وب سایت دانشجویاران :پایان نامه،مقاله لاتین با ترجمه،پروژه دانشجویی

پایان نامه اکوبیولوژی خانواده ماهی‌های استخوان‌ دار در خلیج فارس

۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : 74 صفحه   فهرست مطالب : دارد 

فرمت : ورد (word)

توضیحات

اکوبیولوژی خانواده ماهی‌های استخوان‌ دار در خلیج فارس

در این پایان نامه به معرفی:

·        گونه های مختلف ماهی

·        اکوبیولوژی ماهی های استخوان دار در خلیج فارس

·        اکوبیولوژی خلیج فارس

·        ماهی های استخوان دار خلیج فارس

چکیده

ماهی‌های استخوان‌دار (نام علمی: Osteichthyes) بر پایه طبقه‌بندی آرایه‌ شناسی گروهی از ماهیانی هستند که دارای استخوان هستند.

این گروه بر خلاف غضروف‌ماهیان که در اسکلت‌بندی‌شان دارای غضروف هستند، دارای استخوان می‌باشند. این ماهی ها در شرایط متفاوت آب، دما، غلظت (شیرین و شور) و عمق زندگی می کنند و بیش تر از ۹۰% ماهی های زنده ی امروزی را تشکیل می دهند و نتیجه ی این گوناگونی، تفاوت هایی است که در ساختار درونی و بیرونی آن ها پدید آمده است.

عده ای معتقدند این ماهی ها از ماهی های غضروفی پیشرفته ترند در برخی صفات نیز این تکامل مشاهده می شود. اما هنوز تکامل آنها نسبت به ماهی های غضروفی به قطعیت نرسیده است. ماهیهای استخوانی کنونی در دو رده بنامهای خاربالگان یا شعاع بالگان (Actinopterygii) و گوشت بالگان(Sarcopterygii) قرار میگیرند.

در ماهیهای استخوانی، یک رده دیگر بنامهای ماهیان خاردار (Acanthodii) وجود داشته است که نسل آنها بطور کامل از بین رفته و در حال حاضر هیچ نوع از آنها حتی بصورت فسیل زنده هم وجود ندارد. در این پژوهش سعی بر این داشته ایم تا به بررسی ماهیان استخوانی موجود در خلیج فارس پرداخته و تعدادی از این ماهیان را به طور کامل معرفی کنیم

ساختار بدن ماهی

کلمات کلیدی: ماهیان استخوانی، خلیج فارس، اکوبیولوژی و…

 فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

 فصل اول : کلیات

۱-۱- ماهی شناسی…………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۱-۱- ماهی چیست؟………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۱-۲- تنوع و طبقه بندی ماهی ها……………………………………………………………………………………….۸

۱-۱-۳- ساختمان بدن ماهی ها…………………………………………………………………………………………….۸

۱-۱-۴- خصوصیات ماهی‌ها………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۱-۵- بوم‌شناسی ماهی……………………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۱-۶- چگونگی حرکت ماهی‌ها……………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۲- اکوبیولوژی خلیج فارس…………………………………………………………………………………………………۲۳

۱-۲-۱- مشخصات……………………………………………………………………………………………………………۲۳

۱-۲-۲- میزان تولید اولیه……………………………………………………………………………………………………۲۴

۱-۲-۳- آبهای خلیج فارس………………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۲-۴- بنتوزها (کفزیان)……………………………………………………………………………………………………۲۶

۱-۲-۵- زیستگاه های مهم خلیج فارس……………………………………………………………………………….۲۷

۱-۲-۶- پستاندارن دریایی خلیج فارس………………………………………………………………………………..۳۰

۱-۲-۷- گیاهان جزایر خلیج فارس……………………………………………………………………………………..۳۱

۱-۲-۸- تنوع آبزیان تزئینی…………………………………………………………………………………………………۳۱

۱-۲-۹- انواع ماهی خلیج فارس…………………………………………………………………………………………۳۲

فصل دوم : روش بررسی

۲-۱- روش بررسی…………………………………………………………………………………………………………………۳۴

فصل سوم : یافته ها

۳-۱- ماهی‌های استخوان‌دار…………………………………………………………………………………………………….۳۶

۳-۱-۱- رده بندی ماهی های استخوانی……………………………………………………………………………….۳۷

۳-۱-۲- نمونه هایی از ماهیان استخوان دار خلیج فارس…………………………………………………………۳۸

 

