وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

فراشناخت ، خود کنترلی و شیوه های فرزندپروری والدین معتاد

۲۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه فراشناخت ، خود کنترلی و شیوه های فرزندپروری والدین معتاد

فرمت : ورد 

تعداد صفحات  :128 صفحه 

فهرست مطالب : دارد 

فهرست جداول : دارد 

توضیحات

فراشناخت ، خود کنترلی و شیوه های فرزندپروری والدین معتاد

در این مقاله به بررسی مفهوم فراشناخت ، خودکنترلی  و فرزندپروری والدین معتاد پرداخته می شود و هر کدام از مفاهیم و ارتباط آنها را با هم مورد بررسی قرار می دهیم .

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول

۱-۲بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۳سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۵اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱- ۶اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷تعریف متغیرها……………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷-۱تعریف نظری باورهای  شناختی……………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۷-۲تعريف عملياتي باورهای  شناختی…………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷-۳تعریف نظری خود کنترلی………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷-۴تعریف عملیاتی خود کنترلی…………………………………………………………………………….. ۱۲ 

۱-۷-۵تعريف نظري شیوه های فرزند پروری………………………………………………………………….. ۱۲ 

۱-۷-۶تعريف عملیاتی شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………… ۱۲  

۱-۷-۷-تعريف نظری گرایش به مواد مخدر……………………………………………………………………… ۱۲

۱-۷-۷-تعريف عملیاتی گرایش به مواد مخدر…………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم

۲-۲ فراشناخت…………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۱ مولفه های فرا شناخت…………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۲ دانش های فرا شناختی……………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۳ تجربه فرا شناختی…………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۴ نظریه و ماهیت فراشناختی……………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۵ انواع تغییر فرا شناختی………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۶ درمان فرا شناختی براضطراب و افسردگی………………………………………………………… ۲۷

۲-۳ ماهیت خود کنترلی………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۳-۱ مفهوم خود کنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۲ انواع کنترل و نظارت………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۳-۳ ارزیابی انواع کنترل……………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۳-۴ مراحل فرایند خود کنترلی……………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۴ شیوه های فرزند پروری…………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۴-۱ تاریخچه شیوه های فرزند پروری………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۴-۲ اهمیت شیوه های فرزند پروری………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۴-۳ کارکرد والدینی از دیدگاه نظریه روان شناختی………………………………………………………. ۴۸

۲-۴-۴ تعامل والدین – فرزند……………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۴-۵ شخصیت و روابط الدین با فرزندان………………………………………………………………… ۵۴

۲-۴-۶ نقش مادر در تربیت فرزندان……………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۴-۷ انواع شیوه های فرزند پروری…………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۴-۷-۱ شیوه فرزند پروری مقتدرانه………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۴-۷-۲ شیوه فرزند پروری مستبدانه…………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۴-۷-۲ شیوه فرزند پروری سهل گیرانه……………………………………………………………………. ۶۱

۲-۴-۸ عوامل موثر بر شیوه های فرزند پروری………………………………………………………………. ۶۱

۲-۴-۸-۱ عوامل مربوط به کودک……………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۴-۸-۲ عوامل مربوط به والدین و خانواده……………………………………………………………………. ۶۴

۲-۴-۸-۳ عوامل فرهنگی…………………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۴-۹ نظریه های مربوط به شیوه های فرزند پروری…………………………………………………. ۶۸

۲-۴-۹-۱ شیوه های فرزند پروری از دیدگاه شفر……………………………………………………….. ۶۸

۲-۴-۹-۲ شیوه های فرزند پروری از دیدگاه مک کویی و مارتین…………………………………………. ۶۹

۲-۴-۹-۳ شیوه های فرزند پروری از دیدگاه گوردن…………………………………………………………. ۶۹

۲-۴-۱۰ ارتباط شیوه های فرزند پروی با اختلالات رفتاری – هیجانی کودک………………………….. ۷۰

۲-۴-۱۱ نگرش های فرزند پروری- عمل فرزند پروری………………………………………………………. ۷۲

۲-۵ تعریف اعتیاد……………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۵-۱ مصرف مواد مخدر………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۵-۲ ملاک های دی اس ام……………………………………………………………………………… ۷۵

۲-۵-۳ طبقه بندی انواع مواد………………………………………………………………………………. ۷۶

۲-۵-۴ مواد افیونی…………………………………………………………………………………………. ۷۶

۲-۵-۵ مواد آرامبخش، خواب آور یا ضد اضطراب…………………………………………………………… ۷۷

۲-۵-۶ توهم زا……………………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۵-۷ محرک ها…………………………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۵-۸ تعربف متامفتامین…………………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۵-۹ اثرات متامفتامین……………………………………………………………………………………. ۸۱

۲-۵-۱۰ عوامل موثر در شروع مصرف مواد…………………………………………………………………….. ۸۲

۲-۵-۱۱ رابطه پرخطر جنسی و ایدز………………………………………………………………………. ۸۳

۲-۵-۱۲ انواع درمان ها و مقایسه  آنها……………………………………………………………… ۸۵

فصل سوم

۳-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۲ نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۲-۱ توصیف آزمودنی ها……………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۳-۳ ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۳-۳-۱ پرسشنامه باورهای شناختی ولز……………………………………………………………….. ۱۰۱

۳-۳-۲ پرسشنامه خودکنترلی تانجی…………………………………………………………………….. ۱۰۳

۳-۳-۳ پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند…………………………………………………………. ۱۰۳

۳-۳-۴ پرسشنامه گرایش به مواد قربانی…………………………………………………………………. ۱۰۴

۳-۴ طرح پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۳-۵ روش اجرا……………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۳-۶ روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………. ۱۰۵

فصل چهارم

۴تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………… ۱۰۷

فصل پنجم

۵بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۵-۱ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۵-۲ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

الف: پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

ب: پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۵-۳ منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۵-۴ منابع لاتین……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر  بررسی رابطه باورهای فراشناختی و خود کنترلی و شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر سوسنگرد بود. نمونه شامل۲۰۰ نفر از دانش آموزان بود که به روش  نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های باورهای فراشناختی ولز(۱۹۹۷)، خود کنترلی تانجی(۲۰۰۴)، ديانا بامريند(۱۹۶۷)، گرایش به مواد قربانی(۱۳۸۰) استفاده گردید. . پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده ونتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه نشان داد بين باورهای فرا شناختی با گرایش به مواد رابطه مثبت معنا دار و بین خود کنترلی با گرایش به مواد رابطه منفی معنادار و نیز بین شیوه های مستبدانه و سهل گیرانه با گرایش به مواد رابطه مثبت معنادار و بین شیوه مقتدرانه و گرایش به مواد رابطه منفی معناداری وجود دارد. رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که متغيرهای باورهای فرا شناختی ، خود کنترلی و نیز شیوه فرزند پروری( استبدادی ، مقتدرانه ، سهل گیرانه) به ترتیب پيش بينی کننده گرایش به مواد دانش آموزان پسر می باشند.

 

کلید واژه ها : باورهای فراشناختی ، خودکنترلی، شیوه های فرزندپروری، گرایش به مواد مخدر

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)