وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه بررسي روش های کنترل و مدیریت پسماند مواد زائد جامد شهری و گازهای گلخانه ای

۳۱,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 85 صفحه 

 

توضیحات

پایان نامه بررسي روش های کنترل و مدیریت پسماند مواد زائد جامد شهری و گازهای گلخانه ای

چکیده

مباني اصولي کنترل و مدیریت پسماندهاي هر كشور را سياست و برنامه ريزي در زمينۀ عناصر مختلف مديريتي همچون فرهنگ آموزش، سيستيم هاي ذخيره سازي، جمع آوري، حمل و دفع مواد بويژه مواردي همچون توليد كمتر و مسئله مهم بازيافت را تشكيل ميدهد كه ميبايستي به صورت تكنولوژي مناسب با توجه به شرايط محيط زيست هر كشور مد نظر قرار گيرد.

در كشور ما ايران علي رغم پيشرفت هاي عديده اي كه در سال هاي بعد از انقلاب اسلامي بوجود آمده هزينه هايي بيش از ۴۰۰ ميليون تومان در روز تنها به منظور جمع آوري و حمل نقل ۵۰ هزار تن زباله هاي شهري و روستايي به مصرف مي رسد كه ۷۰ درصد آن به صورت كمپوست و ۲۰ درصد آن از طريق صنايع تبديلي به خوبي قابل بازيافت است . آنچه مسلم است با اعمال يك استراتژي مناسب(صرفنظر از درآمدهاي بازيافت) موجبات صرفه جويي بيش از ۵۰ درصد هزينه هاي روزانه جمع آوري و حمل و نقل اين گونه مواد را به وجود مي آورد. حال بر اساس تجربه هاي موجود در كشور، عدم هماهنگي ارگان هاي مسئول، فقدان استراتژي منسجم در مديريت پسماندها از توليد تا دفع از يك سو و نقصان و يا نبود استانداردهاي ويژه جهت توليد كمپوست، انتشار گازهای گلخانه های، بازيافت و پسماندهاي خطرناك و مراكز بهداشتي درماني از سوي ديگر از جمله چالش هايي است كه بايستي در استراتژي مديريت پسماندهاي كشور مدنظر قرار گيرد.

از اثرات پسماندهای تولیدی در شهرها و روستاها می توان به تاثیر آن در آلودگی آبها (سطحی و زیر زمینی)، خاک و هوا نیز اشاره کرد.این پروژه میزان انتشار گازهای گلخانه ای در صنایع و واحدهای مدیریت پسماند در ایران و ارائه راهکارهای اجرایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را مد نظر قرار داده است و همچنین به بررسی روش های مدیریت و کنترل پسماند ذرات زاد جامد می پردازد.

 

 

واژگان کلیدی

گازهای گلخانه ای ، مدیریت پسماند ، مصرف انرژی ، آب های سطحی و زیر زمینی

 

                                                       فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………۱                                                                                                             

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲                                                                                                            

فصل اول : کلیات

۱-۱- تعاریف مدیریت پسماند و بخش های آن…………………………………………………………………………………………۵

۱-۱-۱- تعریف مدیریت پسماند…………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۱-۲- بخش های مدیریت پسماند…………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲- پسماند………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲-۱- مدیریت اجرایی پسماندها…………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳- تعریف مواد زاید جامد…………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۳-۱- منبع تولید مواد زائد جامد شهری…………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۳-۲- انواع مواد زائد جامد شهری………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۳-۳- اصول سوزاندن………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۳-۴- خصوصيات مواد زائد مناسب براي سوزاندن…………………………………………………………………۱۴

۱-۳-۵- حذف گرد و غبار………………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۴- سلاحی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای……………………………………………………………………۱۵

۱-۴-۱- کنترل انتشار ذرات معلق…………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۴-۱-۱- جداکننده های سیکلونی…………………………………………………………………………………………۱۹

۱-۴-۱-۲- جمع آورنده های رطوبت……………………………………………………………………………………….۱۹

۱-۴-۱-۳- شوینده های اسپری……………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۴-۱-۴- شوینده های سیکلونی……………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۴-۱-۵- شوینده های ونتوری………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۴-۱-۶- فیلتر های پارچه ای……………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۴-۱-۷- رسوب دهنده های الکترواستاتیکی…………………………………………………………………………..۲۲