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

۴-۱- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۶۱

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

 فهرست جداول

جدول۱-۱- رده بندی ماهی……………………………………………………………………………………………………….۵

جدول۳-۱- طبقه بندی علمی ماهی های استخوان دار…………………………………………………………………۳۶

 

                                                    فهرست تصاویر

شکل۱-۱- ساختار بدن ماهی……………………………………………………………………………………………………..۹

شکل۱-۲- انواع پوشش بدن ماهی……………………………………………………………………………………………۱۰

شکل۱-۳- باله های مختلف ماهی…………………………………………………………………………………………….۱۱

شکل۱-۴- جایگاه خط جانبی………………………………………………………………………………………………….۱۲

شکل۱-۵- اندام های دخیل در گردش خون………………………………………………………………………………۱۳

شکل۱-۶- سیستم تنفسی ماهی………………………………………………………………………………………………..۱۴

شکل۱-۷- دستگاه گوارش ماهی………………………………………………………………………………………………۱۵

شکل۱-۸- جایگاه کیسه شنای ماهی…………………………………………………………………………………………۱۸

شکل۱-۹- ماهیچه های حرکتی ماهی……………………………………………………………………………………….۲۲

شکل۱-۱۰- خلیج فارس…………………………………………………………………………………………………………۲۴

شکل۳-۱- ماهی استخوان دار………………………………………………………………………………………………….۳۷

شکل۳-۲- ماهی حلوا سفید یا زبیدی……………………………………………………………………………………….۴۰

شکل۳-۳- ماهی حلوا سیاه………………………………………………………………………………………………………۴۱

شکل۳-۴- ماهی صبیتی…………………………………………………………………………………………………………..۴۲

شکل۳-۵- ماهی سرخو…………………………………………………………………………………………………………..۴۴

شکل۳-۶- ماهی خارو…………………………………………………………………………………………………………….۴۴

شکل۳-۷- ماهی تن……………………………………………………………………………………………………………….۴۵

شکل۳-۸- ماهی راشگو………………………………………………………………………………………………………….۴۶

شکل۳-۹- ماهی سنگسر…………………………………………………………………………………………………………۴۸

شکل۳-۱۰- ماهی شانک…………………………………………………………………………………………………………۴۹

شکل۳-۱۱- ماهی شیر…………………………………………………………………………………………………………….۵۰

شکل۳-۱۲- ماهی شوریده………………………………………………………………………………………………………۵۲

شکل۳-۱۳- ماهی صافی…………………………………………………………………………………………………………۵۲

شکل۳-۱۴- ماهی صبور………………………………………………………………………………………………………….۵۳

شکل۳-۱۵- ماهی هامور…………………………………………………………………………………………………………۵۴

شکل۳-۱۶- ماهی قباد…………………………………………………………………………………………………………….۵۵

شکل۳-۱۷- ماهی ساردین………………………………………………………………………………………………………۵۶

شکل۳-۱۸- ماهی شورت………………………………………………………………………………………………………..۵۷

شکل۳-۱۹- ماهی شهری………………………………………………………………………………………………………..۵۷

شکل۳-۲۰- میش ماهی…………………………………………………………………………………………………………..۵۸

شکل۳-۲۱- ماهی گاریز………………………………………………………………………………………………………….۵۸

شکل۳-۲۲- گل خورک…………………………………………………………………………………………………………..۵۹

 مقدمه

ماهی ها اولین مهره دارانی هستند که در روی زمین به وجود آمده اند. حدود ۳۲۰ میلیون سال پیش، یعنی زمانی که عصر طلایی ماهی ها به حساب می آمد و آبزیان بهترین و پیشرفته ترین موجودات زنده دنیا را تشکیل می دادند، تراکم و گسترش ماهی ها در اوج خود قرار داشت.

اولین ماهیانی که در سطح زمین بوجود آمدند ماهی ها بدون آرواره بودند که فسیلهای آنان در رسوبات دوره دونین Devonian یافت می شوند. پس از آن در همین دوره ماهی ها آرواره دار اولیه از جمله ماهی ها غضروفی که در واقع اجداد اصلی کوسه ماهیان امروزی هستند به وجود آمدند.

