشد كه يكی از عمده ترين اين مشكلات ،معضلات زيست محيطی و بهداشتی می باشد و در اين بين آلودگی صدا از جمله مهمترين آلاينده ها در جوامع صنعتی است

مطالعه حاضر به ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه شهرستان اهواز می پردازد و اثرات این نوع آلودگی را بر شهروندان مورد بررسی قرار می دهد .

 

کلمات کلیدی : پيشرفت تكنولوژی , صنايع , آلودگی صدا , فرودگاه

فهرست

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………….۸

مقدمه. ……………………………………………………………………………………………۹

ماهيت صدا و ارتعاش………………………………………………………………………… ۱۲

صدا : تعريف و كليات…………………………………………………………………………… ۱۳

تواتر…………………………………………………………………………………………….. ۱۴

سرعت انتشار…………………………………………………………………………………. ۱۵

طول موج و انواع انتشار………………………………………………………………………. ۱۶

كميت صدا……………………………………………………………………………………… ۱۶

اندازه گيري تراز فشار صدا……………………………………………………………………. ۱۸

ميدانهاي صوتي و قوانين فاصله……………………………………………………………… ۱۹

اندازه گيري صداي ماشين در شرايط ميدان آزاد…………………………………………… ۲۰

روشهاي اندازه گيري و ارزيابي صدا …………………………………………………………۲۱

هدف اندازه گيري……………………………………………………………………………… ۲۲

وسايل اندازه گيري صدا ………………………………………………………………………۲۲

روش تهيه نقشه ناحيه بندي……………………………………………………………….. ۲۴

روش اندازه گيري تراز كلي صدا در كارگاه………………………………………………….. ۲۴

روش متوسط گيري تراز فشار صوت…………………………………………………………. ۲۵

اندازه گيري مواجهه كارگر با صداي ناشي از يك منبع صوتي……………………………. ۲۶

تكنيكهاي اندازه گيري صدا…………………………………………………………………. ۲۷

مشكلات موجود در اندازه گيريهاي صوتي………………………………………………… ۲۸

روش اندازه گيري…………………………………………………………………………….. ۲۹

كميتهاي اندازه گيري صدا……………………………………………………………………۳۰

انتخاب وسايل اندازه گيري…………………………………………………………………. ۳۰

انتخاب محلهاي اندازه گيري……………………………………………………………….. ۳۳

تعداد نقاط اندازه گيري………………………………………………………………………. ۳۴

كاليبراسيون دستگاه ……………………………………………………………………………۳۴

صداي زمينه، اندازه گيري صداي محيطي………………………………………………….. ۳۵

اصلاحات.. ……………………………………………………………………………………..۳۵

ضريب تصحيح براي انعكاسات ناشي از سطوح نزديك…………………………………… ۳۷

اصلاح فشار محيطي……………………………………………………………………….. ۳۷

تاثير رطوبت………………………………………………………………………………… ۳۸

تاثير دما ………………………………………………………………………………………۳۸

تاثير وسيله اندازه گيري و آزمايش كننده روي اندازه گيريها …………………………..۳۹

تاثير ارتعاشات مكانيكي…………………………………………………………………… ۴۰

ميكروفونها …………………………………………………………………………………..۴۰

تاثير ميدانهاي مغناطيسي و الكترواستاتيك……………………………………………. ۴۱

اندازه گيري در محيطهاي بسته…………………………………………………………. ۴۱

امواج ايستا ………………………………………………………………………………….۴۱

اندازه گيري در محيطهاي باز……………………………………………………………… ۴۲

انتخاب درجه صحت صدا سنج…………………………………………………………… ۴۳

انتخاب شبكه وزني………………………………………………………………………. ۴۴

انتخاب آناليزور طيف سنج……………………………………………………………….. ۴۶

اطلاعاتي كه بايد ثبت شود…………………………………………………………….. ۴۷

داده هاي اندازه گيري.. ……………………………………………………………………۴۸

اثرات صدا بر روي انسان……………………………………………………………….. ۴۹

۱- اثرات صدا بر روي دستگاه شنوايي……………………………………………….. ۴۹

اثرات دراز مدت صدا بر روي شنوايي…………………………………………………. ۵۰

ارتعاش در محيط كار……………………………………………………………………. ۵۴

پاسخ بدن انسان به ارتعاش در فركانس هاي مختلف…………………………….. ۵۵

شدت ارتعاش :…………………………………………………………………………..۵۷

فركانس ارتعاش :………………………………………………………………………….۵۷

