وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه تجمع زیستی آلاینده های زیست محیطی(فلزات سنگین )در زنجیره غذایی انسان

۴۱,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات :93 صفحه 

فرمت :ورد (word)

فهرست مطالب : دارد 

فهرست اشکال : دارد 

فهرست جداول : دارد 

 

توضیحات

در این پایان نامه به موارد ذیل پرداخته می شود :

تعریف و مفاهیم آلودگی 

انواع آلودگی و آلاینده های محیط زیست انسانی

آلودگی آب و منابع آلودگی آب 

آلودگی هواو منابع آلودگی هوا

آلودگی خاک و منابع آلودگی خاک

فلزات سنگین و تاثیرات آن بر زیست انسان 

منابع آلودگی با فلزات سنگین 

 و ….

مقدمه

در دهه گذشته ورود آلاينده ها با منشاء انساني مانند فلزات سنگين به داخل محيط هاي دريايي، به مقدار زيادي افزايش يافته است كه به عنوان يک خطر جدي براي حيات محيط هاي آبي بشمار مي آيند. فلزات سنگين در يک مقياس وسيع، از منابع طبيعي و انسان ساخت وارد محيط زيست مي شوند. ميزان ورود اين فلزات سنگين به داخل محيط زيست، متجاوز از ميزاني است که بوسيله فرايندهاي طبيعي برداشت مي شوند. بنابراين تجمع فلزات سنگين در محيط زيست مورد توجه مي باشد. سيستم هاي آبي به طور طبيعي دريافت کننده نهايي اين فلزات هستند.  آلاينده هايي که در آب يافت مي شوند، ناشي از پساب هاي خانگي، تخليه محصولات شيميايي، سموم، حشره کش ها و علف کش ها، تخليه صنعتي، پساب هاي راديواکتيو، هيدروکربن هاي نفتي و رنگي مي باشد.

 از نقطه نظر اکولوژيکي، آلاينده ها به دو نوع آلاينده هاي قابل تجزيه و غيرقابل تجزيه تقسيم مي شوند. آلاينده هاي غير قابل تجزيه نظير ترکيبات و نمک هاي فلزات سنگين، ترکيبات شيميايي فنلي با زنجيره طولاني، آفت کشها مثل DDT مي باشند كه در محيط، تجمع مي يابند و بر روي زنجيره غذايي و بيولوژيکي موجودات در آب اثر مي گذارند. ازدياد غلظت اين مواد روي ماهي ها، ساير موجودات آبزي و حتي گياهان آبزي اثرات سوء دارد. آنها در ترکيب با مواد ديگر باعث توليد توکسين هاي اضافي مي شوند. براي مثال ترکيب فلزات سنگين نظير مس با کادميوم و روي با نيکل، سميت آنها را چندين برابر مي کنند.  فلزات سنگين در رسوبات کف تجمع مي يابند. در نتيجه اکوسيستم هايي مثل بنادر يا مناطق ساحلي صنعتي که با ورود مزمني از فلزات روبرو هستند، داراي بيشترين رسوبات آلوده مي باشند. اين ويژگي ها در محيط هاي واجد رسوبات، بعلت تاثيرات سمي و قابليت تجمع زيستي فلزات در نمونه هاي بيولوژيکي موجود در رسوبات، منجر به تاثيرات اكولوژيكي زياد مي شوند. اولين عامل اثرات آلودگي فلزات در يک اکوسيستم، وجود فلزات سنگين در بيومس يک منطقه آلوده است كه سلامت انسان را به مخاطره مي اندازد.

تجمع فلزات سنگين در آب، هوا و خاک، يک مشکل زيست محيطي مهم مي باشد. در سالهاي اخير چندين تکنولوژي با هدف کاهش يا برداشت فلزات سنگين موجود در محيط آلوده، توسعه يافته است. در اين ميان تکنولوژي هايي كه براساس استفاده از ميکروارگانيسم ها، پايه ريزي شده است مورد توجه قرار گرفته اند(۲). از جمله محققان ایرانی که در رابطه با آلودگی ناشی از آلاینده های زیست محیطی تحقیق به عمل آورده اند میتوان به حسین مراد محمدی ، صادق برزگر ، عزت الله قنواتی و نیلوفر مراد حسین اشاره کرد