۱-۴-۲- کنترل گازها………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۱-۴-۲-۱- میعان……………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۱-۴-۲-۲- جذب سطحی……………………………………………………………………………………………………….۲۴

۱-۴-۲-۳- سوزاندن………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۱-۵- آلودگی هوای محیط های بسته………………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۵-۱- مزایای پروژههای ……………………………………..……………………………………………………….……………….۲۶

۱-۶- تاثیرات گاز های گلخانه ای…………………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۶-۱- مراحل مختلف انتشار…………………………………………………………………………………………………۲۹

۱-۷- دفع پسماندهای مواد رادیو اکتیو………………………………………………………………………………………۳۳

۱-۸- انباشت زباله به روش فوکوکا…………………………………………………………………………………………..۳۴

۱-۹- آماده سازي محل دفن…………………………………………………………………………………………………..۳۵

۱-۹-۱- سیستم مدیریت ضایعات حفاری……………………………………………………………………………….۳۶

۱-۹-۲- تجهیزات تصفیه گل…………………………………………………………………………………………………۳۹

۱-۱۰- افزایش نرخ بازیافت و کمپوست……………………………………………………………………………….۳۹

فصل دوم : روش بررسی

فصل سوم : یافته ها

۳-۱- انباشت زباله به روش فوکوکا………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱-۱- گردآوری وترابری پسماند جامد………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۲- ویژگی های  دفع پسماند در ایران…………………………………………………………………………………..۴۵

۳-۲-۱- سوزاندن پسماند در ایران……………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۲-۱-۱- محاسن و معایب سوزاندن زباله با دستگاه‌های زباله سوز……………………………………………۵۱

۳-۲-۲- بازیافت ، به عنوان مهمترین مفهوم در مدیریت پسماند…………………………………………………..۵۱

۳-۲-۳- تولید کمپوست………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۳- روشهاي تفکیک ‌زباله…………………………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۴- راه حل برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای….……..…………………………..…………………………….۵۵

۳-۵- راه حل برای کنترل ذرات معلق و حذف گرد و غبار………………………………………………………….۵۵

۳-۶- معایب انبار پسماند جامد در هوای گرم……………………………………………………………………………۵۶

۳-۷- اثرات انجام فرايند حرارتي روي زباله جامد شهري…………………………………………………………….۵۷

۳-۸- لزوم بررسی موضوع آلودگی آب به وسیله پسماند……………………………………………………………۵۸

۳-۹- آلودگی هوا  ناشی از پسماند………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۱۰- در نظر گرفتن جنبه اقتصادی مدیریت پسماند………………………………………………………………….۶۰

۳-۱۱- در نظر گرفتن جنبه زیباشناسی مدیریت پسماند……………………………………………………………….۶۰

۳-۱۲- جلب و پرورش حشرات ناقل……………………………………………………………………………………….۶۰

فصل چهارم : بحث، نتیجه گیری

۴-١- بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۱-۱- برنامه ريزي راهبردي براي مديريت جامع پسماند جامد…………………………………………………۶۵

۴-۱-۲- اهمیت مدیریت پسماند جامد……………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۱-۳- وضع موجود مدیریت پسماند کشور…………………………………………………………………………….۶۷

۴-۱-۴- بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخانه ای……………………………………………..۶۷

۴-۱-۵- سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران…………………………………………………………….۶۸

۴-۱-۲- مسئوليت های دولت های محلي………………………………………………………………………………….۷۰

۴-۱-۳- مسئوليت های سایر نهادهای عمومی و خصوصی………………………………………………………….۷۰

۴-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

 

 مقدمه

در راستای توجه به کیفیت هوا درمقیاس ملی،تعهدات جهانی ایجاب میکند تا نسبت به آلاینده هایی که اثرات مخرب فرا ملی دارند توجه لازم مبذول گردد.

