وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی
16%

پایان نامه بررسی آلودگی صوتی ناشی از عملیات چاه‌های نفت جنوب و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش آن

۳۷,۰۰۰ تومان ۳۱,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 110 صفحه 

 

توضیحات

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 

فصل اول : کلیات

۱-۱- تاریخچه صنعت حفاری……………………………………………………………………………………………………۵

۱-۱-۱- تاریخ صنعت حفاری در ایران……………………………………………………………………………………….۵

۱-۱-۲- تاسیس شرکت ملی حفاری ایران…………………………………………………………………………………..۷

۱-۱-۳- جایگاه شرکت ملی حفاری ایران……………………………………………………………………………………۷

۱-۱-۴- عملیات شرکت ملی حفاری ایران………………………………………………………………………………….۸

۱-۱-۵- شرکت ملی حفاری ایران………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱-۶- خط مشی کیفیت شرکت ملی حفاری ایران……………………………………………………………………..۸

۱-۲- ماهيت صدا و ارتعاش……………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۲-۱- تعريف و كليات………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۲-۲- سرعت انتشار……………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۲-۳- طول موج و انواع انتشار……………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۲-۴- كميت صدا……………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۲-۵- اندازه گيري تراز فشار صدا…………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۲-۶- ميدان‌هاي صوتي و قوانين فاصله…………………………………………………………………………………۱۵

۱-۲-۷- اندازه گيري صداي ماشين در شرايط ميدان آزاد…………………………………………………………….۱۶

۱-۲-۸- روش‌هاي اندازه‌گيري و ارزيابي صدا……………………………………………………………………………۱۷

۱-۲-۹- تكنيك‌هاي اندازه‌گيري صدا………………………………………………………………………………………..۲۲

۱-۲-۹-۱- مشكلات موجود در اندازه‌گيري‌هاي صوتي………………………………………………………………۲۲

۱-۲-۹-۲- روش اندازه‌گيري صوتی…………………………………………………………………………………………۲۳

۱-۲-۹-۳- كميت‌هاي اندازه‌گيري صدا…………………………………………………………………………………….۲۴

۱-۲-۹-۴- انتخاب وسايل اندازه‌گيري صدا……………………………………………………………………………….۲۴

۱-۲-۹-۵- انتخاب محل‌هاي اندازه‌گيري…………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۲-۹-۶- تعداد نقاط اندازه‌گيري……………………………………………………………………………………………۲۷

۱-۲-۹-۷- صداي زمينه، اندازه‌گيري صداي محيطي…………………………………………………………………..۲۷

۱-۲-۱۰- اصلاحات……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۱-۲-۱۰-۱- ضريب تصحيح براي انعكاسات ناشي از سطوح نزديك…………………………………………………….۲۹

۱-۲-۱۰-۲- اصلاح فشار محيطي…………………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۲-۱۰-۳- تاثير رطوبت……………………………………………………………………………………………………….۳۰

۱-۲-۱۰-۴- تاثير دما……………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۱-۲-۱۰-۵- تاثير وسيله اندازه‌گيري و آزمايش كننده روي اندازه‌گيري‌ها………………………………………………….۳۰

۱-۲-۱۰-۶- تاثير ارتعاشات مكانيكي……………………………………………………………………………………….۳۱

۱-۲-۱۰-۷- ميكروفونها………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۱-۲-۱۰-۸- تاثير ميدان‌هاي مغناطيسي و الكترواستاتيك……………………………………………………………..۳۲

۱-۲-۱۱- اندازه‌گيري در محيط‌هاي بسته…………………………………………………………………………………..۳۲

۱-۲-۱۲- اندازه‌گيري در محيط‌هاي باز…………………………………………………………………………………….۳۳

۱-۳- اثرات آلودگی صوتی بر روي انسان………………………………………………………………………………….۳۹

۱-۳-۱- ارتعاش در محيط كار…………………………………………………………………………………………………۴۲

۱-۳-۲- پاسخ بدن انسان به ارتعاش در فركانس‌هاي مختلف…………………………………………………………..۴۴

۱-۳-۳- اثرات صدا برانسان از چند جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد…………………………………………………..۴۷

