وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه معرفی مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌ زیست در استان خوزستان

۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 104 صفحه  فرمت  : ورد (word)

 

توضیحات

در این پژوهش به معرفی مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست در استان خوزستان، گونه های گیاهی و جانوری موجود در آنها، حدود جغرافیایی این مناطق و همچنین مشکلات موجود در این مناطق پرداخته شده است.

اهم مطالب بیان شده در پایان نامه معرفی مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌ زیست در استان خوزستان :

  • معرفی سازمان محیط زیست ، اهداف و وظایف آن 

  • آشنایی با مفهوم پارک ملی ، منطقه حفاظت شده و منطقه شکارممنوع

  • معرفی پارک های ملی ،پناه گاه های  حیات وحش و مناطق حفاظت شده استان خوزستان 

  • بررسی مشکلات مناطق حفاظت شده 

  • مدیریت مناطق حفاظت شده 

  • مدیریت پارک های ملی 

 

چکیده

تخریب محیط زیست و بهره‌برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال ۱۳۳۵ منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال ۱۳۴۶ در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. در سال ۱۳۵۰ نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به شورای‌عالی حفاظت محیط زیست تبدیل شد. مناطق تحت حفاظت این سازمان پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه شکار ممنوع است.

در این پژوهش به معرفی مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست در استان خوزستان، گونه های گیاهی و جانوری موجود در آنها، حدود جغرافیایی این مناطق و همچنین مشکلات موجود در این مناطق پرداخته شده است.

 

کلمات کلیدی :  پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده و…

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 

فصل اول : کلیات

۱-۱- سازمان حفاظت محیط زیست……………………………………………………………………………………………۵

۱-۱-۱- اهداف و وظایف…………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۱-۲- وظایف اساسی……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۲- پارک ملی……………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۱- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۳- اثر طبیعی ملی……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۳-۱- نخستین اثر طبیعی ملی کشور ایران…………………………………………………………………………۱۰

۱-۴- پناهگاه حیات وحش……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۵- منطقه حفاظت شده………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱-۶- مناطق شکار ممنوع………………………………………………………………………………………………………..۲۴

 

فصل دوم : مواد و روش‌ها

۲-۱- روش شناسایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۴

 

فصل سوم : یافته‌ها

۳-۱- پناهگاه حيات وحش شادگان…………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۲- پارک ملی دز…………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۳- پارک ملی کرخه…………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۴- منطقه حفاظت شده شالو و منگشت…………………………………………………………………………………۴۶

۳-۵- منطقه حفاظت شده شيمبار……………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۶- منطقه حفاظت شده هفت شهيدان…………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۷- منطقه حفاظت شده كرايي………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۸- منطقه حفاظت شده تالاب میانگران………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۹- منطقه حفاظت شده و تالاب هورالعظيم…………………………………………………………………………….۵۸

۳-۱۰- منطقه حفاظت شده دیمه………………………………………………………………………………………………۶۱

۳-۱۱- منطقه حفاظت شده میشداغ…………………………………………………………………………………………..۶۳

۳-۱۲- منطقه حفاظت شده چهل پا…………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۱۳- منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب……………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۱۴- منطقه شکار ممنوع کوه بدیل…………………………………………………………………………………………۷۱

۳-۱۵- منطقه شكار ممنوع شو و لندر……………………………………………………………………………………….۷۳

 

فصل چهارم : بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۱-۱- ضعف های اجرایی مدیریتی…………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۱-۲- مشکلات موجود مناطق تحت حفاظت در کشور………………………………………………………۷۷

۴-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۲-۱-  مديريت جهاني در مورد پارك هاي ملي…………………………………………………………………۷۸

۴-۲-۲- مدیریت گردشگری و تفرج……………………………………………………………………………………۸۳

۴-۲-۳- مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش……………………………………………….۸۴

۴-۲-۴- همکاري با نهادهاي بين المللي در زمينه حفاظت………………………………………………………۸۵

۴-۲-۵- پیشنهادات مدیریتی جهت رفع تهدیدات موجود در تالاب…………………………………………۸۸

۴-۲-۵-۱- روشهای تقلیل اثرات سوء تهدیدهای موثر بر تالاب‌ها………………………………………۸۸

۴-۲-۵-۲- راهکارهای جلوگیری از کاهش کیفیت آب تالاب‌ها…………………………………………۸۸

۴-۲-۵-۳- راهکارهای جلوگیری از خشک شدن تالاب ها………………………………………………..۸۸

۴-۲-۵-۴- راهکارهای جلوگیری از کاهش کمیت آب تالاب ها…………………………………………۸۸

۴-۲-۶- پیشنهاداتی دررابطه با زمینه های مدیریتی تالاب……………………………………………………….۸۹

۴-۲-۷- پیشنهادات برای مدیریت مناطق تحت حفاظت استان خوزستان…………………………………..۹۱

 

