وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

حذف فلزات سنگین خاک و موادرادیواکتیو با استفاده گیاهان مرتعی ( گیاه پالایی)

۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات :78 

توضیحات

چکیده

فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو بطور طبیعی در خاک و هوا وجود دارند. آنچه که وجود  فلزات سنگین خاک و عناصر رادیواکتیو موجود در محیط زیست را خطرناک ساخته است، افزایش شدید و ناگهانی سطح این ترکیبات تحت تاثیر فعالیت های بی رویه صنعتی و کشاورزی در محیط زیست می باشد . بررسی میزان فلزات سنگین خاک و عناصر رادیواکتیو  موجود در آنو گیاهان از مباحث مهم در سلامت انسان و اکوسیستم بشمار می رود . روش های مختلفی بمنظور پاکسازی محیط از این آلودگی ها(فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو خاک) بکار می رود که یکی از این تکنیک ها گیاه پالایی می‌باشد. از مزیت های روش گیاه پالایی می‌توان به سادگی، ارزان بودن، امکان بهره برداری در سطح وسیع و کم خطر بودن نام برد. انتخاب گیاه مناسب در این روش بستگی به شرایط اقلیمی، میزان و نوع آلودگی، دامنه تحمل پذیری گیاه نسبت به آن ماده و فاکتور انتقال عنصر از ریشه به اندام هوایی دارد.

 

کلیدواژه‌ها:

گیاه پالایی، آلودگی خاک، فلزات سنگین، گیاهان مرتعی و…

 

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………  ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………….  ۲

فصل اول……………………………………………………………………………………………  ۴

کلیات پژوهش   ………………………………………………………………………………….  ۴

۱-۱ خاک چیست ………………………………………………………………………………..   ۵

۱-۱-۱ خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاک………………………………………  ۶

۱-۱-۲ مواد تشکیل دهنده خاک‌ها……………………………………………………………….۸

۱-۱-۳ تقسیم‌بندی خاک‌ها از لحاظ سنگ‌های تشکیل دهنده……………………………….  ۹

۱-۱-۴ نیم‌رخ عمومی خاک‌ها………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱-۵ عوامل موثر در تشکیل خاک  ………………………………………………………….   ۱۲

۱-۲ آلودگی خاک ……………………………………………………………………………..    ۱۴

۱-۲-۱ عوامل آلودگي خاک   ……………………………………………………………………  ۱۴

۱-۲-۲ آلودگی خاک در ایران …………………………………………………………………… ۲۰

۱-۲-۳ آلودگی خاک در تهران………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۳ فلزات سنگین  …………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۳-۱ مضرات فلزات سنگین به قرار زیر می باشد ………………………………………… ۲۳

۱-۳-۲ اختلاف در مورد اصطلاح عناصر سنگين………………………………………………..   ۲۴

۱-۳-۳ آلودگی دائمی خاک توسط فلزات سنگین ……………………………………………  ۲۵

۱-۳-۴ نقش و جایگاه منیزیم در خاک و گیاه  ………………………………………………….۲۶

۱-۳-۵ بررسی تأثیر برخی عناصر سنگین فلزی آلاینده خاک بر سرطان دستگاه گوارش……۲۷

۱-۴ مرتع …………………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۴-۱ تعاريف……………………………………………………………………………………..    ۲۹

۱-۴-۲ تاريخچه‌ی استفاده از مراتع……………………………………………………………….. ۳۰

۱-۴-۳ انواع مراتع …………………………………………………………………………………… ۳۱

۱-۴-۴ سطح مراتع دنيا …………………………………………………………………………….۳۷

۱-۴-۵ سطح مراتع ايران ………………………………………………………………………….. ۳۸

۱-۴-۶ اهميت مراتع ………………………………………………………………………………. ۳۸

۱-۴-۷ ارزش اقتصادی مراتع……………………………………………………………………….  ۴۰

۱-۴-۸ پوشش گياهي مراتع …………………………………………………………………….. ۴۱

۱-۴-۹ طبقه بندي گياهان مرتعي ………………………………………………………………  ۴۱

۱-۴-۱۰ پراكنش گیاهان مرتعي  ………………………………………………………………. ۴۳

۱-۴-۱۱ مصارف گياهان مرتعي …………………………………………………………………  ۵۲

۱-۴-۱۲ مصرف كنندگان توليدات مرتعي  ……………………………………………………….. ۵۳

۱-۴-۱۳ وضعيت مراتع ايران ………………………………………………………………………..۵۵

۱-۴-۱۴ علل تخريب و انهدام مراتع ………………………………………………………………. ۵۵

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………..۶۰

مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱ روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………..  ۶۱

فصل سوم ………………………………………………………………………………………….. ۶۲

یافته‌ها ……………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۱ گیاهپالایی………………………………………………………………………………………۶۳

۳-۲ جذب فلزات سنگین در گیاهان………………………………………………………………  ۶۳

۳-۳ واکنش گیاهان به فلزات سنگین ……………………………………………………………  ۶۴

۳-۴ روشهای مختلف گیاه پالایی ………………………………………………………………..  ۶۵

۳-۴-۱ گیاه تثبیتی(…………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۴-۲ ریشه صافی(………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۴-۳ گیاه جذبی………………………………………………………………………………………۶۷

۳-۴-۴ گیاه تبخیری………………………………………………………………………………..(۶۸

۳-۴-۵ گیاه تخریبی یا تجزیه گیاهی ……………………………………………………………  ۶۸

۳-۵ تیره های گیاهان بیش اندوز فلزات ………………………………………………………   ۶۹

۳-۶… مزایا و معایب گیاه پالایی  ……………………………………………………………….. ۷۰

فصل چهارم………………………………………………………………………………………..  ۷۱

بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………..  ۷۱

۴-۱ بحث …………………………………………………………………………………………   ۷۲

۴-۲ نتیجه گیري  …………………………………………………………………………………. ۷۳

منابع …………………………………………………………………………………………………..۷۵

منابع فارسی:………………………………………………………………………………………. ۷۵

منابع لاتین : …………………………………………………………………………………………۷۸

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)