کـنـوانسیـون تغییر آب وهوای ملل متحد به هدف کنترل گازهای گلخـانه ای دراتمسفر تا سطحی غیرخـطرناک،کشورهای عضـو را متعهد به ارائه موجودی انتشارگازهای گـلخانه ای به دبیرخـانه کنوانـسیون و همچنین حذف تدریجی گازهای گلخانه ای نموده است.

درکـنـوانسیون مزبور سه گازگلخانه ای عمده یعنی دی اکسیدکربن، متان و اکسید نتروژن به همراه دو گروه هالوژنـهـا مورد توجه قرار گرفته است ،علاوه بر گازهای مزبورکه به عنوان گازهای گلخانه ای اصلی شناخته میشونـد،گروه دیگری از گازهای گلخانه ای شامل اکـسیـدهـای نیتروژن ، دی اکسید گوگرد ، مونوکسید کربـن ، دی اکـسید گوگرد ، نیتروژن به عنوان گلخانه ای فرعی نیز مورد توجه قرارگرفته است که این گروه بر اثر واکنـشهــای صورت گرفته در اتمسفر زمین منجر به تولید گازهای گلخانه ای اصلی میگردند.

گازهای گلـخـانـه ای متداول، منابع ابتدایی تولید این گازها درمدیریت پسـمـاند و فـعـالیتهای مرتبط و پتانسیل گرمایش جهانـی هـر یـک از گازها به تفکیک آمده است و می توان میزان انتشار گازهای گلخانه ای مشخص را در سا لهای مـخــتلـف و بر حسب مصرف سوختهای فسیلی در بخشهای مصرف کننده انرژی تعیین نمود این در حالی اسـت که کـشـور آمریکا با تولید شش میلیارد تن گاز گلخانه ای در سال ۲۰۰۶بیـشـترین تولید نرخ تولید گاز گلخانه ای و چین با  ۳٫۰۲ ملیارتن و هند با ۱٫۰۴ ملیارتن در رده دوم و سوم تولید کنندگان گازهای گلخانه ای جهان قرار دارند. و کشور ایران بر اساس آمار سال ۱۳۸۱ دارای نرخ تولید گـازهـای گـلـخـانه ای در حدود ۳۳۰ میلیون تن (با سرانه تولید ۴۶۰۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال) می باشد. بررسی مـتمرکز صورت گرفته بر روی میزان انتشار گازهای گـلـخـانه ای کشور در سال ۱۳۷۳ با همکاری مشـترک سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه میزان تولید گازهای گلخانه ای بخش مدیریت پسماند در کشور را در حـدود ۲% از (UNDP) سازمان  عمران ملل مـتحـدکل گازهای گلخانه ای تولیدی   ( ۲۰۰ میلیون تن در سال ۱۳۷۳ ) یعنی در حدود ۴ میلیون تن در سال برآورد نموده است(۵).

ذرات معلق موجود در هوا از قبیل گرد وغبار میتوانند ضایعات زیادی را وارد آورد وسعت و دامنه این ضایعات بستگی به ترکیب شیمیایی و حالت فیزیکی و آلوده کننده دارد .خسارت و صدمه هنگامی رخ می دهد که ذرات معلق روی مواد قرار گیرند و به صورت خاک یا گرد و غبار روی آنها بنشینند ،در نتیجه این مواد نیاز به تمیز کردن مداوم دارند که فرسوده میشود .تخریب شیمیایی مواد هنگامی رخ میدهد که ذرات معلق خاصیت خورندگی داشته باشند و یاشامل موادی خورند در سطح یا عمق خود باشنددسته ای از سیستم ها برای پاکسازی گازها از ذرات معلق استفاده میشوند که به آنها جمع آورنده های سیکلونی گفته میشود جمع آورنده های تر سیستم های کنترلی هستند که هم برای حذف ذرات کاربرد دارند و هم برای گازهای آلاینده از آنها استفاده میشود در این تحقیق با رسوب دهنده ی الکتروستاتیکی با عنوان مهمترین روش پاکسازی صنعتی و بسیاری دیگر از وسایلی که برای کنترل ورود ذرات و گازها به کار میرود آشنا میشویم(۵).

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)