وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه اثرات زیستی و فیزیکی آلودگی نفت و استفاده از جاذب‌ها به عنوان یک راهکار مدیریتی

۲۲,۵۰۰ تومان

تعداد صفحات : 105 صفحه 

فرمت  : ورد (قایل ویرایش)

فهرست مطالب : دارد 

فهرست اشکال : دارد 

 

توضیحات

در پایان نامه اثرات زیستی و فیزیکی آلودگی نفت و استفاده از جاذب‌ها به عنوان یک راهکار مدیریتی به موارد ذیل پرداخته می شود :

  • آلودگی نفتی 

  • تاثیر آلودگی نفتی بر دریا 

  • تاثیر آلودگی نفتی بر جنگلهای حرا

  • تاثیر آلودگی نفتی بر موجودات آبزی 

  • اثرات اکولوژیکی آلودگی نفت 

  • راهکارهای مقابله با آلودگی نفتی دریاها 

چکیده

تجهیزات پالایشگاهی در سواحل دریا، سکوهای نفتی داخل آب، عملیات تانکرها، تصادف نفت کش ها و اضافه شدن آبها و رود خانه های کثیف به دریا از مهمترین عوامل پخش آلودگیهای نفتی در دریا می باشد. اثرات نامطلوب زیست محیطی، مرگ جانداران دریایی، نامناسب شدن غذاهای دریایی برای مصرف انسانی، کاهش قدرت پرواز پرندگان دریایی به دلیل آغشته شدن پرها به مواد نفتی واثرات منفی دیگر از پیامد های انتشار و پخش انواع ترکیبات سبک و سنگین نفت خام در سطح دریا است. معمولا هزینه جمع آوری آلودگیها که به عوامل مختلفی همچون نوع هیدروکربن های نفتی، مقدار و شدت آلودگی، مختصات و مشخصات جغرافیایی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی محل حادثه، شرایط هوا و دریا، زمان حادثه، راندمان و نوع روش جمع آوری بستگی دارد؛ رقم هنگفتی خواهد شد. اگرچه پیشگیری وجلوگیری از انتشار و نشت آلودگی، همواره بهترین راهکار بوده است؛ اما واکنش سریع و مناسب در هنگام وقوع حادثه، مستلزم داشتن آگاهی و دانش کافی در مورد روشهای مختلف جمع آوری آلودگیها است. تبخیر ترکیبات نفتی، استفاده از تکنیک خلاء، جذب و جداسازی از سطح آب توسط انواع مختلفی از جاذب ها به خصوص جاذب های تهیه شده با استفاده از فناوری نانو، استفاده از عوامل بیولوژیکی و میکروارگانیسم ها برای تجزیه هیدروکربن ها، بکارگیری تکنولوژی لیزر، جداسازی فیزیکی به کمک کف گیر و تبدیل آلودگیهای نفتی به ترکیبات دیگر با روشهایی چون فتو اکسیداسیون از مهمترین روشهای جمع آوری, حذف و پاکسازی آلودگیهای نفتی از دریا به شمار می رود که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

                                                                  فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………  ۲

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- آلودگی نفتی ………………………………………………………………………………………………….   ۵

۱-۱-۱- آلودگی نفت در آب وخاک…………………………………………………………………………… ۶

۱-۱-۲- تاریخچه ی استخراج نفت در ایران و جهان………………………………………………………….. ۶

۱-۲- استخراج نفت………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۲-۱- روش های استخراج نفت ………………………………………………………………………………..  ۱۵

۱-۲-۲- انتشار نفت………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۲-۳- مشخصه و ویژگی انتشار نفت …………………………………………………………………………..  ۱۹

۱-۲-۴- سرنوشت نفت در محیط های دریایی…………………………………………………………………. ۲۰

۱-۲-۵- آلودگی نفتی و نفتکش ها……………………………………………………………………………….   ۲۲

۱-۳- پیامدهای بیولوژیکی انتشار نفت و تأثیرات آن بر محیط زنده ………………………………………..  ۲۴

۱-۳-۱- اثرات بیولوژیکی انتشار نفت……………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۴- تاثير آلودگي نفتي در دريا ………………………………………………………………………………….   ۲۵

