پایان نامه تناوب زراعی و بررسی سیستم لی فارمینگ در زمین های کشاورزی

۱۸,۰۰۰ تومان

 فهرست مطالب  : دارد  فهرست اشکال : دارد 

توضیحات

پایان نامه تناوب زراعی و بررسی سیستم لی فارمینگ 

پایان نامه رشته زارعت 

 فهرست مطالب  : دارد 

فرمت  : ورد (word)

فهرست اشکال : دارد 

تناوب زراعی چیست ؟

رعایت تناوب زراعی یکی از موثر ترین راههای سالم سازی زراعی است . کشت مستمر و پی در پی گیاه در یک قطعه زمین باعث افزایش حشرات , کنه ها , نماتد ها و علف های هرزی که روی آن گیاه رشد و نمو می کنند شده و خسارات زیادی به بار می آورند . هر خانواده گیاهی , آفات مخصوصی دارد که معمولا قادر نیست به جنسها و گونه های گیاهی دیگر ضرر بزند . در زراعت های پشت سرهم , عملیات مبازه همه ساله چندین بار تکرار می شود که ادامه و تکرار آنها علاوه بر آلوده کردن محیط زیست و کاهش نسبی حاصل خیزی خاک اکثرا سبب پیدایش گروه های مقاوم در حشره کنه ها می شود . اگر تناوب زراعی رعایت شود , تا حدزیادی آسیب رسانی آفت ها و عوامل بیماری زا , کاهش پیدا خواهد کرد . در واقع تناوب کشت در کاهش جمعیت حشرات , بیماری ها و نماتد ها نقش بزرگی را بر عهده دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                                   ۱

مقدمه                                                                                                                    ۲

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- خاک چیست                                                                                                    ۴

۱-۲- خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاک                                                         ۴

۱-۳- مواد تشکیل دهنده خاک‌ها                                                                                    ۶

۱-۴- تقسیم‌بندی خاک‌ها از لحاظ سنگ‌های تشکیل دهنده                                                    ۷

۱-۵- نیم‌رخ عمومی خاک‌ها                                                                                         ۸

۱-۶- عوامل موثر در تشکیل خاک                                                                                  ۹

۱-۷- تناوب زراعی چیست                                                                                        ۱۰

۱-۷-۱- هدف و روش ها                                                                                          ۱۱

۱-۷-۲- انتخاب محصولات                                                                                       ۱۲

۱-۸- اصول آیش بندی وتناوب زراعی                                                                          ۱۵

۱-۹- اهداف تناوب زراعی                                                                                         ۲۰

فصل دوم : مواد و روش ها

فصل سوم : یافته ها

۳-۱- تناوب زراعی                                                                                                  ۲۴

۳-۱-۱- فواید تناوب زراعی                                                                                       ۲۵

۳-۱-۲- جداول تناوب زراعی و چگونگی تنظیم آن                                                           ۲۵

۳-۱-۲-۱- جدول تناوب زراعی چیست                                                                        ۲۶

۳-۱-۳- چگونگی ارائه تناوب زراعي در کشاورزی ارگانیک                                                 ۲۹

۳-۱-۴- چرا تناوب زراعي                                                                                         ۲۹

۳-۱-۵- عوامل دخیل در تناوب زراعی                                                                          ۳۰

۳-۱-۶- نقش لگوم ها در تناوب زراعی                                                                         ۳۰

۳-۱-۷- تناوب غلات با لگومها در دیم کاری                                                                  ۳۱

۳-۱-۸- محسنات و مزایای استفاده از لگومها در تناوب دیم                                                 ۳۲

۳-۱-۹- نقش تناوب در پویایی جوامع علفهای هرز                                                           ۳۲

۳-۱-۱۰- اهمیت کشت گیاهان علوفه ای در تناوب های زراعی                                            ۴۰

۳-۱-۱۱- اصول تناوب                                                                                             ۴۱

۳-۱-۱۲- انواع تناوب در مناطق مختلف اکولوژیکی                                                           ۴۱

۳-۱-۱۳- نقش بقولات در تناوب زراعي بر عملكرد محصول و كاهش آفات و بيماريها                 ۴۵

۳-۱-۱۴- نقش تناوب های کشت در زراعت                                                                   ۵۰

۳-۲- سیستم لی فارمینگ                                                                                           ۵۱

۳-۲-۱- تاریخچه لی فارمینگ                                                                                     ۵۲

۳-۲-۲- فواید ویژه سیستم لی فارمینگ                                                                          ۵۲

۳-۲-۳- نگاهی به تجربیات کشور استرالیا در اجرای سیستم لی فارمینگ                                  ۵۳

۳-۲-۴- مزایای لی فارمینگ بر سایر تناوبهای زراعی                                                          ۵۴

۳-۲-۵- نقش اثرات آیش و مقایسه آن با سیستم لی فارمینگ                                                ۵۸

۳-۲-۶- آیش و حاصلخیزی خاک                                                                                ۵۹

۳-۲-۷- فواید استفاده از یونجه های یکساله در سیستم لی فارمینگ                                        ۶۲                                    

۳-۲-۸- چگونگی اعمال تناوب در یونجه ها وشبدرها                                                        ۶۲

۳-۲-۹- اهمیت سیستم لی فارمینگ در ایران                                                                    ۶۳

فصل چهارم:بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات

۴-۱- نتيجه گيري                                                                                                    ۶۵

۴-۲- پیشنهادات                                                                                                     ۶۷

منابع                                                                                                              ۶۸