وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

مقایسه تعهد زناشویی در ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اهواز

۲۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه رشته روانشناسی

پایان نامه بررسی و مقایسه تعهد زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن دانشجویان متاهل ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی اهواز )

تعداد صفحات : 80 

فرمت : ورد ( word )

منابع : دارد 

پرسشنامه : دارد 

توضیحات

پایان نامه مقایسه تعهد زناشویی در ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل

 

چکيده

در اين پژوهش به بررسي و مقایسه تعهد زناشويي بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل (مذکر و مؤنث) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز پرداخنه شده است. نمونه آماري دانشجويان متأهل (مؤنث و مذکر) دانشگاه آزاد اهواز است که در سال ۹۴-۱۳۹۳ مشغول به تحصيل بوده­اند و حجم نمونه­ي آماري در اين پژوهش ۱۰۰ نفر است که از بين دانشجويان متأهل انتخاب شده­اند. همچین ابزار پژوهش که پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI) است در اختیار این دانشجویان قرار داده شد. براي تحلیل داده‌هاي حاصل از پژوهش از روش آزمون t-test برای گروههای مستقل استفاده گردید.

نتایج تحلیل آزمون t گروه های مستقل نشان داد بین میزان تعهد زناشویی در دانشجویان متاهل با ازدواج های سنتی و مدرن تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. (۳۸۵/۰>p و ۸۷/۰-=t).

نتایج تحلیل آزمون t گروه های مستقل نشان داد بین میزان تعهد شخصی در دانشجویان متاهل با ازدواج های سنتی و مدرن تفاوت معنی دار وجود ندارد. (۴۳۹/۰>p و ۷۷/۰=t).

نتایج تحلیل آزمون t گروه های مستقل نشان داد بین میزان تعهد اخلاقی در دانشجویان متاهل با ازدواج های سنتی و مدرن تفاوت معنی دار وجود ندارد. (۶۰۰/۰>p و ۵۲/۰-=t) و در آخر بین میزان تعهد ساختاری در دانشجویان متاهل با ازدواج های سنتی و مدرن تفاوت معنی‌داری وجود دارد. میانگین بالاتر در دانشجویان متاهل با ازدواج مدرن (۸۶/۶۵) در قیاس با دانشجویان متاهل با ازدواج سنتی (۳۰/۶۳) نشان دهنده تعهد ساختاری بیشتر در دانشجویان متاهل با ازدواج مدرن می‌باشد.

فهرست مطالب

چکيده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

 فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۱- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۲- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۴- تعاریف، اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………………………………..۱۴

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱- ازدواج سنتی و مدرن……………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۱- کدام ازدواج موفق‌تر است………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۲- تفاوت ازدواج سنتی و مدرن…………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۳- ازدواج خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۴- آشنایی در فضای مجازی………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۵- ازدواج در ایران……………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۶- ازدواج سپید………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۷- اختلاف سنی…………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۸- طرح ملی همسان‌گزینی………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۹- تفاوت‌های نسلی و معیارهای ازدواج……………………………………………………………………………….۲۱

۲-۱۰- شاخص‌های تفاوت‌های نسلی در الگوی ازدواج………………………………………………………………۲۳

۲-۱۱- نگاهی به ارزش ازدواج در بین پنج نسل‌ متفاوت ایرانی……………………………………………………۲۷

۲-۱۱-۱- الگوی ازدواج‌ چه تغییراتی کرده است……………………………………………………………………۲۸

۲-۱۱-۲- تاثیر دگرگونی نقش و جایگاه زنان بر تغییر خانواده‌ها……………………………………………..۲۹

۲-۱۱-۳- کاهش شدید ازدواج در شهرهای بزرگ کشور………………………………………………………..۲۹

۲-۱۱-۴- خانواده‌های ایرانی به طور کامل ذوب در الگوهای دنیای مدرن نشدند……………………….۳۰

۲-۱۱-۵- عناصر بیرونی و درونی تاثیرگذار بر تغییر ارزش‌های خانواده……………………………………۳۱

۲-۱۱-۶- تغییر خانواده در ایران خطی نبوده است…………………………………………………………………۳۲

۲-۱۱-۷- زنان بیش از سایر گروه‌ها منشأ تغییر ارزش‌های خانواده و ازدواج بوده‌اند………………….۳۳

۲-۱۱-۸- پایین‌ترین و بالاترین سطح ارزش ازدواج در بین کدام نسل کشور است…………………….۳۴

۲-۱۱-۹- تاثیر دینداری بر حفظ ارزش ازدواج در کدام نسل قوی‌تر است………………………………..۳۵

۲-۱۲- مدرن یا سنتی ازدواج کنیم؟………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱۳- تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..۳۹

 

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۱- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۲- ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۳- شیوه نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۳-۴- پایایی روایی………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۵- روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۴۴

۳-۶- نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۸- طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۹- روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۴-۱- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………۴۷

۴-۲- یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………….۴۹

۴-۳- يافته‌هاي جانبي……………………………………………………………………………………………………………..۵۳

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۵-۱- تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………..۵۶

۵-۱-۱- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………۵۶

۵-۱-۲- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۵-۱-۳- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۵-۱-۴- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………….۶۱

۵-۲- محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۵-۳- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………….۶۳

۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………..۶۴

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

 

 

فهرست جداول

جدول۴-۱- میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره و تعداد آزمودنی‌ها در پرسشنامه تعهد زناشویی و مولفه های سه گانه آن در میان دانشجویان با ازدواج سنتی……………………………………………۴۷

جدول۴-۲- میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره و تعداد آزمودنی‌ها در پرسشنامه تعهد زناشویی و مولفه های سه گانه آن در میان دانشجویان با ازدواج مدرن…………………………………………..۴۸

جدول۴-۳- نتایج تحلیل آزمون t مستقل برای نمرات تعهد زناشویی در دانشجویان متاهل با ازدواج های سنتی و مدرن………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

جدول۴-۴- نتایج تحلیل آزمون t مستقل برای نمرات تعهد شخصی در دانشجویان متاهل با ازدواج های سنتی و مدرن…………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

جدول۴-۵- نتایج تحلیل آزمون t مستقل برای نمرات تعهد اخلاقی در دانشجویان متاهل با ازدواج های سنتی و مدرن…………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

جدول۴-۶- نتایج تحلیل آزمون t مستقل برای نمرات تعهد ساختاری در دانشجویان متاهل با ازدواج های سنتی و مدرن………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

جدول۴-۷- نتایج تحلیل آزمون t مستقل برای نمرات تعهد زناشویی در دانشجویان متاهل با گروه های سنی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)