وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه جنگل های مانگرو در معرض خطرات زیستی محیطی آلودگی های نفتی

۱۹,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 70 صفحه فرمت  : ورد (word)

 

 

توضیحات

پایان نامه در مورد خطرات زیستی محیطی آلودگی های نفتی و لکه های نفتی بر  زیست بوم جنگل های مانگرو 

جنگل‌هاي دریایی مانگرو

جنگل‌هاي دریایی مانگرو، محیط طبیعی زیبا و استثنایی براي جهان و یکی از حساس ترین مناطق اکولوژیک و زیست محیطی نواحی ساحلی به عنوان زیستگاه و مأمن پرندگان مهاجر و آبزیانی است که بخشی از سال را در آن می‌گذرانند. از جمله این مناطق ، جنگل هاي حرا در منتهی الیه جنوب شرقی استان بوشهر است که در محدوده منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و مجاور با صنایع عظیم نفت ، گاز و پتروشیمی واقع شده است و یکی از قطب هاي گردشگري منطقه به شمار می‌رود. حوادث واقعی و مطالعات میدانی و آزمایشگاهی نشان می‌دهد که نفت در بسیاري از موارد به مانگرو آسیب می‌رساند و سبب مرگ آن می‌شود. ولی چگونگی رخداد آسیب و ساز و کار مسمومیت چندان شناخته شده نیست. در این که نفت باعث خفگی فیزیکی در مانگرو می‌شود، و آسیب هاي سمی و فیزیولوژیکی به گیاه وارد می‌کند اتفاق نظر کلی وجود دارد. هیدروکربن هاي آروماتیک سبکتر (با جرم مولکولی کمتر) معمولاً ترکیباتی از مخلوط نفتی اند که غشاهاي سلولی ریشه هاي زیر سطحی گیاه را تخریب می‌کنند. این کار به نوبه خود باعث مختل شدن عملیات دفع نمک در مانگرو هایی می‌شود که در ریشه خود صافی دارند. لذا نتایج حاصله حاکی از آن است که به منظور حفظ تنوع زیستی و بقاي چنین اکوسیستم هاي موثري می‌بایست ضمن ارائه برنامه جامع و مدون زیست محیطی از عوامل تخریب و تهدید کاست و در راستاي حفظ و حراست و توسعه چنین زیست گاه هایی اقدامات سازنده و موثر برنامه ریزي شود .

جنگل های حاشیه خلیج فارس

لغات کلیدي: آلودگی نفتی، جنگل‌هاي مانگرو، هیدروکربن‌ها، زیستگاه

 

مانگرو چیست ؟

مانگرو اسم عمومی براي چند گونه متعلق به خانواده مختلف گیاهان (شامل درختان، درختچه ها، درخت نخل و سرخس زمینی) می باشد که در نواحی بین جزر و مدي با شیب ملایم و با ۵/۱ متر ارتفاع از سطح دریا رشد و نمو می‌نمایند. مانگرو ها خاص مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري هستند و هر جا که میانگین حداقل درجه حرارت هرگز پایین تر از ۲۰ درجه سانتی گراد نیاید می توانند رشد نمایند . این جنگل ها مجموعه اي از گیاهان دوران کرتاسه و انوسن به شمار می روند که معمولاً به صورت درخت و درختچه در قطعات پراکنده شامل نوار باریکی در طول سواحل جزایر ، دریاها و اقیانوس هاي گرم دیده می شوند . مانگروها درخت یا درختچه هایی هستند که به صورت جنگل نیز وجود دارند . انواع مخصوص از درختان گرمسیري که می توانند روي مرز سواحل در محل تقاطع جنگل هاي بارانی با اقیانوس ها رشد و نمو می نمایند ، آنها روي خطوط ساحلی حفاظت شده ،دلتاي رودخانه ها ، در زمین هاي باتلاقی بین خشکی و دریا یعنی جایی که گیاهان دیگر امکان رشد و نمو ندارند رشد می نمایند . (غلامی و ابراهیمی، ۱۳۸۲) از جمله این مناطق ، جنگل هاي حرا در منتهی الیه جنوب شرقی استان بوشهر است که در محدوده منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و مجاور با صنایع عظیم نفت ، گاز و پتروشیمی واقع شده است و یکی از قطب هاي گردشگري منطقه به شمار می رود . این جنگل ها که میزبان گونه هاي متعددي از جانوران ، اعم از آبزیان ، دوزیستان ، پرندگان و … می باشند ، حساسیت عجیبی نسبت به آلودگی آب و خاك خصوصاً به مواد نفتی و مشتقات آن دارند . لیکن اگر صنعت نفت و گاز در مجاورت جنگل هاي مانگرد تاسیس شود ، خطر بالقوه اي براي ادامه حیات این گیاهان است . مانگروها به شدت مستعد آلودگی نفتی اند . آلودگی گیاه به نفت باعث مرگ آن ظرف چند روز تا چند ماه می‌شود.