جهت ارتعاش و محورهاي ارتعاشي :………………………………………………… ۵۸

زمان دوام ارتعاش : ……………………………………………………………………..۵۸

منابع آلوده کننده: ………………………………………………………………………۶۳

صدای ایجاد شده در فرودگاه ها:……………………………………………………… ۶۴

اثرات صوت بر انسان: …………………………………………………………………..۶۵

پدیده های جوی در سر و صدا: ………………………………………………………..۶۶

روش کاهش آلودگی: ………………………………………………………………….۶۶

آلودگی صوتی هواپبما …………………………………………………………………۶۷

عوامل اصلی آلودگی صوتی هواپیما عبارتنداز: …………………………………….۶۸

خطر آلودگی صوتی برای ساکنان اطراف فرودگاه ها……………………………… ۷۲

آلودگي شديد صوتي در مناطق شهري اهواز. ……………………………………..۷۳

آئین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی……………………………….. ۷۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………… ۸۱

پیشنهادات…………………………………………………………………………….. ۸۳

مقدمه

پيشرفت تكنولوژی و استفاده بيشتر از ماشين آلات مختلف به جای ابزار دستی باعث آسان كردن كارها، افزايش توليد و كاهش بهای تمام شده اجناس می گردد . صنعتی شدن سبب گرديده تا نيروی انسانی شاغل در تماس هميشگی با ماشين آلات و تجهيزات قرار گيرد.

به طور كلی صنايع يكي از اركان پيشرفت در جامعه محسوب می شود و نيروی متخصص در پيشبرد اين امر نقش مهمی را ايفا می كند.  تكنولوژی علاوه بر تمامی مزايا داراي معايبی نيز مي باشد كه يكی از عمده ترين اين مشكلات ، معضلات زيست محيطی و بهداشتی می باشد و در اين بين آلودگی صدا از جمله مهمترين آلاينده ها در جوامع صنعتی است.

با توجه به رشد روز افزون صنايع و واحدهای صنعتي و رشد سريع تكنولوژی در تمام زمينه ها و همچنين افزايش جمعيت سبب گرديده است تا انسانها نه تنها در زندگی و محيط های شغلی و اجتماعی خود ، كه حتی خارج از محيط كار نيز در معرض صداهای ناهنجار نا خواسته با شدتهای گوناگون قرار گيرند ، اين اصوات شامل مواجهه انسان با صدای ناشی از وسايل الكتريكی منازل ، وسايل ارتباط جمعی نظير تلويزيون ، صدای ناشی از ترافيك و حمل و نقل ، بوق اتومبيل ها، و حتی خارج از شهرها صدای ناشی از تجهيزات و ماشين آلات راهسازی ، ساختمان سازی و … هزاران مورد ديگر می باشد.

به هر حال تاثير صدا و نوع آن در زندگی انسان متفاوت بوده و به همان اندازه كه صدای هنجار بعنوان عامل ضروری و وسيله ارتباطی با يكديگر را فراهم می نمايد به همان اندازه نيز صدای نا هنجار باعث فشارهای مختلف روانی ، فيزيولوژيكی و … می گردد . امواجی كه بصورت نا خواسته منتشر شده و می توانند برای شنوايی مضر و آزار دهنده باشند بعنوان صد ا يا آلودگی صوتی ناميده می شوند. پس صدا عبارتند از :

اغتشاشات نا خوشايند اكوستيكی كه معمولاً در مكان های صنعتی ، شدت آن بيشتر است . و اساسی ترين راه تشخيص بين صدا و آلودگی صوتی تنها از راه احساس و ذهنيت است كه صدای ناخواسته را با صدای هنجار می سنجند . بعنوان گفتار ۳ در اكثر موارد صدای خواسته و همين گفتار اگر از منزل يا آپارتمان همسايه به گوش رسد می تواند صدای نا خواسته و ناهنجار تلقی گردد.

بحث آلودگی صوتی و اثرات بهداشتی ناشی از آن تنها به صدای صنعتی و محيط اداری و كار محدود نمی شود هر چند كه اثرات سوء ناشی از مواجهه كاركنان با صدا در صنايع بحثی جدی و از ساليان قبل مورد توجه متخصصين علوم مختلف قرار گرفته اما موضوع آلودگی صدا را مي توان در دو بخش : صنعتی و محيط زيست مورد بحث و پژوهش قرار داد . انسان در تمام مراحل زندگی خود و همچنين ساعات شبانه روز در معرض صدای محيط زيست و كار خود بوده و در صورتی كه تراز كلی صدای موجود از استانداردهای تعيين شده بالاتر باشد ممكن است آثار سوء آن بر سلامت مشهود گردد.

اطلاعات بیشتر

فرمت

word

فهرست اشکال

دارد

فهرست مطالب

دارد