۱-۴- وسایل محافظ گوش در برابر صداها………………………………………………………………………………….۵۰

۱-۵- سازمانهای بین المللی فعال در رابطه با مسائل سر و صدا………………………………………………………۵۳

۱-۵-۱- آشنائي باسازمان جهاني هواپيمائي كشوري……………………………………………………………………۵۳

۱-۵-۲- سازمان بين المللي استاندارد (ISO) چيست؟………………………………………………………………..۵۴

۱-۵-۳- سازمان بهداشت جهانی (……………………………………………………………………………….۵۵

۱-۵-۴- سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه………………………………………………………………………..۵۶

۱-۵-۵- سازمان بین المللی کار………………………………………………………………………………………………..۵۹

۱-۵-۶- انجمن آکوستيک و ارتعاشات ايران………………………………………………………………………………۶۵

۱-۵-۷- جامعه اقتصادی اروپا………………………………………………………………………………………………….۶۷

۱-۶- قوانین و مقررات موجود در زمینه صدا و استاندارد آن………………………………………………………..۷۲

۱-۶-۱- اصل پنجاهم قانون اساسي………………………………………………………………………………………….۷۲

۱-۶-۲- آئین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی………………………………………………………..۷۲

 

فصل دوم : مواد و روش‌ها

۲-۱ روش شناسایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۸

 

فصل سوم : یافته‌ها

۳-۱- کنترل صدا……………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۳-۲- عوامل موثر بر افت انتقال دیواره ها………………………………………………………………………………….۸۳

۳-۳- واکنش سیستم شنوایی بدن انسان در مقابل اصوات آزار دهنده…………………………………………….۸۴

۳-۴- نمایی از مکان‌های اندازه‌گیری شده صوت در دکل‌های حفاری……………………………………………۸۶

۳-۵- پارامترهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………..۸۹

۳-۵-۱- تراز فشار صوت………………………………………………………………………………………………………..۸۹

۳-۵-۲- تراز معادل مواجهه صوت…………………………………………………………………………………………..۸۹

۳-۶- ترازهای مجاز مواجهه با صدا………………………………………………………………………………………….۹۰

۳-۷- دستگاه صداسنج مورد استفاده…………………………………………………………………………………………۹۰

۳-۸- هدف از انداره گيري سر و صدا………………………………………………………………………………………۹۱

۳-۹- روش اندازه گيري سر و صدا………………………………………………………………………………………….۹۱

۳-۱۰- چگونگي تشخيص مشكل سر و صدا…………………………………………………………………………….۹۱

۳-۱۱- مواردي كه در زمان اندازه گيري بايد مورد بررسي قرار گيرد…………………………………………….۹۱

۳-۱۲- تجهيزات مورد نياز براي اندازه گيري سر وصدا……………………………………………………………….۹۲

۳-۱۳- معرفي دستگاه صدا سنج …………………………………………………………………………………..۹۴

۳-۱۳-۱- معرفي دستگاه صدا سنج از نوع جمع شونده  ISLM…………………………………………………..95

۳-۱۳-۲- معرفي دستگاه دزيمتر صدا……………………………………………………………………………………….۹۵

۳-۱۴- موارد استفاده حفاظ براي جريان باد ……………………………………………………….۹۶

۳-۱۵- اصول بكار گرفته شده در اندازه‌گيري سر و صدا……………………………………………………………..۹۶

۳-۱۵-۱- روش اندازه گيري صداي ضربه‌اي……………………………………………………………………………..۹۷

۳-۱۵-۲- تعريف آناليز فركانسي………………………………………………………………………………………………۹۷

۳-۱۵-۳- مواردي كه صداي زمينه بايد تصحيح شود و روش اجراي آن………………………………………..۹۷

۳-۱۵-۴- نقشه صوتي…………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۳-۱۵-۵- موارد استفاده از دزيمتر صدا و روش اندازه گيري آن…………………………………………………..۹۹

۳-۱۵-۶- استفاده از دستگاه ISLM جهت اندازه گيري تراز معادل صوت……………………………………۱۰۰

۳-۱۶- بررسی نتایج حاصل از شنوایی سنجی………………………………………………………………………….۱۰۱

 

فصل چهارم : بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)