در اواخر دوره دونین، ماهی ها استخوان دار اولیه در روی زمین ظاهر شدند. ماهی‌ها امروزی انواع تکامل یافته ای هستند که در طول اعصار از تغییرات تکاملی این ماهی ها به وجود آمده اند. از نظر تقسیم بندی جانوری ، ماهی ها اولین گروه مهره‌داران را تشکیل می دهند.

این جانوران عموما خونسرد و دارای ستون فقرات، برانشی و باله می‌باشند که در آب زندگی می کنند و اکسیژن مورد نیاز خود را از آن می گیرند. البته در محیط زیست ماهی ها، جانوران دیگری مانند پستانداران آبزی از قبیل نهنگ آبی، دلفین ها و خزندگان مانند لاک پشت آبی، و نیز انواع بی مهرگان مانند صدفها، میگوها و غیره نیز زندگی می کنند که با ماهی ها کلا جزو آبزیان قلمداد می شوند.

علم مطالعه و شناسایی ماهی ها را ماهی شناسی یا ایکتیولوژی Ichthyoiogy می گویند. اگر چه زمان حاضر دیگر عصر طلایی ماهی ها نیست، با وجود این امروز هم ماهی ها قسمت عمده مهره داران را بوجود می آورند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰۰ گونه از انواع مختلف ماهی در آب های دنیا زندگی می کنند و برخی از دانشمندان معتقدند که حدود ۴۰ هزار گونه ماهی دردنیا وجود دارد.

ماهی ها از نظر زندگی کردن در آب ، تنفس با برانشی و حرکت با باله ها مشابه هم هستند ولی از نظر شکل ظاهری، ساختمان بدن، اندازه و گسترش زمانی و مکانی به حدی متنوع هستند که برای شناسایی کلی آن ها احتیاج به طبقه بندی خاصی می باشد.

تاکنون کوشش‌های زیادی برای طبقه بندی ماهی ها انجام شده و سبک و روش های متفاوتی توسط ماهی شناسان ارائه گردیده است. در طبقه بندی ماهی‌ها، معمولا آنهایی که به یکدیگر شباهت دارند در یک گروه قرار گرفته و هر گروه نیز تقسیم بندی های دیگری در داخل افراد خود دارند. به طور کلی ماهی ها زنده امروزی را به سه گروه تقسیم می کنند که عبارتند از:

  • ماهی ها بدون آرواره یا Agnatha
  • ماهی ها غضروفی یا Chondrichthys
  • ماهی ها استخوانی یا Osteichthys

به طور کلی ماهی ها در تقسیم بندی خود دارای ۳ کلاس (رده)، ۶زیر کلاس، ۴۴ راسته ۴۰ زیر راسته، ۲۵۱ خانواده و بیش از ۲۵۰۰۰ گونه و زیر گونه می باشند

عده ای معتقدند ماهیان استخوانی از ماهی های غضروفی پیشرفته ترند در برخی صفات نیز این تکامل مشاهده می شود. اما هنوز تکامل آنها نسبت به ماهی های غضروفی به قطعیت نرسیده است.

این ماهی‌ها هم در آب شور و هم در آب شیرین به سر برده حتی عده ای از آنها قادرند مدت نه چندان کوتاهی را در خشکی بگذرانند. بدن اکثر آنها دوکی شکل است. مجهز به باله های زوج و فرد هستند. ب

اله ی دمی معمولا Homocercal (متقارن) است. معمولا باله ها توسط اشعه های باله ای و خارهای باله ای حمایت می شوند .اشعه های باله ای میله های غضروفی اند که در انتها منشعب می شوند اما خارهای باله ای میله های استخوانی اند با انتهای بدون انشعاب. هر دو نوع محوربه استحکام باله ها کمک می کنند.

تعداد اشعه های باله ای و به ویژه خارهای باله ای در رده بندی ماهی های استخوانی نقش دارند. پوست مملو از غدد مخاطی است و توسط فلس‌هایی از نوع Ganoid ،Cycloid  و Ctenoid پوشیده شده است.

عده ای از ماهی های استخوانی فاقد فلس هستند. فلس های گانوئیدی پست ترین نوع فلس بوده و تقریبا لوزی شکل است. فلس های سیکلوئید تکامل متوسط داشته و دایره‌ای شکل است. فلس های کتنوئید تکامل یافته ترین نوع فلس است و از نظر ظاهری شبیه سیکلوئید اما خار دار است.

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…