فهرست جداول

جدول۱-۱- لیست پارکهای ملی ایران………………………………………………………………………………………..۹

جدول۱-۲- لیست آثار طبیعی ملی ایران…………………………………………………………………………………..۱۱

جدول۱-۳- لیست پناهگاههای حیات وحش ایران…………………………………………………………………….۱۴

جدول۱-۴- لیست مناطق حفاظت شده ایران…………………………………………………………………………….۱۶

جدول۱-۵- لیست مناطق شکار ممنوع……………………………………………………………………………………..۲۴

جدول۳-۱- فهرست پستانداران منطقه حفاظت شده کرایی…………………………………………………………۵۳

جدول۳-۲- فهرست پرندگان منطقه حفاظت شده کرایی…………………………………………………………….۵۳

 

فهرست تصاویر

تصویر۱-۱- سوسن سفید(سوسن چلچراغ)………………………………………………………………………………۱۱

تصویر۱-۲- پراکندگی مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست………………………………………………۳۲

تصویر۳-۱- حدود منطقه پناهگاه حیات وحش شادگان……………………………………………………………..۴۰

تصویر۳-۲- پناهگاه حیات وحش شادگان………………………………………………………………………………..۴۰

تصویر۳-۳- گوزن زرد ایرانی………………………………………………………………………………………………….۴۲

تصویر۳-۴- حدود پارک ملی دز……………………………………………………………………………………………..۴۳

تصویر۳-۵- پارک ملی دز………………………………………………………………………………………………………۴۳

تصویر۳-۶- گوزن زرد در پارک ملی کرخه………………………………………………………………………………۴۴

تصویر۳-۷- حدود پارک ملی کرخه…………………………………………………………………………………………۴۵

تصویر۳-۸- آتش سوزی در پارک ملی کرخه……………………………………………………………………………۴۵

تصویر۳-۹- منطقه حفاظت شده شالو و منگشت……………………………………………………………………….۴۷

تصویر۳-۱۰- منطقه حفاظت شده شالو و منگشت……………………………………………………………………..۴۷

تصویر۳-۱۱- حدود منطقه حفاظت شده شيمبار………………………………………………………………………..۵۰

تصویر۳-۱۲- منطقه حفاظت شده شيمبار…………………………………………………………………………………۵۰

تصویر۳-۱۳- منطقه حفاظت شده هفت شهیدان………………………………………………………………………..۵۱

تصویر۳-۱۴- منطقه حفاظت شده کرایی…………………………………………………………………………………..۵۵

تصویر۳-۱۵- رهاسازی عقاب در منطقه حفاظت شده کرایی………………………………………………………۵۵

تصویر۳-۱۶- حدود منطقه حفاظت شده تالاب میانگران…………………………………………………………….۵۷

تصویر۳-۱۷- منطقه حفاظت شده تالاب میانگران……………………………………………………………………..۵۷

تصویر۳-۱۸- ماهیگیری در تالاب هورالعظیم……………………………………………………………………………۵۹

تصویر۳-۱۹- حدود منطقه حفاظت شده و تالاب هور العظیم……………………………………………………..۶۰

تصویر۳-۲۰- خشک شدن تالاب هورالعظیم در بازه زمانی ۲۷ سال……………………………………………..۶۰

تصویر۳-۲۱- تغذیه دستی نوزادان آهو در منطقه حفاظت شده دیمه…………………………………………….۶۲

تصویر۳-۲۲- حدود منطقه حفاظت شده میشداغ……………………………………………………………………….۶۵

تصویر۳-۲۳- منطقه حفاظت شده میشداغ………………………………………………………………………………..۶۵

تصویر۳-۲۴- حدود منطقه حفاظت شده چهل پا……………………………………………………………………….۶۸

تصویر۳-۲۵- منطقه حفاظت شده چهل پا………………………………………………………………………………..۶۸

تصویر۳-۲۶- منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب…………………………………………………………………………..۷۰

تصویر۳-۲۷- منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب…………………………………………………………………………..۷۰

تصویر۳-۲۸- منطقه شکار ممنوع کوه بدیل………………………………………………………………………………۷۲

تصویر۳-۲۹- منطقه شکار ممنوع کوه بدیل………………………………………………………………………………۷۲

تصویر۳-۳۰- سمندر لرستانی در منطقه شكار ممنوع

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

اطلاعات بیشتر

فرمت

word

فهرست مطالب

دارد

فهرست اشکال

دارد

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…