از مشخصه هاي درختان مانگرو وجود ریشه هاي هوایی با اشکال مختلف در آنها و وجود پدیده زنده زایی در اندام هاي زایشی آنها می باشد . ریشه این درختان رسوبات را جمع آوري ، سرعت جریان آب را کاهش داده ، مانع از فرسایش خاك شده و به حفاظت از خطوط ساحلی کمک می نمایند . از جمله عملکرد این ریشه ها جمع آموري مواد زائدي است که خارج از مرز خط ساحلی قرار گرفته اند . به طور کلی گونه هاي متعددي از درختان مانگرو در تمام دنیا یافت می شوند . تعدادي از آنها شوري بالا را ترجیح می دهند و تعدادي تمایل به رشد و نمو در نزدیکی منابع بزرگ آب شیرین نظیر رودخانه دارند ، بعضی نیز نواحی را برمی گزینند که از امواج محفوظ بمانند.. به دلیل پیچیدگی و در هم تنیدگی بافت گیاهی این جنگل ، بازیابی و بازسازي بافت این جنگل پس از آلودگی بسیار دشوار و زمان بر است . از این رو ، بهترین درمان آلودگی نفتی در این زیست بوم ، پیشگیري از وقوع آلودگی است .

پراکنش مانگرو‌ها در جهان

مانگروها در سراسر جهان، مساحت تقریبی ۲۴۰۰۰۰ کیلومتر مربع از خطوط ساحلی حفاظت شده را پوشانده اند(لوگو و همکاران ، ۱۹۹۰).

این گیاهان در مناطق استوایی و نیمه استوایی پراکنده شده اند . بیشترین تراکم آنها در بین ۲۵ درجه شمالی و ۲۵ درجه جنوبی دیده می‌شود. پراکندگی آنها در عرض هاي جغرافیایی به طور عمده محدود به دما است، زیرا گونه هاي چند ساله مانگرو قادر به تحمل شرایط یخبندان نیستند. در نتیجه، مانگروها و مرداب هاي علفی در عرض هاي جغرافیایی میانه و بالا موضع بوم شناختی دارند . پراکندگی جهانی مانگرو ها در بین دو نیمکره تقسیم شده است : منطقه اقیانوس اطلس – آرام شرقی ، و اقیانوس هند – آرام غربی . منطقه اطلس – آرام شرقی در مقایسه با منطقه هند – آرام غربی گونه هاي کمتري دارد (به ترتیب ، ۱۲ گونه نسبت به ۵۸ گونه) همچنین، ترکیب گونه ها در دو نیمکره بسیار متفاوت است . از میان تقریباً ۷۰ گونه مانگرو، فقط یک گونه به نام مانگروي سرخس ( Acrostichum aurenum) بین دو نیمکره مشترك است

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 

فصل اول : کلیات

۱-۱ بررسي مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲ جنگل‌های مانگرو………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۲-۱ فواید جنگل‌های مانگرو…………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۲-۲ رویشگاهها…………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۲-۳ مانگرو در ایران………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۲-۴ اهمیت جنگل‌های حرا…………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۳ آلودگی نفتی……………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۳-۱ منابع ایجاد کننده لکه هاي نفتی………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۳-۲ آلودگی نفت در آب وخاک………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۳-۳ تاریخچه‌ی استخراج نفت در ایران و جهان………………………………………………………………..۱۵

۱-۴ استخراج نفت………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۴-۱ روش‌های استخراج نفت………………………………………………………………………………………….۲۲

۱-۴-۲ انتشار نفت…………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۱-۴-۳ مشخصه و ویژگی انتشار نفت…………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۴-۳-۱ انواع تیپ نفت انتشار یافته………………………………………………………………………………۲۶

