وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

۳۲,۰۰۰ تومان

فهرست مطالب : دارد تعداد صفحات  : 127 صفحه 

 

توضیحات

  پایان نامه عزت نفس،سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد.

ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی ۷ ماده آن برای نشانه های جسمانی و ۷ ماده دیگر آن علایم اضطراب و ۷ ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و ۷ ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که ۱۹ ماده آن برای رضایت از زندگی و ۱۳ ماده آن برای معنویت و ۱۹ ماده آن برای شادی و خوش بینی و ۸ ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و ۸ ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و ۱۰ ماده آن برای خود مختاری می باشد.

بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

عزت نفس

 کلید واژه ها:عزت نفس،سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی

فهرست مطالب

فصل اول:……………………………………………………………………………………………………………….. ۱

كليات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسأله:……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

اهمیت و ضرورت پژوهش:…………………………………………………………………………………………….. ۱۱

اهداف پژوهش:………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

سئوالات تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه ها و متغیر ها :………………………………………………………………………… ۱۶

عزت نفس:………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

تعریف عملیاتی عزت نفس:……………………………………………………………………………………………… ۱۶

بهزیستی روان شناختی :………………………………………………………………………………………………… ۱۶

کم توان ذهنی:…………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

مباني نظري و يافته‌هاي پژوهشي:……………………………………………………………………………………… ۱۹

فصل دوم:……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۱۹

عزت نفس درقرآن مجید :……………………………………………………………………………………………….. ۲۳

عزت نفس کلی:………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

عزت نفس اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

عزت نفس تحصیلی:…………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

مولفه های اساسی عزت نفس:…………………………………………………………………………………………… ۲۵

ماهیت عزت نفس:……………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

نظریات مرتبط با  عزت نفس:…………………………………………………………………………………………… ۲۷

سلامت روان:……………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

سلامت روانی:…………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

تعریف سلامت روانی:…………………………………………………………………………………………………… ۳۵

تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف:……………………………………………………………………………. ۳۷

اصول بهداشت روانی:………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی:………………………………………………………………………………… ۴۱

نقش خانواده در تامین سلامت روان:……………………………………………………………………………………. ۴۴

نظریات مرتبط با  سلامت روانی:………………………………………………………………………………………. ۴۵

نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:………………………………………………………………………………… ۵۰

نظریه ی ویلیام گلاس:…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

نظریه ی اسکنیر:……………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

بهزیستی روانشناختی :………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

عقب ماندگی ذهنی:………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR):………………………………………………………………………………… 57

ویژگیهای کودک استثنایی :……………………………………………………………………………………………… ۵۷

نیازهای والدین کودکان استثنایی:……………………………………………………………………………………….. ۵۸

احساسات والدین کودکان استثنایی:………………………………………………………………………………………. ۵۹

پژوهش های  انجام شده در ارتباط با موضوع :………………………………………………………………………… ۶۱

فصل سوم:……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

فرآیند پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

روش پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

جامعه پژوهش:………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

نمونه و روش  نمونه گیری:……………………………………………………………………………………………. ۸۷

ابزار پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی:………………………………………………………………………………………… ۸۸

پرسشنامه عزت نفس :…………………………………………………………………………………………………… ۸۹

پرسشنامه  سلامت عمومی GHQ- 28 :………………………………………………………………………………… 90

روش نمره گذاری:………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

فصل چهارم:…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

تجزیه و تحلیل داده ها :…………………………………………………………………………………………………. ۹۶

بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها:……………………………………………………………………………………… ۹۶

بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:…………………………………………………………………………………. ۹۶

بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت:…………………………………………………………………………… ۹۶

بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:……………………………………………………………………………………… ۹۷

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات:……………………………………………………………………….. ۹۸

بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل:……………………………………………………………………………….. ۹۹

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد:…………………………………………………………………………….. ۱۰۰

بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق:……………………………………………………………………………. ۱۰۱

فرضیه های تحقیق:……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

فرضیه یک :…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

فرضیه دو :……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

فرضیه سه:………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

فرضیه چهار:……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

فرضیه پنج:……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

فرضیه شش : رابطه بین بهزیستی روانشناختی و متغیرهای زمینه ای:……………………………………………….. ۱۰۹

فصل پنجم:………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

خلاصه يافته ها ي پژوهش:…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

بحث و نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

محدودیتهای تحقیق:……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

پیشنهادهای تحقیق :……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

فهرست منابع:……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول۴-۱-۱ توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………. ۸۱

جدول۴-۱-۲ توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت……………………………………………………… ۸۱

جدول۴-۱-۳ توزیع پاسخگویان به تفکیک سن……………………………………………………………………. ۸۲

جدول۴-۱-۴ توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………… ۸۳

جدول۴-۱-۵ توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل………………………………………………………… ۸۴

جدول۴-۱-۶ توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد……………………………………………………….. ۸۵

جدول۴-۲-۱ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی………………………….. ۸۶

جدول۴-۲-۲ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی……. ۸۷

جدول۴-۲-۳ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی…… ۸۸

جدول۴-۲-۴ میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………….. ۸۹

جدول۴-۲- ۵ میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی……….. ۹۰

جدول۴-۳-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………………….. ۹۱

جدول۴-۳-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی………………………………………………………………………………….. ۹۲

جدول۴-۳-۳ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………………. ۹۳

جدول۴-۳-۴ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی……………………….. ۹۴

جدول۴-۳-۵ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………………….. ۹۵

جدول۴-۳-۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی……………. ۹۶

جدول۴-۳-۶-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی……..۹۷

جدول۴-۳-۶-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی………… ۹۸

جدول ۴-۴ بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین……………………………………….. ۹۹

جدول ۴-۵ بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت………………………………………………… ۱۰۰

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)