وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

۱۳,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات :113 – فهرست مطالب : دارد –فهرست اشکال : دارد

صفحه بندی : دارد

فرمت : ورد (قابل ویرایش )

توضیحات

بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

[notice animation_delay=”0″ animate=”” ]در این پایان نامه به بررسی عوامل و روشهای جذب سرمایه گذاری در منطقه ازاد اروند به عنوات یکی از مناطق ازاد کشور و مفاهیم و روشهای جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری در مناطق ازاد کشور جهت رونق اقتصادی و بررسی موانع سرمایه گذاری در مناطق آزاد پرداخته می شود [/notice]

چکیده مقاله

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال ، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجار ی – صنعتی است .شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق  آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند.

 بر این اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری شامل تئوری های اقتصادی مرتبط، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد .سپس، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند با توجه به روش پژوهش و متدولوژی پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب چهار فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه ، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی ، صراحت های قانونی ، قوانین و مقرارات و اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، با توجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی ، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی ، نارسایی قوانین و مقررات از موانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.

 

کلمات کلیدی : مناطق آزاد تجاری، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه گذاری، مزایای سرمایه گذاری

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲  بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴ فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۵ روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶ واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۶-۱ منطقه آزاد………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶-۲ سرمایه گذاری داخلی…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶-۳ سرمایه گذاری خارجی…………………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲ نخستین مناطق آزاد جهان………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۳  تعاریف منطقه آزاد………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۴  تفاوت مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري…………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵  مبانى نظرى تجارت آزاد………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۶  اهداف مناطق آزاد……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۷  تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟………………………………………………………………… ۱۸

۲- ۸  اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد…………………………………………………………… ۱۸

۲-۹   شرحي از اهداف تشكيل مناطق آزاد در كشور…………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱۰  ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱۱   آسيب هاي فعلي مناطق آزاد………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱۲ تاریخچه ایجاد منطقه آزاد اروند………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۳ موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند…………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۴ امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند……………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۵ دلایل انتخاب منطقه آزاد اروند (مزایا)…………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۶ چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند…………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۷  سایرمناطق آزاد در ایران………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۸ مهمترين موارد تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران……………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۹  سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲۰  عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد…………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۲۱   انواع سرمایه گذاران………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲۱-۱  اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲۱-۲  اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲۱-۲-۱  بانكها……………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲۱-۲-۲  شركت های بیمه…………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲۱-۲-۳  صندوق های بازنشستگی………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۲۱-۲-۴ شركتهای سرمایه گذاری………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲۱-۲-۵  شركت های دارنده یا مادر……………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲۱-۲-۶ شركتهای كارگزاری………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲۱-۲-۷  سایر اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲۲   منافع مناطق آزاد براى سرمايه‌گذارى خارجى……………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲۳  چالش های سرمایه گذاری در ایران……………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲۳-۱   موانع اقتصادي…………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲۳-۲   موانع سياسي……………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۲۴   پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۲۵   اهمیت پیشینه در تحقیقات…………………………………………………………………………………….. ۵۳

فصل سوم : روش های انجام تحقیق

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۳ فرایند انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۴ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۵ روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۶  روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۷  تحلیل پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۸  اعتبار یا روایی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۹  پایایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۹-۱ ضریب آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۱۰  آزمون های استفاده شده دراین تحقیق………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱۱  خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………………………….. ۶۴

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۲ تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۳  تحلیل های توصیفی……………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۳-۱  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. ۶۶

۴-۳-۲ جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۳-۳ جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان………………………………………………………… ۶۸

۴-۳-۴  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………… ۶۹

۴-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۵ بررسی فرض نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۶ آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۶-۱ آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….. ۷۳

نتیجه گیری از فرضیه اول……………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۶-۲ آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………….. ۷۴

نتیجه گیری از فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۶-۳ آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………. ۷۶

نتیجه گیری از فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۶-۴ آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………….. ۷۸

نتیجه گیری از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۸ خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………… ۷۹

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۲ نتیجه گیری کلی از تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۸۱

۵-۳ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵-۴  پیشنهادات به محققین آینده……………………………………………………………………………………….. ۹۱

( منــــابع   و   مــــآخذ )………………………………………………………………………………………………. ۹۲

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)