دسته: پایان نامه علوم سیاسی

مقاله تروریسم در این مقاله ( مقاله تروریسم) به بررسی مسئله و مفهوم تروریسم و تروریست ، ریشه یابی تروریسم ،ریشه های تروریسم   ریشه های روانی تروریسم  ریشه های سیاسی تروریسم ، ریشه های اقتصادی تروریسم  ، تاریخچه تروریسم می پردازیم . مقدمه پدیده تروریسم در جهان در حال گسترش است. این پدیده مخصوصاً از آغاز ربع […] ادامه مطلب