توضیحات

تبليغات:

واژه تبليغ از واژه هايي است كه نشان دهنده نقطه بلوغ يك پديده است. يعني وقتي پديده اي به كمال خود مي‌رسد ، بايد به شكوفايي رسيده و به ظهور برسد. معادل انگليسي آن Advertisement است .

در انگليسي دو واژه كاربرد بيشتري دارند، ۱- Advertisement به معناي يك متن، نوشته يا مطلب با برنامه راديويي يا تلويزيوني و غيره كه حاوي اطلاعات تبليغ شدني است و ۲- Advertising  بمعناي رشته، علم، تخصص يا فعاليت تبليغ كردن است

دانيل استاريچ در اين زمينه معتقد است : « تبليغات اثري است كه بوسيله يك شخص يا يك موسسه معني انتشار مي‌يابد و هدف آن نفوذ در عقايد و افكار مردم است. » در تعريف ديگر تبليغ به عنوان روش يا سبك هايي به هم پيوسته براي به كار بردن و جهت دادن نيروهاي اجتماعي و فردي از طريق نفوذ در شخصيت ، افكار، عقايد و احساس هاي آنها، جهت رسيدن به يك هدف مشخص است كه اين هدف ممكن است سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي باشد. اما تونيس ، منتقد در زمينه تبليغات ، آن را تلاشي براي ترويج افكار فاقد حقيقت و دقت مي‌داند. برخي ديگر منظور از تبليغ يا پروپاگاندا را به معني پخش يا ترويج و يا به حركت واداشتن انديشه هاي ويژه مي‌دانند. آنان بر اين باورند كه پروپاگاندا به معني ورغ، تحريف، فريب و جنگ رواني است.[۱۱]

اما تبليغات در اقتصاد و بازرگاني مي‌تواند اين گونه تعريف شود: فرآيند روش مند ارائه اطلاعات مناسب، در مورد كالاها و خدمات به مشتريان و ترغيب و متقاعد كردن مؤثر مصرف كنندگان به خريد كالا ها و خدمات. تبليغات يكي از روشهاي تشويق و ترغيب است كه از عناصر چهارگانه بازاريابي محسوب مي‌شود. در تعريفي ديگر ايجاد ارتباط با مشتري را جهت مطلع كردن و تأثير گذاري بر نگرش و رفتار وي از طرف يك سازمان ، براي جهت دادن به علايق ، انگيزه ها و رفتار مصرف كنندگان ، بمنظور ايجاد تقاضا و افزايش فروش و سهم بازار را تبليغات گويند.

میزان تاثیر تبلیغات در رسانه های مختلف

فهرست مطالب

مقدمه. ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

بازاريابي تا تبليغات :…………………………………………………………………………………………………. ۲

تبليغات:………………………………………………………………………………………………………………… ۴

مشاهدات و اهميت تبليغات :……………………………………………………………………………………….. ۷

ايجاد تقاضا براي تبليغات…………………………………………………………………………………………… . ۷

انتقادات از تبليغات…………………………………………………………………………………………………… ۸

تبليغات و اجتماع……………………………………………………………………………………………………… ۹

سازمانهاي حرفه اي تبليغات :………………………………………………………………………………………. ۹

تقسيم بندي تبليغات : ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

اهداف تبليغات:……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

نقش تبليغات…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

عملكرد تبليغات………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

رسانه تبليغاتي.. ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

اشكال تبليغات: ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

سازمان تبليغاتي……………………………………………………………………………………………………….. . ۱۴

تاریخچه تبلیغات جهانی…………………………………………………………………………………………….. .. ۱۶

تاریخچه تبلیغات در ایران وجهان…………………………………………………………………………………. . ۱۷

تاریخچه تبلیغات در ایران…………………………………………………………………………………………… . ۱۹

ظهور کانون های آگهی و تبلیغاتی………………………………………………………………………………… .. ۲۰

کانون های آگهی و تبلیغاتی پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………… . ۲۱

تبلیغات بازرگانی پس از جنگ تحمیلی…………………………………………………………………………. ۲۲

از تبليغ خود چه انتظاري داريد؟……………………………………………………………………………………. ۲۴

چه كساني بايد از روزنامه استفاده كنند؟…………………………………………………………………………. . ۲۵

مزاياي تبليغات روزنامه اي:…………………………………………………………………………………………. ۲۶

نواقص تبليغات روزنامه اي: ………………………………………………………………………………………… ۲۷

نكات اساسي در طراحي آگهي هاي روزنامه :…………………………………………………………………. ۲۷

مزاياي راديو :…………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

نواقص راديو : ………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

استفاده از تبليغات در تلويزيون:……………………………………………………………………………………. ۳۰

مزاياي تلويزيون :…………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

نواقص تلويزيون :…………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

تبلبغات پستي : ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

مزاياي پست :………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

نواقص پست :…………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

استفاده از ساير رسانه هاي تبليغاتي……………………………………………………………………………….. . ۳۴

الف ) مجلات…………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

مزاياي تبليغات مجله :……………………………………………………………………………………………….. ۳۵

نواقص تبليغات مجله‌اي:…………………………………………………………………………………………….. ۳۵

شيوه هاي ارائه تبليغات در بيلبورد…………………………………………………………………………………. . ۳۹

چه كساني بايد از تبليغات محيطي استفاده نمايند؟……………………………………………………………… ۳۹

مزاياي تبليغات محيطي………………………………………………………………………………………………. . ۳۹

نواقص تبليغات محيطي………………………………………………………………………………………………. ۴۰

نكات اساسي در استفاده از تبليغات محيطي…………………………………………………………………….. ۴۱

تبلیغات اینترنتی و بهر مندی بیشتر از بنر های تبلیغاتی…………………………………………………………. .. ۴۲

ویژگی ها و ضرورت های مهم تبلیغات اینترنتی در مقایسه با تبلیغات سنتی:……………………………… ۴۴

 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