۱-۴-۴ سرنوشت نفت در محیط های دریایی………………………………………………………………………..۲۷

۱-۴-۵ آلودگی نفتی و نفتکش‌ها………………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۵ پیامدهای بیولوژیکی انتشار نفت و تأثیرات آن بر محیط زنده عبارتست از………………………………۳۰

۱-۵-۱ اثرات بیولوژیکی انتشار نفت…………………………………………………………………………………….۳۱

۱-۶ تاثير آلودگي نفتي در دريا…………………………………………………………………………………………………۳۱

۱-۶-۱ تاثير مواد نفتي بر جانوران دريايي……………………………………………………………………………..۳۳

۱-۶-۲ تبعات تاثير لكه‌هاي نفتي بر ذخيره مولدين ميگو…………………………………………………………۳۴

۱-۶-۳  تاثير آلودگي نفتي بر مجتمع هاي آبزي پروري…………………………………………………………..۳۴

۱-۶-۴ اثرات بیولوژیکی آلودگی نفتی بر محیط زیست دریائی………………………………………………..۳۵

۱-۶-۵ اثرات اکولوژیکی آلودگی نفتی………………………………………………………………………………….۳۶

۱-۶-۶ اثرات نشت نفت بر اکوسیستم دریایی……………………………………………………………………….۳۷

۱-۷ آثار زیانبار نشت نفت بر انسان………………………………………………………………………………………….۳۸

۱-۸ راهكارهاي جلوگيري از پخش لكه هاي نفتي……………………………………………………………………..۴۲

۱-۸-۱ روش هاي پاكسازي ساحل از آلودگي نفتي………………………………………………………………..۴۳

 

فصل دوم : روش بررسی

۲-۱ روش بررسی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

 

فصل سوم : یافته ها

۳-۱ حيات جنگل هاي حرا در معرض تهديد شناورها و آلودگي‌هاي نفتي…………………………………….۴۷

۳-۱-۱ پراکنش مانگرو‌ها در جهان……………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۱-۲ تاثير آلودگي‌های نفتي بر جنگل‌هاي مانگرو………………………………………………………………..۴۹

۳-۱-۳ اثرات منفي لكه هاي نفتي بر جنگلهاي حرا………………………………………………………………..۵۰

 

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱ بحث……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۴-۲ نتیجه گیري…………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۳ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

 

فهرست جداول

جدول۱-۱ منابع ایجاد کننده لکه هاي نفتی……………………………………………………………………………….۱۳

جدول۱-۲ اثرات نشت نفت بر اکوسیستم دریایی………………………………………………………………………۳۷

 

 فهرست تصاویر

شکل۱-۱ جنگل‌های مانگرو……………………………………………………………………………………………………۱۱

شکل۱-۲ جنگل‌های مانگرو……………………………………………………………………………………………………۱۱

شکل۱-۳ نمودار منابع ایجاد کننده لکه های نفتی……………………………………………………………………….۱۴

شکل۱-۴ دکل‌های استخراج نفت…………………………………………………………………………………………….۲۲

شکل۱-۵ آلودگی نفتکش‌ها…………………………………………………………………………………………………….۳۱

شکل۱-۶ آلودگی نفتی در دریا………………………………………………………………………………………………..۳۲

شکل۱-۷ آتش سوزی ناشی از نشت نفت………………………………………………………………………………..۳۷

شکل۱-۸ کارگر در حال تمیز کردن آلودگی نفتی………………………………………………………………………۳۸

شکل۱-۹ آلودگی حیات دریایی بر اثر آلودگی نفتی……………………………………………………………………۳۹

شکل۱-۱۰ آلودگی هوا در اثر نشت نفت و آتش سوزی……………………………………………………………..۴۰

شکل۱-۱۱ رویه گیرها……………………………………………………………………………………………………………۴۲

شکل۱-۱۲ بوم های جاذب……………………………………………………………………………………………………..۴۳

شکل۳-۱ پراکنش جنگلهای مانگرو در جهان…………………………………………………………………………….۴۹

شکل۳-۲ اثرات نفت بر مانگروها…………………………………………………………………………………………….۵۰

شکل۳-۳- اثرات نفت بر مانگروها………………………………………………………………………………………….۵۱

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…