دسته: پایان نامه جغرافیا

زباله های بیمارستانی چکیده زباله های بیمارستانی بدون شک یکی از منابع آلوده کننده محیط زیست به شمار می رود. به همین علت یکی از مسائل اساسی مدیریت در بیمارستان چگونگی جمع آوری ، نقل و انتقال و  نگهداری موقت و دفع نهایی زباله های بیمارستانی می باشد به نحوی که خطری افراد عادی را تهدید […] ادامه مطلب