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                                   ۱

مقدمه                                                                                                                    ۲

فصل اول

۱-۱- اصول اوليه آلودگی هوا                                                                                       ۵

۱-۱-۱- تعريف آلودگي هوا                                                                                         ۵

۱-۱-۲- انواع تقسيم بندي آلاينده ها                                                                               ۵

۱-۲- آلاينده هاي مهم و اثرات آنها                                                                                 ۷

۱-۲-۱- ذرات                                                                                                         ۷

۱-۲-۱-۱- خواص فيزيكي                                                                                          ۷

۱-۲-۱-۲- خواص شيميايي                                                                                         ۹

۱-۲-۱-۳- خواص بيولوژيكي                                                                                      ۹

۱-۲-۱-۴- اثرگذاري ذرات                                                                                        ۱۰

۱-۲-۲- گازها                                                                                                        ۱۰

۱-۲-۲-۱- هيدروكربن ها                                                                                          ۱۰

۱-۲-۲-۲- مونوكسيدكربن                                                                                         ۱۱

۱-۲-۲-۳- اكسيدهاي گوگرد                                                                                      ۱۱

۱-۳- اثرات عمومي آلودگي هوا                                                                                   ۱۱

۱-۳-۱- مستقيم                                                                                                      ۱۱

۱-۳-۲- غير مستقيم                                                                                                 ۱۲

۱-۴- منابع ايجاد آلودگي                                                                                           ۱۲

۱-۴-۱- ذرات                                                                                                       ۱۳

۱-۴-۲- هيدروكربن ها                                                                                             ۱۳

۱-۴-۳- مونوكسيدكربن                                                                                            ۱۳

۱-۴-۴- اكسيدهاي سولفور                                                                                        ۱۴

۱-۵- پارامترهاي دخيل در آلودگي هوا                                                                           ۱۴

۱-۵-۱- پارامترهاي هواشناسي                                                                                    ۱۴

۱-۵-۲- پارامترهاي ترافيكي                                                                                       ۱۵

۱-۶- مدل سازي غلظت آلودگي هوا                                                                             ۱۶

۱-۷- قوانين و مقررات آلودگي هوا                                                                               ۱۷

۱-۷-۱- استانداردهاي جهاني                                                                                      ۱۷

۱-۷-۲- قوانين و استانداردهاي ايران                                                                             ۱۸

۱-۸- آلودگي‌هاي آب                                                                                               ۲۰

۱-۸-۱- آلوده کننده های آب                                                                                      ۲۱

۱-۸-۱-۱- آلودگی آب ها با فلزات سنگین                                                                     ۲۲

۱-۸-۱-۲- آلودگی ناشی از فاضلاب شهری                                                                    ۲۷

۱-۹- آلودگی خاک                                                                                                  ۲۸

۱-۹-۱ منابع آلودگی خاک                                                                                         ۲۸

۱-۹-۲ منابع آلوده کننده خاک                                                                                     ۲۸

۱-۹-۳ انسان درمعرض آلودگی خاک                                                                            ۲۹

۱-۹-۴- بیماری های ناشی از آلودگی خاک                                                                     ۳۰

۱-۹-۵- آلودگی خاک در ایران                                                                                    ۳۰

۱-۱۰- آلودگی فلزات سنگین                                                                                     ۳۰

۱-۱۰-۱- آلودگی آرسنیک                                                                                         ۳۰

۱-۱۰-۱-۱- منابع آرسنیک                                                                                        ۳۲

۱-۱۰-۲- جیوه و اثرات زیست محیطی آن                                                                      ۳۲

۱-۱۰-۲-۱- مسمومیت با جیوه                                                                                   ۳۴

۱-۱۰-۲-۲- اثر جیوه در گیاه                                                                                      ۳۵

۱-۱۰-۲-۳- اثر جیوه بر حیوانات                                                                                ۳۵

۱-۱۰-۲-۴- غلظت جیوه در ماهی                                                                               ۳۶

۱-۱۰-۲-۵- منابع آلودگي جیوه                                                                                   ۳۸

۱-۱۰-۳- تأثیر کادمیوم بر انسان                                                                                  ۳۸