۱-۴-۱- تاثير مواد نفتي بر جانوران دريايي………………………………………………………………………   ۲۷

۱-۴-۲- اثرات منفي لكه هاي نفتي بر جنگلهاي حرا ………………………………………………………….   ۲۸

۱-۴-۳- تبعات تاثير لكه‌هاي نفتي بر ذخيره مولدين ميگو ……………………………………………………    ۲۸

۱-۴-۴- تاثير آلودگي نفتي بر مجتمع هاي آبزي پروري……………………………………………………..   ۲۹

۱-۴-۵- اثرات بیولوژیکی آلودگی نفتی بر محیط زیست دریائی……………………………………………   ۳۰

۱-۴-۶- اثرات اکولوژیکی آلودگی نفتی ……………………………………………………………………….  ۳۱

۱-۴-۷- اثرات نشت نفت بر اکوسیستم دریایی…………………………………………………………………   ۳۲

۱-۵- آثار زیانبار نشت نفت بر انسان……………………………………………………………………………… ۳۳

۱-۶- کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ………………………….. ۳۶

۱-۷- اهميت پياده سازي اصل ۴۴ در تحقق چشم انداز صنعت نفت……………………………………….. ۴۰

۱-۸- پروتكل‌ راجع‌ به‌ آلودگي‌ و استخراج‌ از فلات‌ قاره‌‌كويت‌ ـ ۱۹۸۹(۱۳۶۸ ه . ش‌) ………………… ۴۲

۱-۸-۱- قانون‌ اجازه‌ الحاقِ به‌ پروتكل‌ راجع‌ به‌ آلودگي‌ دريايي‌ ناشي‌ از اكتشاف‌ و استخراج‌ از فلات‌ قاره‌ كويت‌ـ ۱۳۶۸ ه . ش‌     ۴۳

۱-۸-۲- پروتكل‌ راجع‌ به‌ آلودگي‌ دريايي‌ ناشي‌  از اكتشاف‌ و استخراج‌ از فلات‌ قاره…………………. ۴۳

                                                    فصل دوم : مواد و روش ها

۲-۱ روش شناسایی تحقیق  ………………………………………………………………………………………..   ۵۶

۲-۲ ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………….. ۵۶

                                                   فصل سوم : یافته ها

۳-۱- تجهیزات مبارزه با آلودگی آب ناشی از نفت…………………………………………………………… ۵۸

۳-۲- راهکارهای مقابله با آلودگی نفتی در بنادر………………………………………………………………. ۶۰

۳-۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..  ۶۰

۳-۲-۲- منابع آلاینده آب دریا ……………………………………………………………………………………  ۶۱

۳-۲-۳- راهکارهای مقابله با آلودگی  …………………………………………………………………………..  ۶۱

۳-۲-۴- اهداف طرح مقابله با آلودگی نفتی ……………………………………………………………………  ۶۲

۳-۲-۵- فرایند تغییر و تحول آلودگی نفتی در دریا  …………………………………………………………..   ۶۳

۳-۲-۶- روش‌های مقابله با آلودگی‌های نفتی  …………………………………………………………………     ۶۴

۳-۲-۶-۱-  بازیافت مواد نفتی به طریقة مکانیکی ……………………………………………………………..   ۶۵

۳-۲-۶-۲- رهاسازی تکه‌های نفتی تا زمان رسیدن به ساحل ………………………………………………..  ۶۶

۳-۲-۶-۳- رها سازی لکه‌های نفتی تا بطور طبیعی از بین برود   ……………………………………………  ۶۶

۳-۲-۷- روش استفاده از مواد شیمیایی.  dispersants  برای آلودگی های نفتی …………………………….۶۶

۳-۲-۷-۱- مزایای استفاده از dispersant جهت مقابله با آلودگی نفتی ……………………………..  ۶۷

۳-۲-۷-۲- معایب استفاده از dispersant جهت مقابله با آلودگی نفتی …………………………………   ۶۸

۳-۳- جاذب ها……………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۳-۱- دسته‌بندی انواع مواد جاذب ……………………………………………………………………………..  ۶۹

۳-۳-۲- روش‌های استفاده از مواد جاذب ……………………………………………………………………….  ۷۴

۳-۳-۳- نگهداری مواد جاذب …………………………………………………………………………………….  ۷۶

۳-۴- تکنولوژی زیستی در تصفیه لجن ( رسوبات ) مواد نفتی ومدیریت انتشار و آلودگی نفت ……… ۷۷

۳-۴-۱- مدیریت پاکسازی آلودگی نفتی………………………………………………………………………..   ۷۸

۳-۴-۲- ایران بیشترین تولیدکننده آلودگی میکروبی در دریای خزر ………………………………………  ۷۹

۳-۴-۳- چاههای نفتی علت عمده آلودگی خلیج فارس……………………………………………………… ۷۹

                                         فصل چهارم : بحث ، نتیجه گیری، پیشنهادات

۴-۱- بحث و نتیجه گیری    ……………………………………………………………………………………….  ۸۸

۴-۱-۱- اقدامات مبارزه ای ( برخوردی ) با انتشار نفت  ………………………………………………………   ۸۹

۴-۲- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..   ۹۱

منابع    ………………………………………………………………………………………………………………….     ۹۴

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

اطلاعات بیشتر

فرمت

word

فهرست مطالب

دارد

فهرست اشکال

دارد