۱-۱۰-۴- اثر مس بر انسان                                                                                         ۳۹

۱-۱۰-۴-۱- منابع آلودگي                                                                                         ۳۹

۱-۱۰-۴-۲- حفاظت از آب                                                                                       ۴۰

۱-۱۰-۴-۳- مسموميت                                                                                             ۴۰

۱-۱۰-۵- اثرات سرب بر انسان                                                                                   ۴۱

۱-۱۱- اثرات آفت کش ها بر چرخه غذایی                                                                     ۴۲

۱-۱۱-۱- ورود سموم کشاورزی به منابع آبی                                                                   ۴۲

۱-۱۱-۲- تاثیر بر خاک                                                                                             ۴۳

۱-۱۱-۳- اثر آفت کش ها بر روی اکوسیستم ها                                                               ۴۳

۱-۱۱-۴- اثرآفت کش ها بر سلامت انسان                                                                      ۴۶

۱-۱۲- روش های ورود میکرواورگانیسم هابه چرخه غذای انسان                                          ۴۸

۱-۱۲-۱- آب‌هاي سطحي                                                                                          ۴۸

۱-۱۲-۲- محصولات كشاورزي                                                                                   ۴۹

۱-۱۲-۳- ورود به آبهاي زيرزميني                                                                                ۴۹

فصل دوم : روش بررسی

فصل سوم : یافته ها

۳-۱- جداول و نمودارهای بدست آمده در رابطه با آلاینده های زیست محیطی                          ۵۴

۳-۲- تصاویر بدست آمده در رابطه با عملکرد آلاینده های زیست محیطی                                ۵۹

فصل چهارم : بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث                                                                                                      ۶۸

۴-۱-۱-  روش های حذف فلزات سنگین                                                                       ۶۸

۴-۱-۱-۱-  پالایش فلزات سمی                                                                                  ۶۹

۴-۱-۲- انواع روش ها  برای حذف یون های فلزی                                                           ۷۰

۴-۱-۲-۱- اسمز معکوس                                                                                          ۷۱

۴-۱-۲-۲- الکترودیالیز                                                                                             ۷۱

۴-۱-۲-۳- الترافیلتریشن                                                                                           ۷۱

۴-۱-۲-۴- تبادل یونی                                                                                              ۷۲

۴-۱-۲-۵- جذب زیستی                                                                                           ۷۲

۴-۱-۲-۶- رسوب شیمیایی                                                                                        ۷۲

۴-۲- نتیجه گیری                                                                                                ۷۳

۴-۳- پیشنهادات                                                                                                 ۷۸

چکیده

تركيبات سمي موادي هستند كه سيستم بسيار پيچيده واكنشهاي بدن انسان را مختل مي سازند و باعث ناراحتي بيماري و يا حتي مرگ مي شوند. مقادير كشنده تركيبات سمي معمولا برحسب ميلي گرم تركيب به ازا هر كيلوگرم وزن بدن موجود زنده تحت عنوان Dose بيان ميشوند مطالعه روي اثرات سوء نباتي نشان داده است كه بعضي از آفت كشها چون حشره كشهاي الي كلره به دليل پايداريشان درخاك نه تنها ممكن است محيط را براي نباتاتي كه در تناوب زراعي وارد مي شود نامطلوب سازند بلكه ممكن است از طريق نقل و انتقال جذب در انسان چربي و بالاخره ورود به زنجيره غذايي موجبات آلودگي بخشهاي مختلف بيوسفر را فراهم سازند و حيات انسان و جانداران ديگر را به خطر اندازند.

انباشته شدن فلزات سنگين که در اثر فاضلاب‌های صنعتی، شهری و کشاورزی به‌وجود می‌آيند معمولاً در مقابل تصفيه شيميايی مقاوم می‌باشند. اين‌گونه فلزات به‌راحتی می‌توانند باعث آلودگی زيست محيطی زنجيره غذايی انسان‌ها ‌شوند. هدف از اين مطالعه، بررسی غلظت فلزات سنگين از جمله سرب، کادميوم، روی، مس و جيوه در زنجیره غذایی انسان ها و راههای کنترل آنها است.

کلمات کلیدی: کادمیم،آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی آب، آلاینده و فلزات سنگین

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)